Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa dróg

Przedmiot:

Przebudowa dróg

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200
62-600 Koło
powiat: kolski
tel. 632 610 576, faks 632 610 576
pzd@starostwokolskie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Koło
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZADANIE NR 1 - przebudowa drogi powiatowej nr 3199p Mąkoszyn - Przybyłów na odcinku o długości 0,953 km ZADANIE NR 2 - przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze na odcinku o długości 0,265 km
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów" długość odcinka 0,953 km - w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy oraz dwóch zjazdów. DZIAŁKA O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 5/1, 241/2, 61/2, 218 jednostka ewidencyjna: 300902_2 gmina Babiak, obręb ewidencyjny: 0007 Góraj i 0001 Bogusławice, 0037 Zakrzewo, powiat kolski Zakres robót: 1. roboty pomiarowe - 0,953 km 2. mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gł. frezowania 4 cm 3. wykonanie w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grubość w-wy po zagęszczeniu 8 cm na zjazdach 4. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 5. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 6. mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym 7. uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm Zadanie nr 2 - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze" Działka o numerze ewidencyjnym 182/1, jednostka ewidencyjna 900902_2 Gmina Babiak, Obręb ewidencyjny 0005 Dębno Królewskie, powiat kolski 1. roboty pomiarowe - 0,265 km 2. mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gł. frezowania 4 cm 3. mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 4. skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 5. mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym 6. ścinka poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczaniem, grubość warstwy średnio 10 cm 7. uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy materiałem z dowozem (pospółka) średnia grubość warstwy 10 cm

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 610898-N-2019, PZD/PN/20/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-06
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-06

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1) Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań polegających na wykonaniu robót o zakresie i charakterze porównywalnym do przedmiotu zamówienia (w zakresie nawierzchni z betonowej kostki brukowej alternatywnie nawierzchni bitumicznych ) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto każde oraz wykaże, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Kierownik budowy - 1 osoba, który posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej z doświadczeniem na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum jednym zadaniu polegającym na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej o wartości robót drogowych minimum 300 000,00 zł brutto wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 2) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego wg załączników do siwz.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz oferty, 2. Oświadczenie wymagane postanowieniami siwz, 3. Kosztorys ofertowy, 4. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania zawarcia umowy- w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy umocowanie takie nie wynika ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego-jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
okres gwarancji 20,00
doświadczenie personelu kluczowego 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.