Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wiaty rekreacyjnej

Przedmiot:

Budowa wiaty rekreacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-10-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Głuchołazy
Rynek 15
48-340 Głuchołazy
powiat: nyski
-tel.: +48 77 4092100, -fax.: +48 77 4092101,
Województwo: opolskie
Miasto: Głuchołazy
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę wiaty rekreacyjnej konstrukcji stalowej w osiach 1-3 (dwa przęsła) na terenie boiska sportowego w Nowym Świętowie, zlokalizowanego na dz. nr 142/12, polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu usytuowania wiaty, wykonanie wykopów jamistych pod stopy fundamentowe, wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych, wykonanie izolacji stóp fundamentowych, zasypkę rozkopów, wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaty, pokrycie dachu blachą trapezową z obróbkami i orynnowaniem, wykonanie posadzki betonowej.

2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
I etap - budowa wiaty w osiach 1-3 (dwa przęsła):
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej w miejscu usytuowania wiaty,
- wykonanie wykopów jamistych pod stopy fundamentowe,
- wykonanie żelbetowych stóp fundamentowych,
- wykonanie izolacji stóp fundamentowych,
- zasypkę rozkopów,
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wiaty,
- pokrycie dachu blachą trapezową z obróbkami i orynnowaniem,
- wykonanie posadzki betonowej.
3. Dodatkowe informacje i warunki realizacji zamówienia :
1) Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wykonane z trwałych i bezpiecznych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne i próby zniszczeń.
2) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały te muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane materiały powinny posiadać dokumenty takie jak: atest lub świadectwo lub certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności.
3) Zakresy prac do wykonania ujęte są w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający załącza także przedmiar robót, który służy tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do wykonania w dokumentacji projektowej,
a opisami robót w załączonym przedmiarze, podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa.
4) zdemontowane elementy z rozbiórki zutylizować w najbliżej zlokalizowanym wysypisku od Głuchołaz (np. Domaszkowice, odległość ok. 27 km).
5) Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach między innymi:
a) geodezyjny koszt obsługi budowy,
b) koszty opracowania i przygotowania dokumentacji powykonawczej, (w tym mapy powykonawczej),
c) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną dokumentacją,
d) koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,
e) koszty organizacji zaplecza budowy / placu budowy wraz z kosztami energii, wody itp.,
f) koszty dozoru budowy,
g) koszty wywozu odpadów, mas ziemnych pochodzących z wykopu - na wysypisko np. w Domaszkowicach (ok. 27 km),
h) koszty pracy sprzętu, dźwigów, pojazdów mechanicznych, specjalistycznych urządzeń itp.,
i) koszty związane z doprowadzeniem do stanu poprzedniego terenów sąsiadujących, jeśli zostały zniszczone/ uszkodzone, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
j) koszty wszelkich opracowań niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy,
k) koszty przeprowadzenia niezbędnych prób technicznych, pomiarów zerowych itp.,
l) inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia wynikające z obowiązków Wykonawcy.

Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 7 do IWZ - Dokumentacja techniczna.

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45111100-9, 45111220-6, 45100000-8, 45200000-9

Dokument nr: ZP.271.2.134.2019.JSz

Składanie ofert:
l) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie
m) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane w następujący sposób:

Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Polska

Oferta w postępowaniu na:

,,Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie boiska sportowego w Nowym Świętowie - I etap"
Nie otwierać przed dniem: 23.10.2019r. do godziny 10:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Głuchołazach
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
Pokój nr 11 (sekretariat I piętro)

Do dnia 23.10.2019r. do godziny 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 13 grudnia 2019r.

Wymagania:
5. Gwarancja i rękojmia
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robó.
Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez okres 60 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót.

6. Warunek równoważności. Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w IWZ i załączonych dokumentach należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu ostatnich lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż pięć lat, to w tym okresie, wykonał roboty o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu niniejszego zamówienia tj.:
co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie rekreacyjnej wiaty stalowej na kwotę min. 40.000 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości brutto, daty i miejsca wykonania robót,
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2. W zakresie warunków osobowych Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.:
1 (jedną) osobą - kierownikiem budowy Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub/i budowlanej wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

VI. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW (ZAWARTOŚĆ OFERTY):

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a. wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ,
b. oświadczenie o spełnieniu ogólnych warunków udziału w postępowaniu - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IWZ,
c. Wykaz wykonanych robót budowlanych, potwierdzający spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ
d. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, potwierdzający że osoby te są zdolne do wykonania zamówienia (posiadają odpowiednie doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia) - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IWZ,
e. kosztorys ofertowy- uproszczony (poglądowy).

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów może skutkować odrzuceniem oferty.

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) zgodnie z rozdz. XIII pkt. 1e IWZ pełnomocnictwo,
2) zgodnie z rozdz. XIII pkt. 3 IWZ oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca usuwa treść oświadczenia (załącznik nr 4 do IWZ) np. przez jej wykreślenie.

VII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY WARUNKÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają ogólne warunki określone
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożą dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych ofert
i załączonych dokumentów na zasadzie ,,spełnia ,, , ,,nie spełnia".

VIII. ODRZUCENIE OFERTY, WYKLUCZENIE WYKONAWCY
1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) treść oferty nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ) ,
b) oferta zawiera błędy i omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.

2. Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, jeżeli:
a) oferta zawiera rażąco niską cenę , tzn. cenę niewspółmiernie niską w stosunku do cen ofert innych wykonawców w danym postępowaniu lub cenę niższą od wartości szacunkowej zamówienia ustalonej przez Zamawiającego o co najmniej 40%. Burmistrz może wezwać wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny.
b) oferta posiada braki formalne, treść oferty wymaga wyjaśnienia, chyba że Wykonawca na skutek wezwania Zamawiającego uzupełni ofertę lub wyjaśni jej treść w zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, jeżeli:
a) Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który wcześniej wykonywał zamówienie dla zamawiającego lub innego podmiotu ( co zamawiający samodzielnie zweryfikuje u odbiorców robót budowlanych) w sposób wadliwy.

IX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Pzp na każdym etapie prowadzonego postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.

X. NEGOCJACJE

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji złożonych ofert z wybranym Wykonawcom lub ze wszystkimi Wykonawcami. Negocjacji podlegają: cena oferty jak i pozostałe parametry złożonych przez Wykonawców ofert, z zastrzeżeniem rozdz. XVI pkt. 4.

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pani Angelika Drużbańska /tel. 77 40 92113/

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Przygotowanie oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem.
b) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
c) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu jedną ofertę.
d) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
e) W przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, to Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność
z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
f) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia
i załączniki o których mowa w tekście niniejszego zapytania ofertowego.
g) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
h) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego IWZ muszą być złożone w formie oryginału.
i) Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
j) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np. ,,Poświadczam za zgodność z oryginałem - dnia ...................."podpis i pieczątka imienna Wykonawcy,
k) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
Należy podać nazwę i adres oferenta

2. Oferta wspólna
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz dla zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający może przed podpisaniem umowy zażądać dokumentu regulującego współpracę wykonawców składających wspólną ofertę.
c) Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.

3. Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję się, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Burmistrz Głuchołaz z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, adres e-mail: umig@glucholazy.pl , tel. (77) 409-21-00
2) kontakt z osobą odpowiedzialną w sprawie ochrony danych osobowych - Pan Zdzisław Orzeł, tel. (77) 409- 21- 42, adres email: oc@glucholazy.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Regulamin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez wskazany w instrukcji kancelaryjnej;
6) obowiązek podania danych osobowych w postępowaniu jest wymogiem określonym zgodnie z wytycznymi Regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy;
a. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
b. wszystkie osoby, których dane Zamawiający pozyskał, posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do swoich danych osobowych, zgromadzonych przez Zamawiającego w związku z prowadzoną procedurą i trybem;
- na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Regulaminem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy;
- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
c. nie przysługuje osobom, o których dane Zamawiający pozyskał:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania IWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia tj.: podatki (w tym podatek VAT), transportu, ubezpieczenia, a w przypadku jeżeli ofertę składa osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie zleceniodawcy (Zamawiającego). W cenie należy ująć wszystkie roboty i prace, gdziekolwiek je opisano lub zasugerowano w opisie przedmiotu zamówienia (czytając łącznie wszystkie dokumenty), ale również te, które nie zostały szczegółowo opisane lub zasugerowane, ale są niezbędne dla prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonania przedmiotu umowy i jego prawidłowego funkcjonowania.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty - Załącznik Nr 1 do IWZ.
3. Cena ma charakter ryczałtowy, jest stała i niezmienna.
4. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na wycenę zamówienia. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu,
na którym będzie świadczona usługa transportu.
5. Wraz z ofertą Wykonawca składa kosztorys ofertowy uproszczony. Kosztorys ma jedynie charakter poglądowy. Ceną oferty jest cena wskazana w Formularzu oferty.
6. Wykonawca obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur/rachunków
za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT obowiązującą na dzień składania faktury (jeżeli podatek VAT występuje).
7. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe i błędy w obliczeniu ceny.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERT

1. cena - 100%
2. punktacja:
a/ cena - liczona wg następującego wzoru:

Cena minimalna
-------------------- x 100 pkt x waga kryterium 100%
Cena oferenta

3. Zamawiający będzie oceniał i porównywał oferty wg ceny w ofercie.

4. Spośród złożonych ofert, podlegających ocenie Zamawiający wybierze najkorzystniejszą cenowo ofertę. Zamawiający zastrzega, że ostateczny wybór oferty może być poprzedzony negocjacjami z Wykonawcami zgodnie z rozdz. X IWZ.

5. Zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający.

XVII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do IWZ

XVIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE PO WYBORZE OFERTY A PRZED PODPISANIEM UMOWY

1. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi Wykonawcę.

XIX. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia lub jego części podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
2. Przed zawarciem umowy z Wykonawcą Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia negocjacji dotyczących zarówno samego podwykonawcy jak i szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które będą wykonywane przez podwykonawcę.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
4. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające:
? Zakres prac powierzonych podwykonawcy do wykonania,
? Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
? Dopuszczalne zmiany umowy z podwykonawcą, przy czym zmiany te nie mogą wykraczać poza zakres zmian przewidzianych przez Zamawiającego w IWZ,
? Termin wykonania umowy,
? Wysokość wynagrodzenia za realizację powierzonego do wykonania podwykonawcy zakresu prac, przy czym wysokość tego wynagrodzenia nie może przewyższać kwoty, jaką Wykonawca określił w kosztorysie ofertowym - poglądowym za realizację tego zakresu zamówienia,
? Warunki odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorach prac wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
5. Szczegółowe zapisy dotyczące podwykonawców określone są we wzorze umowy zgodnie z rozdz. XVII IWZ.

XX. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres wykonawcy
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone
- unieważnieniu postępowania

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.