Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad zakupu i sprzedaży kruszyw kolejowych

Przedmiot:

Zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad zakupu i sprzedaży kruszyw kolejowych

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o
ul. Hubska 6
50-502 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: 071 717 56 30 fax: 071 717 51 64
dolkom@dolkom.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
" Zawarcie Umowy Ramowej z określeniem zasad zakupu
i sprzedaży kruszyw kolejowych w 2020 r."
3. Przedmiotem niniejszego zamówienia podzielonego na trzy zadania jest zawarcie Umowy
Ramowej z określeniem zasad zakupu i sprzedaży kruszyw kolejowych z
możliwością odbioru własnymi wagonami kolejowymi, szczegółowo określonych
i wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1. Załącznik nr 1 określa także warunki techniczne
wykonania kruszyw. Dla zadania nr 3 (tylko kruszywo melafirowe) również z dostawą
samochodową do Jedliny Zdrój (+:-) 5 km i Świdnicy Kraszowice (+;-) 5km z rozładunkiem
na plac.
4. Oferowana przez Wykonawcę podsypka tłuczniowa musi być:
4.1. Wprowadzona do obrotu w Polsce w sposób zapewniający pozytywną weryfikację
podsystemu w ramach interoperacyjności kolei
4.2. Dopuszczone do stosowania na sieci kolejowej przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.
4.3 Na potwierdzenie powyższych wymagań wymagane jest złożenie na
wezwanie Zamawiającego:
4.3.1. W zakresie wprowadzenia do obrotu - ,,Świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji" dla tłucznia kolejowego, wystawione przez Urząd Transportu
Kolejowego (dawniej GIK),
lub
4.3.2. ,,Deklaracji właściwości użytkowych" lub ,,Krajowej Deklaracji właściwości
użytkowych" wystawionej przez producenta wyrobu.
Uwaga !
Niniejszy podpunkt 4.3.1. i 4.3.2. ma charakter informacyjny. Ustalenie sposobu
wprowadzenia do obrotu należy do podmiotu udostępniającego produkt po raz pierwszy na
rynku unijnym.
4.4. W zakresie dopuszczenia do stosowania na sieci PKP PLK S.A. przedłożenie
,,Deklaracji zgodności" tłucznia z wymaganiami ,,Warunków technicznych
wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z recyklingu stosowanej w
nawierzchni kolejowej" ld-110.
Wykonawca powinien posiadać aktualne badania okresowe podsypki tłuczniowej (tzn.
,,wstępne badania typu" lub ,,badania potwierdzające wyniki badań wstępnych"), wykonane
nie wcześniej niż jeden rok przed dniem składania ofert przez uprawnione, niezależne od
producenta kruszyw, laboratorium akredytowane, a obejmujące wszystkie badania opisane
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru podsypki tłuczniowej naturalnej i z
recyklingu stosowanej w nawierzchni kolejowej ,, ld-110.
Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia wyników zarówno na etapie postępowania,
jak też podczas realizacji Umowy.
4.5. Dla Klińca dopuszczenie na sieć PKP PLK S.A. nie jest wymagane, wystarczające
są dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu - krajowa deklaracja
właściwości użytkowych wystawiona przez producenta (upoważnionego
przedstawiciela) dla materiałów niebędących składnikiem interoperacyjności i
niepodlegających obowiązkowi posiadania świadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu wydanego przez Prezesa UTK oraz nieobjętych
zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi lub inny dokument wprowadzający
produkt po raz pierwszy na rynek unijny.
5. Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy odrębne Zadania. Zadanie I, Zadanie li,
Zadanie III.

Dokument nr: DLG-231/N/159/19

Otwarcie ofert: 10.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2019 r. o godz. 8;05
10.5. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia
ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez
Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub
unieważnieniu postępowania zakupowego.

Składanie ofert:
10.1. Oferty cenowe należy dostarczyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed
otwarciem kopercie do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej wraz
z wymaganymi dokumentami (odpis KRS lub CEIDG poświadczony za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia).
10.2. Kopertę należy opisać następująco: oferta w sprawie ,,Zawarcia Umowy Ramowej
określającej zasady zakupu i sprzedaży kruszyw kolejowych w 2020 r." Zadanie I,
II lub III
Nie otwierać przed dniem 22.10.2019 r. do godz. 8.00. Na kopercie
oprócz opisu jw. umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę Zamawiającego.
10.3. Termin składania ofert - do dnia 22.10.2019 r. do godz. 8;00

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin wykonania zamówienia: 2020 r.

Wymagania:
7. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych w całości na jedno bądź kilka
zadań. Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Opis sposobu przygotowania oferty:
9.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z zastrzeżeniem ust.2 § 19
Regulaminu udzielania zamówień przez Dolkom sp.zo.o.
9.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszych
Warunkach Zamówienia.
9.3. Umocowanie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z
dokumentu określającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię
pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnione osoby.
9.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
9.6. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane przez
osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą/podpisujące ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
9.7. Wszelkie miejsca w dokumentach, w których Wykonawca naniósł poprawki lub
zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę (osoby)
podpisującą/podpisujące ofertę.
9.8. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania w treści załączonych do niniejszych
Warunków Zamówienia wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian (skrótów,
opuszczeni lub dopisków ) za wyjątkiem miejsc wykropkowanych lub specjalnie
oznaczonych , np. gwiazdką (*).
9.9. Żadne dokumentu wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
9.10. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Żadne dokumentu wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez
Zamawiającego.
11. Termin związania ofertą
Wykonawca zostaje związany ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze ofert, ich
znaczenie i sposób oceny.
12.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.
12.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
12.2.1. Jej treść nie odpowiada Warunkom Zamówienia.
12.2.2. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12.2.3. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu Zamówienia.
12.2.4. Wykonawca nie złożył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
12.2.5. Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania
zakupowego lub niezaproszonego do składania ofert.
12.2.6. Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści oferty.
12.2.7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa.
12.2.8. Została złożona w formie niedopuszczonej niniejszym Regulaminem.
12.3. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę, którego
ofertę odrzucił, podając uzasadnienie.
12.4. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
kryterium 100% ceny.
12.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
12.6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
13. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
14. Informacje o negocjacjach handlowych z Wykonawcami po złożeniu ofert
14.1. Zamawiający po złożeniu ofert przeprowadzi dodatkowe negocjacje handlowe, do
których zaproszeni zostaną Wykonawcy w liczbie określonej przez Zamawiającego,
których oferty nie podlegają odrzuceniu i uzyskają najwyższe oceny punktowe.
14.2. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Zamawiający przekaże Wykonawcom,
biorącym udział w negocjacjach handlowych wykaz zmian wynikających
z negocjacji, na podstawie których, Wykonawcy złożą ostateczną w formie zgodnej
z dopuszczoną dla składania ofert. W przypadku gdy przedmiotem negocjacji była
tylko cena, Wykonawcę, który nie przystąpił do negocjacji obowiązuje cena
wskazana w ofercie sprzed negocjacji handlowych.
14.3. Miejsce i termin oraz formę złożenia ofert ostatecznych określa Zamawiający
w Warunkach Zamówienia lub zapraszając do negocjacji handlowych.
14.4. Oferta ostateczna danego Wykonawcy nie może być mniej korzystna od tej, którą
złożył on przed negocjacjami handlowym.
15. Zawarcie umowy
15.1. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego bilans ceny
wraz z kosztami transportu Zamawiającego od Wykonawcy do miejsca robót będzie
najkorzystniejszy dla Zamawiającego.
15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę z jednym lub więcej niż jednym Wykonawcą.
15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
na realizację przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wybrać innego
Wykonawcę i zawrzeć z nim umowę bez przeprowadzenia ponownego badania
i oceny ofert.
16. Zakończenie postępowania zakupowego
16.1. Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru oferty.
16.2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie uczestników postępowania
o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru oferty.

Kontakt:
8. Osoby upoważnione do kontaktu ze strony Zamawiającego
Stanisław Wróblewski tel.697 047 606
e-mail: s.wroblewski@dolkom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.