Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty drogowe

Przedmiot:

Roboty drogowe

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A
ul. Tanowska 8
72-010 Police
powiat: policki
tel. 913 121 120, faks 913 175 177
tn@trans-net.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Police
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty drogowe - umowa ramowa
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie robót drogowych (roboty brukowe, roboty ziemne) na podstawie zamówień wykonawczych udzielanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, na zasadach określonych w umowie ramowej. 2. Wszelkie roboty, o których mowa w pkt. 1 należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną. 3. Wykonawca powinien posiadać wymagane uprawnienia do wykonywania robót w danym zakresie. 4. W przypadku zamówień wykonawczych, które wymagają Kierownika budowy Wykonawca zapewni kierownika na własny koszt. 5. Gwarancja: od 36 do 60 miesięcy 6. Przedmiotem umowy ramowej jest zakres robót udzielanych w zamówieniach wykonawczych. Zamówienia te będą zawierały szczegółowy opis robót do wykonania. 7. Zamawiający zastrzega, że w zamówieniach wykonawczych zakres zawarty w umowie ramowej może zawierać tylko wybrane elementy robót. 8. Dla części 1 i 2 - robocizna i sprzęt są po stronie Wykonawcy, materiały po stronie Zamawiającego CZĘŚĆ 1. Zakres części pierwszej branży drogowej obejmuje wykonanie: 1) Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją 700 mb; 2) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2000 m2; 3) Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1200 MB; 4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu do 15 cm. 20 500 M2; 5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie 15 000 m2; 6) Wykonanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 1 600 m3; 7) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6 000 mb; 8) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 900 mb; 9) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 000 m2; 10) Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm lub 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 3 000 mb. CZĘŚĆ 2. Zakres drugiej części branży drogowej obejmuje wykonanie: 1) Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 12 000 M3; 2) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15 cm 30 000 m2; 3) Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości do 12 cm - 5 000 m2; 4) Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubości do 4 cm - 5 000 m2; 5) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 2 000 m3; 6) Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 15 000 m2; 7) Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 8 000 m2; 8) Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 - 18 000 m2; 9) Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntów o wysokości do 3m - 5 000 m3

Część nr: 1 Nazwa: Remonty, przebudowa i budowach dróg, chodników z produktów betonowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dla części 1 - robocizna i sprzęt są po stronie Wykonawcy, materiały po stronie Zamawiającego 1) Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją 700 mb; 2) Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2000 m2; 3) Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 1200 MB; 4) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu do 15 cm. 20 500 M2; 5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie 15 000 m2; 6) Wykonanie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 1 600 m3; 7) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 6 000 mb; 8) Ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 900 mb; 9) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4 000 m2; 10) Ułożenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm lub 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 3 000 mb.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233250-6, 45233162-2, 45233260-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Robotach ziemne, roboty rozbiórkowych i układanie płyt drogowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres drugiej części branży drogowej obejmuje wykonanie: 1) Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii I-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km 12 000 M3; 2) Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości do 15 cm 30 000 m2; 3) Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości do 12 cm - 5 000 m2; 4) Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubości do 4 cm - 5 000 m2; 5) Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km 2 000 m3; 6) Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 15 000 m2; 7) Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 8 000 m2; 8) Układanie dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3 m2 - 18 000 m2; 9) Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntów o wysokości do 3m - 5 000 m3.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45100000-8, 45111300-1, 45111200-0, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwarancji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233250-6,45233162-2,45233260-9,45100000-8,45111300-1,45111200-0,45111000-8

Dokument nr: 610290-N-2019, PR/0017/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.trans-net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
PUP TRANS-NET S.A. ul. Tanowska 8, 72-010 Police, sekretariat pok. 104

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
P.U.P TRANS-NET S.A. ul.Tanowska 8 72-010 Police, sekretariat pok. 104

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla części 1 i 2 - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50 000 zł,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że: 1) dla część 1: wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie drogi, chodnika z kostki brukowej o powierzchni co najmniej 1000 m2 2) dla część 2: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji), w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną, podmiot trzeci i podwykonawca, jeżeli dotyczy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. 2. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w przypadku: a) podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru. b) podmiotów występujących wspólnie (pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu - zgodnie z art. 23 ustawy PZP 2. W przypadku poleganiu na zasobach innych podmiotów. - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego o których mowa w pkt. III.4 3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. - dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego o których mowa pkt. III.4
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 80,00
Okres gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.