Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 341 91 52, 52 34 19 165,
zampub@ukw.edu.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Tytuł zamówienia: ,,Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy"
4.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednorazowego przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW
w Bydgoszczy wskazanych w załączniku nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz na warunkach projektu Umowy stanowiącego zał. nr 4 do zapytania ofertowego.
Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:
Konserwacje urządzeń wg wymogów DTR poszczególnych producentów.
Szczegółowy zakres czynności serwisowych zawiera załącznik nr 2.
Wykonawca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru wykonanych robót.
Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 3.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu z wykonanej usługi dla każdego z urządzeń osobno.

Dokument nr: UKW-DZP-282-ZO-118/2019

Składanie ofert:
8. Termin składania ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok ,,C" w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia:
22.10.2019r.
do godz.
12:00

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.
8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
Nazwa i adres Wykonawcy:....................................................................................
Tytuł zamówienia: ,,Wykonanie przeglądu i konserwacji central wentylacyjno - klimatyzacyjnych oraz aparatów grzewczych zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy",
nr sprawy: UKW-DZP-282-ZO-118/2019, nie otwierać przed 22.10.2019r. godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
5. Opis sposobu obliczenia ceny:
W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych (preparaty odgrzybiające, czyszczące, smary oleje itp.), dojazdu, robocizny.
6. Kryterium wyboru:
6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena - waga 100%

Obliczenia w w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:

dla kryterium ,,cena": C = Cn / Co x 100 pkt x 100%
gdzie:
C = przyznane punkty za cenę
Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert
Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:
Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.
W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
7. Sposób przygotowania oferty:
7.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7.3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim
w 1 egzemplarzu.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o zamówienia muszą spełniać łącznie niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. posiadać wszelkie niezbędne przepisami uprawnienia w szczególności do obsługi i konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji do 1 kV;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj. posiadają minimum dwóch konserwatorów uprawnieniami wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz osobę
z uprawnieniami pomiarowymi.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 oraz dokumenty, o których mowa w pkt 10. 4) i 10.5) zapytania ofertowego.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja
o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS.
2) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem").
4) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji wentylacyjnych w zakresach: obsługi, remontów, napraw;
5) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 KV w zakresach: obsługi, remontów, napraw oraz w zakresie kontrolno - pomiarowym;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem").

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

Uwagi:
14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;
administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

Kontakt:
15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:
w sprawach merytorycznych:
Dariusz Ruciński - pokój 016 w godz. 7:15 - 15:15, tel. 52 341 91 52,
w sprawach formalno-prawnych:
Weronika Janecka, 52 34 19 165, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.