Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z...

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Tczewski
ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew
powiat: tczewski
tel. 587 734 800
starostwo@powiat.tczew.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Tczew
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: przebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I)
2.1 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental - Kulice (etap I). 2.2 Pełen zakres prac określa dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Projektowej EMDROG Tomasz Wiese, ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz. Wykaz dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia 1) Projekt budowlany TOM 1. Projekt zagospodarowania terenu + branża drogowa 2) Projekt budowlany TOM 4. Branża elektroenergetyczna 3) Projekt budowlany TOM 5. Branża dendrologiczna (wycinka drzew) 4) Projekt wykonawczy TOM 1. Branża drogowa 5) Projekt wykonawczy TOM 4. Branża elektroenergetyczna 6) Projekt wykonawczy TOM 5. Branża dendrologiczna (wycinka drzew) 7) Projekt stałej organizacji ruchu 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: - branża drogowa - branża sanitarna (odwodnienie) - branża teletechniczna - branża elektroenergetyczna - branża dendrologiczna (wycinka drzew) 9) Projekt wykonawczy projekt konstrukcji nawierzchni 10) Przedmiary robót - branża drogowa, branża dendrologiczna Ww. dokumentacja stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ - Dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia. 2.3 Zakres planowanego nadzoru nad robotami budowlanymi obejmuje m. in.: o branża drogowa, w tym: ? przebudowa jezdni na opracowanym odcinku , ? wykonanie zjazdów indywidualnych na posesje - 4 sztuki*, w granicy pasa drogowego, ? wyprowadzenia dla dróg bocznych - 2 sztuki, ? wykonanie ścieżki rowerowej, ? wykonanie chodnika**, ? wykonania przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym, ? wykonanie pobocza - dwustronnego, ? wykonanie wysp z oznakowaniem ostrzegawczym, o branża elektroenergetyczna: ? zabezpieczenie kabla rurą dwudzielną (w przypadku braku rury osłonowej), o branża dendrologiczna ? usunięcie 6 drzew wraz z karczowaniem pni. UWAGA! *2 zjazdy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, natomiast dla 2 pozostałych zjazdów załącza się rysunki z określeniem parametrów (dot. zjazdu na działkę nr 27/2 oraz zjazdu na działkę nr 50/4) z zastrzeżeniem, iż do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie zjazdów tylko w granicach pasa drogowego. **Zakres nie obejmuje wykonania chodnika po stronie zachodniej (od przejścia dla pieszych w kierunku Kulic). 2.4 Podstawowe parametry/dane robót budowlanych: 1) Długość odcinka drogi - 160 m 2) Droga powiatowa klasy L 3) Prędkość projektowana - 50 km/h 4) Szerokość jezdni - 6 m 5) Szerokość pasa ruchu - 2 x 3,0 m 6) Pobocza - 2 x 0,76 7) Spadek poprzeczny - daszkowy - 2% 2.5 Zastrzeżenia: 2.5.1 Wykonawca RB został uprzedzony, że w przypadku wyboru jego oferty - przed podpisaniem umowy - będzie musiał przedłożyć kosztorys ofertowy, obejmujący pełen zakres robót niezbędnych do wykonania w celu realizacji zadania. Zadaniem Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego będzie sprawdzenie tego kosztorysu ofertowego oraz późniejsze posługiwanie się tym kosztorysem w przypadkach określonych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych (w tym weryfikacja wprowadzania do niego zmian, np. w wyniku przyjęcia robót zamiennych lub dodatkowych). 2.5.2 Zadaniem Wykonawcy Nadzoru będzie m.in. nadzorowanie wykonania przez Wykonawcę RB pełnego zakresu robót budowlanych zawartych we wszystkich projektach, zarówno przedstawionych w formie rysunków, jak i w części opisowej tych projektów. Należy to rozumieć w taki sposób, że jeśli nawet jakaś uwaga zawierająca polecenie wykonania określonego zakresu robót budowlanych została zapisana w części opisowej projektu, a nie ma odzwierciedlenia na rysunku bądź w przedmiarze robót, to obowiązkiem Wykonawcy robót budowlanych będzie jej wykonanie. 2.5.3 Zaleca się, aby Wykonawca Nadzoru dokonał wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem oferty przetargowej. 2.6 Wykonawcy RB zostali zobowiązani do zadeklarowania w swojej ofercie okresu gwarancji, przy następującym założeniu: min. 60 - maks. 180 miesięcy. Ponieważ okres gwarancji jest jednym z kryteriów wyboru Wykonawców RB, informacja ta będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane. 2.7 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 2.7.1 Wybrany Wykonawca Nadzoru, przez cały okres trwania umowy, zobowiązany będzie do posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 2.7.2 Polisę, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.3 SIWZ). 2.8 INFORMACJA O PODWYKONAWCACH: 2.8.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SIWZ - Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy - o ile są już znane. W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację usług. 2.8.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2.8.3 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 2.8.4 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 2.9 Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, przy następujących założeniach: 2.9.1 powyższa okoliczność będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku zlecenia wykonania dotychczasowym Wykonawcom RB - podobnych robót budowlanych w trybie zamówienia z wolnej ręki. W takim przypadku Wykonawca Nadzoru będzie zobowiązany nadzorować te roboty na zasadach i warunkach zamówienia podstawowego, objętego niniejszym postępowaniem przetargowym; 2.9.2 zamówienia będą polegały na wykonaniu podobnych prac/czynności, jak w zamówieniu podstawowym; 2.9.3 realizacja usługi odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia; 2.9.4 zostaną udzielone Wykonawcy, pod warunkiem spełnienia przynajmniej poniższych warunków: o dotychczas realizował usługę w terminie i z należytą starannością, o zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż zamówienia podstawowego, o zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy oraz w wyniku przeprowadzonych z Zamawiającym negocjacji uzgodni wynagrodzenie wyliczone w oparciu o procentowe zwiększenie wartości robót budowlanych, termin wykonania bądź inne warunki zamówienia; 2.9.5 przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych zostanie ustalona biorąc pod uwagę zakres czynności zlecanych oraz proporcjonalnie do cen (stawek) zaoferowanych dla zamówienia podstawowego, jednakże wartość ta nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego. 2.10 Realizacja niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż brak jest czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 2.11 Kody zamówienia wg CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi 2.12 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, ofert częściowych oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

CPV: 71247000-1

Dokument nr: 610770-N-2019, ZP.272.24.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
przetargi.powiat.tczew.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew (Biuro Obsługi Klienta, pok. 04)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-24, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 4.3 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 Ustawy, dotyczący sytuacji finansowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 1 SIWZ), jeżeli wykaże, że dysponuje lub posiada dostęp do środków finansowych lub kredytowych co najmniej 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4.4 Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, dotyczący zdolności zawodowej (określony w pkt 4.1.2 ppkt 2 SIWZ), jeżeli wykaże, że: 4.4.1 wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: jedno zamówienie, polegające na nadzorze inwestorskim lub kierowaniu robotami budowlanymi przy budowie albo przebudowie drogi o długości odcinka nie mniejszej niż 200 mb oraz o klasie min.L. 4.4.2 Wykonawca skieruje osoby, do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywania przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, a mianowicie: 1) 1 (jedną) osobę na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności drogowej posiadającą: o stosowne uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności drogowej w zakresie niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), o co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w specjalności drogowej na stanowisku inspektora nadzoru / kierownika budowy / kierownika robót przy realizacji robót budowlanych; oraz 2) 1 (jedną) osobą na stanowisko Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającą: o uprawnienia/ dokumenty, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie prowadzenia nadzorów inwestorskich w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), o co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych lub kierownika robót/budowy. UWAGI: 1. Przez ,,posiadanie wymaganych uprawnień", Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osoby wskazane do pełnienia funkcji w zakresie pkt 4.4.2 SIWZ, odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W/w uprawnienia oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.1 SIWZ). 2. Przez wymagane ,,doświadczenie zawodowe" należy rozumieć lata czynnie przepracowane na danym stanowisku w łącznym okresie. 3. Funkcje, o których mowa w pkt 4.4.2 mogą się sumować. Zamawiający dopuszcza zatem taką sytuację, w której obie funkcje może wykonywać jedna osoba, o ile posiada odpowiednie uprawnienia, tzn. inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej może jednocześnie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 4. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe/dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12 a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.3.3 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, o którym mowa w pkt 4.2.2 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3 Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie art. 26 ust. 2 Ustawy, do złożenia - w terminie nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 5.3.1 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt 4.3 SIWZ - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu złożenia tego dokumentu, w wysokości co najmniej 5.000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100); 5.3.2 w celu potwierdzenia okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej, o którym mowa w pkt 4.4 SIWZ: 1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - potwierdzający wykonanie zamówienia / zamówień, określonych szczegółowo w pkt 4.4.1, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3A do SIWZ - Wykaz usług wykonanych. UWAGA: Do ww. wykazu należy załączyć dowody, określające czy ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składanie ofert. 2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem Nr 3B do SIWZ - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia - Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa - wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca - w celu usprawnienia procedury przetargowej - może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) - w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 2 lub 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tego podmiotu, znajdujące się w jednej z części oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ. 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
DOŚWIADCZENIE OSÓB WYZNACZONYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.