Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
tel. (32) 359 15 90, tel. (32) 359 21 21, tel. 6011485
jacek.swierczek@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości wyższej niż 20 000 PLN do 30 000 euro p.n.:
Wykonanie renowacji ogrodzenia terenu filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie od strony
ul. Bielskiej
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu renowacji powierzchni cokołu ogrodzenia oraz słupków wykonanych jako murowane z kamienia naturalnego (kamień brenleński) oraz częściowo wylewane z betonu, przewidywany zakres robót:
- odkopanie części cokołu ogrodzenia,
- naprawa uszkodzonych powierzchni cokołu i słupków,
piaskowanie metodą strumieniowo-cierną przy użyciu piasku kwarcowego suchego frakcji 0 - 1.4 mm, impregnacja oczyszczonych powierzchni metodą natryskową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 oraz w przedmiarze robót - załącznik nr 3, które to dokumenty wraz z umową należy rozpatrywać łącznie.
Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i/lub w przedmiarze robót, i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w I<ażdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

CPV: 45 00 00 00 - 7, 45 45 21 00 - I, 45 45 30 00 - 7, 45 45 3 I 00-8

Dokument nr: DlilB.R.32a.RB.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 października 20l9r. o godz. 10.30 w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach p. 431 D

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach p. 430 w terminie do dnia 23 października 2019r. do godz. 10.15

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówieniaTdó~20 dni od daty przekazania terenu budowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Cieszyn ul. Bielska działki obręb 39 l.kat.l/1; 2 ; 3; 4; 24dr; 78dr

Wymagania:
2) Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia, którego wartość jest większa niż 20 000 PLN i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 7 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (poniżej 30 000 euro), załącznika nr I do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających się o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie.
. Warunki realizacji zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji zamówieniaTdó~20 dni od daty przekazania terenu budowy.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Cieszyn ul. Bielska działki obręb 39 l.kat.l/1; 2 ; 3; 4; 24dr; 78dr
3) Termin gwarancji: Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzjelenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, w tym na trwałość powłoki impregnacyjnej na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.
4) Warunki płatności:
Formą wynagrodzenia przyjętą w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
- Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń.
2
Nie otwierać przed dniem 23 października 2019r. godz. 10.30
8) wykonania i złożenia oferty ponosi Wykonawca i nie podlegają one roszczeniom względem Zamawiającego -Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania ofert.
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cenę oferty Wykonawca wyliczy w oparciu o informacje i dokumenty otrzymane od Zamawiającego, w tym w oparciu o opis przedmiotu zamówienia i przedmiar robót. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.
2) Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty materiałów, koszty zakupu i transportu, roboczogodżiny, narzuty, koszty pośrednie i ogólne, zysk, ubezpieczenia, zabezpieczenie i urządzenie terenu budowy, koszty dojazdu, wynagrodzenia pracowników, dostaw, sprzętu, urządzeń, dokumentacji powykonawczej, koszty mediów, itp. Koszty te należy wkalkulować w cenę oferty.
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr I do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat:
- ceny netto, podatku VAT i ceny brutto oferty,
- sposobu realizacji przedmiotu zamówienia tzn. samodzielnej czy przy udziale podwykonawców, w zakresie robót budowlanych
oraz Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) - należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej: Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr DlilB.R.32a.RB.2019 Wykonanie renowacji ogrodzenie terenu filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie od strony
ul. Bielskiej
6. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium^ GenarWaga "kryterianr=-| 00 %.------------------------------
Opis sposobu przyznawania punktów:
Punktacja za cenę obliczana będzie według poniższego wzoru:
C (najniższa spośród złożonych ofert) x 100 pkt x 100% C (badanej oferty)
gdzie:
C - cena ofertowa brutto
Oferta, która uzyska największą liczbę punktów, uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
I) Każdy wykonawca może złożyć tylko: jedną ofertę w niniejszym postępowaniu
- Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w ciągu 2 i dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, do jego siedziby.
- W przypadku realizacji części przedmiotu umowy przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom r dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak złożenia w/w oświadczenia spowoduje wstrzymanie płatności Wykonawcy.
- Za datę zapłaty Wykonawcy należności, uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzone protokołem sporządzonym przy udziale Zamawiającego.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności.
5) Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych - nie dotyczy.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą w zakresie zdolności technicznej, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli jedną robotę budowlaną polegającą na renowacji konstrukcji murowej lub elewacji z cegły lub kamienia naturalnego lub betonu, metodą strumieniowo-cierną przy użyciu piasku kwarcowego, o wartości robót renowacyjnych nie mniejszej niż 10 000 zł brutto;
2) wykażą w zakresie zdolności zawodowej, iż dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tj.: jedną osobą - koordynatorem robót, posiadającą doświadczenie w renowacji konstrukcji murowej lub elewacji z cegły lub kamienia naturalnego lub betonu, metodą strumieniowo-cierną przy użyciu piasku kwarcowego;
3) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wykonawców występujących wspólnie ww. dokument składa każdy z wykonawców).
2) Oświadczenie wykonawcy, że:
- Nie podlega wykluczeniu;
- Spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b. zdolności technicznej i zawodowej- załącznik i A.
----3)--Wykaz- robót budowlanych-wykonanych, nie wcześniej niż-w-okresie-ostatnich 5 lat przed-upływem-terminu-
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty -załącznik IB.
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik i C.
5
3) Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające, a niewyszcżególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w dokumentacji.
4) W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za całość zamówienia.
5) Oferta powinna zawierać w sobie ewentualne marzę i upusty proponowane przez wykonawcę.
6) Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i usług - VAT. Należy przyjąć obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT, ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług {t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późń. zm.). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.
7) Obliczeń ceny oferty należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do I grosza.
8) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
9) Cena winna być wyrażona w PLN; w PLN będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą.
10) Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy.
I I. Warunki zmiany zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony umowy.

Kontakt:
Krzysztof Duda, St. inspektor nadzoru inwestorskiego DlilB, tel. (32) 359 15 90, e-mail: krzysztof.duda@us.edu.pl. - w sprawach technicznych, Magdalena Paks, referent DlilB, tel. (32) 359 21 21,
e-mail: magdalena.paks@us.edu.pl, - w zakresie formalno-prawnym, finansowym, oraz
Jacek Świerczek, Koordynator ds. organizacji Kampusu Cieszyńskiego UŚ w Katowicach tel. 6011485 I I e-mail: jacek.swierczek@us.edu.pl - w sprawach technicznych i organizacyjnych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.