Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Przedmiot:

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: "BAZA" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami
ul. Łąkowa 35/38
80-769 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58-305-78-28 tel./fax 58-324-88-25
bazaewa@wp.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211803
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/REW/2019/BAZA NA WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu elewacji frontowej, docieplenia ścian
zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku mieszkalnego przy
ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku.
Cel zamówienia
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieście w Gdańsku " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa 8, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu
remontu elewacji frontowej z przebudową schodów wejściowych, docieplenia ścian
zewnętrznych oficyn i wnętrza podwórzowego, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i
poziomej piwnic w budynku mieszkalnym znajdującym się w obszarze objętym opieką
Konserwatora Zabytków przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera ,, Projekt budowlany elewacji
frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
w budynku mieszkalnym przy ul. Dolna Brama 7 w Gdańsku,
stanowiący załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.
Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku znak pisma
BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019 roku, oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do
złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową Dolna Brama 7 w Gdańsku zgłoszenia z dnia 11-
06-2019 roku nr rej. WUiA-VI.6743.581-3.2019.OZ.124034 dotyczącego zamiaru
wykonania remontu elewacji frontowej, docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej budynku wielorodzinnego przy ul. Dolna Brama 7
w Gdańsku, działka nr 226/15 obr. 0099 ,które stanowią załącznik nr 3 do zapytania
ofertowego.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 1211803, 01/REW/2019/BAZA

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 30-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub
osobiście w siedzibie biura Zarządcy: ,,BAZA" Zarządzanie i Administrowanie
Nieruchomościami, ul. Łąkowa 35/38 80 - 769 Gdańsk
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy,
adresem Zamawiającego oraz dopiskiem ,,Oferta do zapytania ofertowego nr
01/REW/2019/BAZA."
3. Termin składania ofert do dnia 30 października 2019 roku do godz. 12.00.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

bazaewa@wp.pl

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji umowy:
14 tygodni od podpisania umowy.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
4. Warunki Zamawiającego
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie
ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej trzech zakończonych do dnia złożenia oferty realizacji
polegających na wykonaniu remontów elewacji, izolacji przeciwwilgociowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków
będących zabytkami.
b) Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną
do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia
należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne
dokumenty o podobnej wartości dowodowej.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za
szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie
mniejszą niż 100 000 PLN (słownie: Sto tysięcy złotych)
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem
wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością
nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków
wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.31.2019.SG z dnia 08-02-2019.
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,
w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą
terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których
wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz
innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia Zamawiającego do
żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony.
Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem
dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7
dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym
zdarzeniu lub okolicznościach.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy dotyczące kar
umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę. Postanowienia dotyczące warunków zmiany
umowy zawiera załącznik nr 5 - projekt umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Lista zrealizowanych przez oferenta prac - formularz
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Formularz ofertowy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny oferty
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita - 90
gwarancja - 10
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
na całkowita brutto
KC - kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM - najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C - cena brutto w PLN analizowanej oferty
arancja
KG - kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM - najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące
G - termin gwarancji analizowanej oferty, nie mniej niż 36 miesięcy ,jednak nie więcej niż
72 miesiące
1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji lub określi termin
niższy niż 36 miesięcy ,zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie. W przypadku
udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 72 miesiące do oceny przyjęta zostanie wielkość 72
miesiące.
2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.
kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów,
liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego
czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie
oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy
złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy
o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 6
niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTA GDAŃSKA
Adres
Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
58 323 60 00
Fax
583023941
NIP
5830011969
Tytuł projektu
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Numer projektu
RPPM.08.01.01-22-0001/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Mirela Brzozowska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
58-305-78-28 tel./fax 58-324-88-25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.