Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie
ul. Towarowa 9
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565-34-51* 53, faks (82) 565-31-30
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie (nr sprawy NZ/28S/2019).
1.2 Rodzaj zamówienia: dostawy.
1.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci cieplnych i przyłączy w Chełmie, według załączonego Formularza cenowego (Załącznik 1) - o następujących wymaganiach:
1.3.1. Technologia rur i elementów preizolowanych musi pozwalać na ciągłą pracę systemu ciepłowniczego w temperaturze 120°C, z możliwością jej okresowego przekroczenia do 140°C.
1.3.2. Wymagane ciśnienie robocze dla systemu 1,6 MPa.
1.3.3. Pianka izolacyjna powinna mieć współczynnik przewodzenia ciepła a50 < 0,029 W/(mK).
1.3.4. Rury i elementy preizolowane powinny być wyposażone w system alarmowy z sygnalizacją impulsową.
1.3.5 Rury i kształtki prefabrykowane muszą posiadać wewnątrz izolacji (pianki poliuretanowej - PUR) nieizolowane pary przewodów miedzianych o przekroju 1,5 mm2 każdy, umieszczone równolegle do rury przewodowej, przesunięte wzajemnie o kąt 120°.
1.3.6. Rezystancja suchej pianki PUR pojedynczych elementów tj. rury (6m, 12 m, 16 m), kolan, trójników itd. powinna być nie mniejsza niż 200 MQ, przy napięciu pomiarowym 24V.
Uwaga:
o Dla potwierdzenia spełniania wymienionego powyżej w pkt 1.3.6 warunku technicznego Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z oferta dokument określający wartość rezystancji suchej pianki PUR dla oferowanych materiałów preizolowanych.
1.3.7. Rury przewodowe i elementy preizolowane (kształtki, armatura) do budowy sieci ciepłowniczych muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną lub inne dokumenty wymagane na podstawie aktualnych norm i przepisów stwierdzające ich przydatność do stosowania w budownictwie, wydane przez instytucje do tego upoważnione.
1.4. Do zabezpieczenia izolacji na połączeniach spawanych dla rurociągów o średnicach nominalnych DN < 300 należy stosować mufy proste termokurczliwe. Zamawiający nie dopuszcza stosowania muf kątowych termokurczliwych^ Mufy termokurczliwe muszą być sieciowane radiacyjnie, z korkami do wtopienia z klejem termotopliwym i masą butylową.
1.5. Materiały do budowy sieci cieplnej będące przedmiotem niniejszego zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej oraz odpowiadać wymogom określonym w ,,Wymaganiach technicznych dla sieci cieplnych preizolowanych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełma" z dnia 23 sierpnia 2018r. opracowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie (Załącznik A do SIWZ).
1.6. Wszystkie materiały objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.
1.7. Zamawiający posiada prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę sieci.
1.8. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych technologii dopuszczonych do stosowania na terenie Unii Europejskiej i spełniających wymagania dla sieci cieplnych realizowanych na terenie działania systemu ciepłowniczego miasta Chełm (Załącznik A do SIWZ).
1.9. Wykonawcy, którzy zaoferują dostawę materiałów do budowy przyłączy sieci cieplnych w innej technologii niż sporządzono projekt budowlany zobowiązani sa dołączyć do oferty:
1) zaktualizowany schemat montażowy (zgodny z trasą sieci cieplnej na planie realizacyjnym) dostosowany do proponowanej technologii,
2) zaktualizowane zestawienie materiałów w oparciu o standardowe elementy systemu - zaktualizowany dla proponowanej technologii Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do SIWZ),
3) wytyczne układania i montażu oferowanego systemu rur preizolowanych.
Uwaga:
o Przedstawiony zaktualizowany schemat montażowy i zaktualizowane zestawienie materiałów muszą być sporządzone i podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy podpisie projektanta (w przypadku braku stosownej pieczątki) należy zamieścić numer uprawnień budowlanych.
1.10. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44163000-0, 44163120-7, 44163200-2.
1.11. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
1.12. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
1.13. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
1.14. Termin i sposób wykonania zamówienia:
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2019 r.
2) Wykonawca dostarczy zamówione materiały na adres Zamawiającego do strefy zamkniętej Spółki (tj. Magazyn).
3) Cena, którą Wykonawca zaoferuje w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu.
4) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz przepisów przeciwpożarowych - zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującą u Zamawiającego ,,Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla wykonawców, dostawców i odbiorców usług i materiałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Chełmie", stanowiącą Załącznik nr 5 do SIWZ.
1.15. Wykonawca udzieli gwarancji na materiały preizolowane dostarczone w ramach niniejszego zamówienia na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty ich odbioru.
1.16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z materiałami następujące dokumenty:
1) właściwie wypełniony i ostemplowany dokument gwarancyjny,
2) świadectwa dopuszczenia poszczególnych wyrobów do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (tj. atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną itp.) w szczególności:
a) dla rur przewodowych,
b) dla rur (zespołu rurowego) i pozostałych elementów preizolowanych,
c) na dostarczoną partię muf,
d) na piankę poliuretanową,
3) dokument określający dostawcę pianki PUR, termin jej trwałości oraz instrukcję przechowywania i użycia pianki.
Dokumenty te stanowić będą podstawę zapłaty za dostawę materiałów.
1.17.Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, tj. od daty jej wpływu na dziennik podawczy Zamawiającego, za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności.

CPV: 44163000-0, 44163120-7, 44163200-2.

Dokument nr: NZ/28S/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpec.chelm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9, pokój nr 3 lub drogą pocztową po otrzymaniu przez Zamawiającego wniosku o wydanie SIWZ, za pobraniem opłaty pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert: 29.10.2019r. do godz. 12:00:
miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ul. Towarowa 9, 22-100 Chełm (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty.

Miejsce i termin realizacji:
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 15.11.2019 r.
2) Wykonawca dostarczy zamówione materiały na adres Zamawiającego do strefy zamkniętej Spółki (tj. Magazyn).

Wymagania:
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM
1. WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane.
2. WARUNKI UDZIAŁU:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. Wykonawca odpowiada jak za własne działania za działania podmiotów, na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych polega w trakcie realizacji zamówienia.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów nawet jeżeli za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:
a) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie zostali zaproszeni do negocjacji lub złożenia ofert, albo nie wykazali braku podstaw wykluczenia,
c) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, jeżeli zamawiający żądał od wykonawców wniesienia wadium lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
d) nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie, jeżeli w okresie trzech lat przed terminem wszczęcia postępowania wykonywali dostawy, świadczyli usługi lub wykonywali roboty budowlane na rzecz Zamawiającego.
6. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczenie z postępowania o udzielnie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Umocowanie do czynności prawnych opisanych powyżej musi wprost wynikać z pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą wspólną. 7.1.W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V specyfikacji, a także muszą spełniać łącznie te warunki.
7.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8. Oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzona zostanie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, których sposób oceny został określony w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następującego oświadczenia:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 w rozdziale V SIWZ, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania, na podstawie warunków o których mowa w pkt 5 w rozdziale V SIWZ - Załącznik nr 3 do SIWZ,
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt 5 w rozdziale V SIWZ, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1. Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2. Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.
3.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione powyżej w ppkt 2.1 i 2.2. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1.1 oraz formularz oferty i formularz cenowy uczestnicy oferty wspólnej składają wspólnie.
Przepisy punktów 3 - 3.2. stosuje się odpowiednio.
5. Formularze i oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów dołączonych do niniejszej specyfikacji winny być złożone w formie oryginałów. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii opisanych ,,za zgodność z oryginałem" oraz opatrzonych własnoręcznym czytelnym podpisem lub pieczątka imienną z podpisem nieczytelnym osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. Poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być opatrzone podpisem osoby upoważnionej oraz napisem / pieczęcią ..za zgodność z oryginałem".
W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika.
5.2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. PROCEDURA
IV.1 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2 KRYTERIA OCENY OFERT: cena 100 %
IV.2.1 Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Uwagi:
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.