Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta w Tarnobrzegu
ul. Mickiewicza 7
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
15 822-13-04
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,, Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ - formularz cenowy.
III. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. M. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, Kancelaria Ogólna osobiście, pocztą w terminie do dnia 24.10.2019r. do godz.10.00. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie nastąpi dnia 24.10.2019r. o godzinie 11:00 w pok. 6 (Budynek ul. Mickiewicza 7). Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ,, Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Nie otwierać przed dniem 24.10.2019r. godz. 11:00
Oferta winna być sporządzona na ,,Formularzu oferty cenowej" - zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego oraz winna zawierać zał. nr 3 do zapytania formularz cenowy.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
V. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
kryterium cena wykonania zamówienia (brutto) - waga kryterium 100%
Ilość punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w tym kryterium, będzie liczona wg wzoru:
cena oferty najniższej
C =------------------------------- x 100x 100%
cena oferty badanej
Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza i otrzyma 100 pkt.
VII. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana wykonawcom składającym oferty w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od dnia składania ofert oraz zamieszczona w bazie konkurencyjności.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.
. Ochrona danych osobowych
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,,RODO", informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, z siedzibą przy ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg;
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@hebenpolska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie złożonej przez Panią/Pana oferty.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j . Dz.U.2018.1330 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w procedurze zapytania ofertowego będzie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego zawarcia umowy.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; -
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **
Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
9. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEiDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Urzędu Miasta Tarnobrzega w celu udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Agnieszka Straburzyńska- Główny Specjalista ds. zamówień publicznych - tel 15 822-13-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.