Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Otmuchów
ul. Zamkowa 6
48-385 Otmuchów
powiat: nyski
tel. (77) 4315017, tel./fax (77) 4315016
Województwo: opolskie
Miasto: Otmuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów", dla Zadania nr 4 Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
IV. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach projektu pn.: ,,Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów", dla Zadania nr 4 Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 4 - dokumentacja techniczna.

Dokument nr: RP.042.8.152.2016

Składanie ofert:
VIII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy składać w formie pisemnej (w zamkniętej kopercie) podając na niej nazwę oferenta oraz dopisek: ,,Oferta na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach Rewitalizacji terenów miasta Otmuchów - dla Zadania nr 4 Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej" w terminie do dnia 24.10.2019r. do godz. 900 w pokoju nr 11 (Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie). Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zadania:
Termin zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę - 28.02.2020r.
Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego - do momentu podpisania protokołu odbioru robót budowlanych bez wad i usterek.

Wymagania:
III. Warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,

(Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie spełnią warunku udziału w postępowaniu.
VI. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów wraz z opisem sposobu przyznawania punktacji w danym kryterium oceny ofert
L.p.
Kryterium
Udział w procentach (waga)
1
Cena (C)
60%
2
Doświadczenie Wykonawcy
40%

RAZEM
100 %

1. Kryterium cena
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 60 pkt
Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = o Max (C)
gdzie:
Pi(C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty "i";
Max (C)
maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".

2. Kryterium Doświadczenie Wykonawcy: liczba referencji potwierdzająca sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami z branży konstrukcyjno - budowlanej- 40 pkt.
Doświadczenie Wykonawcy - 40 pkt.
a) Wykonawca nie przedłożył żadnych referencji - 0 pkt.
b) Wykonawca przedłożył dwie i więcej referencji - 40 pkt.
c) Wykonawca przedłożył jedną referencję - 20 pkt.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

VII. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
IX. Rozstrzygnięcie postępowania
Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty informuje jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców.

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na dowolnym etapie bez podania przyczyny.
Kompletna oferta ma zawierać:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

Kontakt:
Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać w pok. nr 15 lub pod nr tel. 077 431 50 17 wew.48

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.