Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Górna Raba" Sp. z o.o
ul. Krakowska 27E
34-730 Mszana Dolna
powiat: limanowski
tel. 18 3310324, faks 18 3310324
biuro@gornaraba.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mszana Dolna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup energii elektrycznej do punktów poboru administrowanych przez ,,Górna Raba" Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do punktów poboru użytkowanych przez ,,Górna Raba" Sp. z o.o., przez okres 12 miesięcy (to jest od 01.01.2020 do 31.12.2020) szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wynosi: a) Grupa taryfowa C 11 - 77 500KWh, b) Grupa taryfowa B23 - 1 325 000 KWh, w tym: a. szczyt przedpołudniowy 244 000 KWh b. szczyt popołudniowy 144 000 KWh c. pozostałe godziny doby 937 000KWh UWAGA! Podane wartości zużycia energii elektrycznej, należy przyjąć jako wartości szacunkowe w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający zastrzega, że przedstawione powyżej szacunkowe dane nie odzwierciedlają deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zakłada się że może nastąpić wzrost lub spadek zużycia energii w okresie trwania umowy. Rzeczywista ilość energii elektrycznej będzie zależna od potrzeb Zamawiającego. Rozliczenie następować będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej, zgodnie ze wskazaniami liczników. Podane powyżej ilości zużycia energii należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych ilości. Zamawiający informuje, że w ciągu trwania okresu realizacji umowy może nastąpić zmiana administratora dla części punktów poboru. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający zastrzega, że nastąpi przepisanie umowy na nowego administratora pod takimi samymi warunkami, jakie zostały określone w przedmiotowej SIWZ i zawartej umowie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 3.1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zmian.), w przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawa. 3.2. Zakup energii elektrycznej będzie odbywał się na podstawie umowy sprzedażowej z Wykonawcą - załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 3.3. Wykonawca winien posiadać generalną umowę dystrybucyjną zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. na okres trwania niniejszego zamówienia. 3.4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi związanej z dystrybucją energii elektrycznej, która to usługa będzie świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej z TAURON Dystrybucja S.A. Zamawiający informuje, iż posiada rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnie obowiązująca umowa sprzedaży energii elektrycznej została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. Natomiast umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony na wszystkie punkty odbioru wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.5. Na każdy punkt poboru, Wykonawca będzie przedstawiał szczegółowe rozliczenie za dostawę energii elektrycznej uwzględniając elementy dotyczące danego punktu poboru jak: nazwa punktu poboru, grupa taryfowa, nr PPE, adres PPE, wolumen zużytej energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym. Podstawą rozliczenia za przedmiot zamówienia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w kWh w danym okresie rozliczeniowym. 3.6. Faktura rozliczeniowa winna obejmować dane charakterystyczne dla danego punktu poboru tj. między innymi: jego rodzaj (np.: pompownia ścieków) i nazwę, nr punktu poboru, przypisaną taryfę, nr PPE sprzedawana energia elektryczna będzie rozliczana według ceny jednostkowej energii elektrycznej netto plus obowiązujący podatek VAT (wyliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), obejmującej wszystkie koszty sprzedaży w poszczególnych taryfach. 3.7. Faktura za sprzedaż energii elektrycznej będzie wystawiana w okresach odczytowych dokonywanych przez OSD. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości punktów odbioru energii elektrycznej, jednakże w rozmiarze nie większym niż 40% ilości punktów wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, przy zachowaniu ceny energii elektrycznej przyjętej z oferty Wykonawcy. Zamawiający może dodawać nowe PPE oraz zmieniać grupy taryfowe dla istniejących PPE jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które są wymienione w SIWZ i załącznikach oraz będą wycenione w ofercie. 3.9. Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia we własnym zakresie i na własny koszt: 1. Dokonać w imieniu Zamawiającego zmiany sprzedawcy 2. Przeprowadzić w imieniu Zamawiającego wszystkie niezbędne procedury umożliwiające zakup energii elektrycznej. 3.10. Zamawiający udostępni wyłonionemu wykonawcy wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy

CPV: 09310000-5

Dokument nr: 610926-N-2019, GR-341/3/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gornaraba.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty pod rygorem niewaznosci nalezy składac w formie pisemnej
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. Posiadają zawartą, obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego objętych niniejszym postępowaniem (Załącznik nr 1 do SIWZ) 2. W ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, zrealizował w tym okresie, co najmniej jedną dostawę obejmującą swoim zakresem dostawę energii elektrycznej min. 700 000 KWh.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 u.p.z.p.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Kserokopii aktualnie obowiązującej koncesji, zezwolenia lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Oryginał oświadczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ) o posiadaniu zawartej, obowiązującej generalnej umowy z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do wszystkich obiektów zamawiającego objętych niniejszym postępowaniem wymienionych w Załączniku nr 1 do SIWZ 3. Wykazu zawierającego informacje o których mowa w Rozdziale X pkt. 2.2.2. niniejszej SIWZ oraz sporządzonego na zasadach o których mowa w §2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Stosowne pełnomocnictwo/a - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonej oferty lub odpisu z właściwego rejestru. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 u.p.z.p. wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p.. - załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.