Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS i wymianę kompletu kondensatorów...

Przedmiot:

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS i wymianę kompletu kondensatorów elektrolitycznych

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
, ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
powiat: Krosno
tel. / fax 13-4378 227 lub 497
https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4144295
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS i wymianę kompletu kondensatorów elektrolitycznych DC. Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 przedmiot zamó- wienia.

Dokument nr: EZ/214/88/2019

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4144295
Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45.
Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki iimjana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Termin złożenia ofertydo godz. 10:00, (sekretariat) otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz: 10;15 w pokoju 103

Termin składania ofert
24-10-2019 10:00:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 30 dnia od daty podpisania umowy

Wymagania:
Opis przygotowania oferty Dotyczy ofert składanych w formie elektronicznej Oferta winna być podpisana i złożona za pośrednictwem platformy e-usług eZAMPUB dostępnej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/szpital_krosno w przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy podpisem elektronicz- nym z kwalifikowanym certyfikatem, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. W celu złożenia oferty należy za pośrednictwem przeglądarki internetowej wejść na stronę https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno (wymagania sprzętowe dla wyko- nawcy: przeglądarka internetowa Internet Explorer 11 lub Firefox ver. 46 i póź- niejsze lub Chrome ver. 45 i późniejsze lub Opera ver. 37 i późniejsze, oprogra- mowanie Java ver. 1.8, podpis elektroniczny z kwalifikowanym podpisem elektro- nicznym dla osoby upoważnionej do składania oferty); 1. W celu jednoznacznej identyfikacji Wykonawcy należy założyć profil Wykonawcy (zarejestrować) lub zalogować, 2. Należy wybrać interesujące Wykonawcę postępowanie, 3. Następnie wybrać widoczną w górnej części ekranu zakładkę ,,Oferta", 4. Nacisnąć przycisk ,,Złóż ofertę" (przycisk ten nie jest widoczny po upływie terminu skadania ofert), 5. Wypełnić pojawiające się pola, 6. WAŻNE! załączyć załączniki w formie plików podpisanych podpisem kwalifikowanym przez właściwe osoby ze względu na rodzaj dokumentu (odpowiednio wykonawca, współkonsorcjant, podwykonawca, osoba trzech użyczająca zasoby, reprezentant banku lub ubezpieczyciel itp.) Plik podpisywanych podpisem kwalifikowanym XaDES (w formatach innych nii ,pdf), do każdego pliku należy załączyć pliki złożonych podpisów!!! 7. Nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź" 8. Następnie nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź ofertę" 9. Na ekranie pojawi się okienko w aplikacji szafir do składania podpisu kwalifikowanego, 10.Nacisnąć przycisk ,,Podpisz", 11 .Wprowadzamy PIN, 12. Nastęnie nacisnąć przycisk ,,OK", 13. Kończymy operację naciskając przycisk ,,Zatwierdź". W przypadku gdy do reprezentowania wykonawcy wymagana jest reprezentacje łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznic przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
Dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym winny być załączone do oferty w formie plików w formacie odpowiednio pdf, doc, docx, xls lub xlsx. Dla ofert w formie elektronicznej podczas załączania przez wykonawcę plików, wymagane jest odpowiednie oznaczenia statusu takiego dokumentu w kolumnie oznaczonej ,,Jawny". Ustawieniem domyślnym jest jawność załączonego pliku, aby oznaczyć plik jako zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć checkbox ?. W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien podzielić ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich odpowiednio oznaczyć status jawności (część jawna bez zaznaczo- nego checkboxa ?, część zawierająca informacje stanowiące tajemnicę przedsię- biorstwa z zaznaczonym checkboxem ?). W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwar- cia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kiyteriów niż cena. Powyższe informacje niezwłocznie po otwarciu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i portalu e-usług eZAMPUB.
Warunki płatności: Zgodnie z §5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.
Inne szczególne warunki: 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 100%
Wymogi formalne: Forma pisemna oferty: Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w ory- ginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełno- mocnika - oryginał pełnomocnictwa. Forma elektroniczna oferty: Osoba podpisująca ofertę równocześnie podpisuje również załączone do oferty oświadczenia i dokumenty (pliki). Jeżeli do oferty załączone zostaną kopie doku- mentów (np. skany), kopia taka powinna zostać podpisana ,,za zgodność z orygina- łem" przez upoważnioną osobę podpisem elektronicznym lub stosownie do jej czynności należy upoważnić osobę podpisującą ofertę na platformie e-usług eZAMPUB.
Sposób złożenia oferty
Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej za po-
średnictwem platformy e-usługi na poniższy adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawia II w Krośnie,
uL Korczyńska 57, 38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 200
z dopiskiem: ,,Oferta - Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UP!
i wymianę kompletów kondensatorów elektrolitycznych DC
znak sprawy: EZ/214/88/2019"
z dopiskiem -Nie otwierać w Sekretariacie''
lub za pośrednictwem platformy e-usługi eZAMPUB dostępne pod adresem:
https://nortal.smartDzp.pl/szpital krosno
lub za pośrednictwem adresu e-mail:
sezam.szpital@krosno.med.pl

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: w sprawach merytorycznych - Bartłomiej Prajsnar - telefon 13 43 78 319, w sprawach formalnych (proceduralnych) - z ramienia Działu Zamówień Publicz- nych i Zaopatrzenia - Marcin Zajdel telefon 13 43 78 227/497, Jako drogę elektroniczną przesłania informacji rozumie się, stosownie do okolicz- ności, platformę e-usług eZAMPUB dostępną pod adresem https://portal.smartpzt.pl/szpital krosno bądź e-mail:
sezam.szpital@krosno.med.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.