Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku

Przedmiot:

Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ul. Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
powiat: Poznań
tel. 61 8412743, faks 61 8412744
przetargi@po.policja.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa systemu zasilania gwarantowanego w budynku Komisariatu Policji Poznań - Wilda
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową systemu zasilania gwarantowanego w budynku Komisariatu Policji Poznań - Wilda położonego przy ul. Chłapowskiego 12 w ramach zadania inwestycyjnego ,,KP Poznań Wilda - dostosowanie obiektu do potrzeb użytkownika". Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 1.1 instalacje nowego UPS-a o mocy wyjściowej AC 40 kVA z możliwością rozbudowy do 60kVA; 1.2 instalację nowej siłowni telekomunikacyjnej o mocy 4x2000W/4x2,5 kVA; 1.3 instalacje nowego systemu klimatyzacji dla pomieszczeń serwerowni i pomieszczenia zasilania gwarantowanego; 1.4 rozbudowę systemu alarmu pożarowego o czujniki dymu dla pomieszczenia serwerowni i pomieszczenia zasilania gwarantowanego; 1.5 montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu serwerowni oraz wykonanie uporządkowania istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych; 1.6 wykonanie malowania pomieszczeni serwerowni 1.7 ułożenie linii kablowych i sterowniczych; 1.8 montaż rozdzielnic elektrycznych odbiorów mocy z UPS-a i siłowni telekomunikacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ

CPV: 45310000-3,45312100-8,45331220-4,45210000-2

Dokument nr: 610804-N-2019, ZZP-2380-81/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,Tabela.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej, osobiście albo za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Adres:
Komenda wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej jeżeli wykaże, że posiada: 1) ubezpieczanie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł; 2) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na wykonaniu zasilania gwarantowanego dla budynku opartego o siłownię telekomunikacyjną o mocy nie mniejszej niż 6 kW/DC oraz 7 kVA/AC oraz UPS o mocy nie mniejszej niż 40 kVA o wartości każdej z wykazanych robót nie mniejszej niż 150 000,00 PLN oraz potwierdzi, że każda z wykazanych robót została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. 2) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia: kierownikiem robót branży elektrycznej, tj. osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tych uprawnień oraz pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej dla co najmniej 2 robót z których każda polegała na wykonaniu zasilania gwarantowanego dla budynku, opartego o siłownię telekomunikacyjną o mocy nie mniejszej niż 6 kW/DC oraz 7 kVA/AC oraz UPS o mocy nie mniejszej niż 40 kVA w budynku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem dotyczącym oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). 1) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Przedmiotowy odpis dotyczący również innego podmiotu lub podwykonawcy, wykonawca będzie zobowiązany złożyć w przypadku gdy powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub w ofercie wskazał podwykonawcę. Uwaga: Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym mowa III.3) niniejszego ogłoszenia wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do złożenia poniższych dokumentów i oświadczeń będzie zobowiązany wykonawca, którego oferta zostanie oceniona przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż określona w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia. 2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie niższą niż określona w pkt. III.1.2) niniejszego ogłoszenia, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3) V.3.1.1 Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, - inne dokumenty jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyżej określonych dokumentów. 4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5) Oświadczenie, na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy potwierdzające, że osoba wskazana jako kierownik budowy oraz osoby wskazane jako kierownicy robót posiadają wymagane prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ, który winien być złożony w formie oryginału. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania: 1) wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż wykonawca, b) ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 2) innego podmiotu wskazanych przez wykonawcę w ofercie lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt IV.4, w przypadku, gdy zobowiązanie innego podmiotu podpisuje inna osoba niż uprawniony przedstawiciel innego podmiotu. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 uPzp - dokument ten winien być złożony w formie oryginału. 4. Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o treści określonej w załączniku nr 4 do SIWZ, które winno być złożone w formie oryginału.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji zamówenia 20,00
Okres gwarancji 10,00
Okres rękojmi 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.