Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Inowłódz
ul. Spalska 2
97-215 Inowłódz
powiat: tomaszowski (mazowiecki)
tel. (044) 710 12 33, faks (044) 710 12 33
zamowienia@inowlodz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Inowłódz
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej w m. Spała, dz. nr 76, 83/1, 86, 89, 121
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę drogi gminnej w miejscowości Spała. 2. Przedmiotowe roboty mają polegać przede wszystkim na wykonaniu 801,1 mb jezdni z kostki betonowej szerokości 5,0 m. 3. Szczegółowy zakres robót obejmuje przede wszystkim: 3.1. Roboty przygotowawcze: - roboty pomiarowe (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza); - rozbiórka elementów dróg (regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych krawężniki). 3.2. Roboty ziemne: - usunięcie humusu; - korytowanie/wykopy; - profilowanie i zagęszczanie podłoża. 3.3. Wykonanie podbudowy: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem; 3.4. Wykonanie elementów ulic: - ustawienie obrzeży betonowych; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 3.5. Oznakowanie pionowe: - ustawienie znaków drogowych. 3.6. Roboty wykończeniowe: - wykonanie poboczy. 3.7. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy), wycinka drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypów (jeżeli dotyczy), regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i inne (jeżeli dotyczy), montaż rur osłonowych (jeżeli dotyczy), inne w obrębie pasa drogowego (jeżeli dotyczy). 4. Po zakończeniu robót budowlanych zgłosić w imieniu zamawiającego obiekt i oddać do użytkowania właściwym organom, a w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jeżeli dotyczy), Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jeżeli dotyczy) i uzyskać zgodę na użytkowanie (jeżeli dotyczy). Pozyskać w imieniu zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli dotyczy). 5. Dokonanie uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku; występowanie w imieniu Zamawiającego do organów administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, oraz poniesienia kosztów wydanych opinii i decyzji. 6. W przypadku napotkania gruntów gliniastych, wysadzinowych, organicznych, sztucznie wbudowanych, wykonawca na własny koszt doprowadzi grunty do kategorii G1 w obrysie, jezdni, poboczy, chodników, zjazdów. 7. Zamawiający nie dopuszcza zaniżania grubości warstw kruszywa oraz betonu asfaltowego. Podane grubości odnoszą się do grubości po zagęszczeniu, uwałowaniu. Nie dopuszcza się stosowania kruszywa chalcedonitowego i z recyklingu. 8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu zamówienia do stosowania przepisów między innymi - Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); - Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068); - Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124); - wszelkich pozostałych przepisach prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji. 9. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia w wymaganej specjalności. UWAGA: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac stanowią: projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót oraz zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu odnośnie wykonania robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający mając na względzie opinię Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Zamówień Publicznych wskazuje na nadrzędny charakter projektu budowlanego nad projektem wykonawczym oraz projektu wykonawczego nad STWiORB i przedmiarem robót. Oznacza to, że roboty opisane lub wskazane w projekcie budowlanym wchodzą w skład zamówienia chociażby nie zostały ujęte w projekcie wykonawczym, STWiORB lub przedmiarze bądź zachodzą inne rozbieżności między tymi dokumentami. W przypadkach, gdy z uwagi na przepisy odrębne, dojdzie do konieczności doprowadzenia zgodności projektu wykonawczego z projektem budowlanym zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie będzie zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu (projekt budowlany) a dokumentem pochodnym (projekt wykonawczy). Mając na uwadze przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Zamawiający wskazuje na konieczność wykonania przez Wykonawcę robót wynikających z dokumentacji projektowej (projektu budowlanego/projektu wykonawczego), które nie zostały ujęte w STWiOR lub przedmiarze albo zostały ujęte w mniejszym/niepełnym zakresie. Wykonanie takich robót nie jest zmianą umowy jak również zamówieniem dodatkowym gdyż zgodnie z art. 632 Kc ,,przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". Zamawiający pragnie także podkreślić, że przedmiotem powyższego zamówienia na roboty budowlane (,,zakresem zamówienia przewidzianym w projekcie budowlanym") nie są tylko te roboty, które wprost zostały opisane w projekcie budowlanym/wykonawczym, ale także prace (roboty), które należy wykonać, aby usunąć ewentualne wady lub nieścisłości dokumentacji projektowej tak by zrealizować projekt (wybudować obiekt budowlany) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 2. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej na miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania oferty, wyceny zamówienia oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 3. Zamawiający informuje, że załączony do SIWZ przedmiar robót służy wyłącznie jako materiał pomocniczy do sporządzenia przez wykonawcę oferty, a podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej oferty jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz informacje zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załącznikach do niej

CPV: 45233120-6,45111000-8,45231000-5,45233000-9

Dokument nr: 610997-N-2019, RI.271.20.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.inowlodz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty o udzielenie zamówienia publicznego składa się, pod rygorem nieważności, w formie PISEMNEJ.
Adres:
Urząd Gminy Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-05-29

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A. Minimalne warunki dotyczące doświadczenia wykonawcy: A.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (najważniejsze roboty), tj.: 1. wykonaniu (w ramach jednego zadania inwestycyjnego) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz przedstawi dowody, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. B. Minimalne warunki dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zadania: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 1. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zadania posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - kierownik budowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: DOTYCZY warunku pkt. A.: Przez robotę budowlaną zamawiający rozumie robotę wykonaną przez wykonawcę na podstawie jednej umowy. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych. Należyta realizacja robót ma wynikać ze złożonego wykazu robót budowlanych (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz z załączonych dowodów. UWAGA: Dowodami, o których mowa są dokumenty wymienione w §2 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (tj. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów - inne dokumenty). DOTYCZY warunku pkt. B.: Dysponowanie osobami ma wynikać ze złożonego wykazu osób (Załącznik nr 5 do SIWZ). Osoba/osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zadania powinny posiadać ważne uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych w dokumentacji lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia. Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: 1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi (ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, sporządzony wg załączonego wzoru - (ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ); 1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg załączonego wzoru - (ZAŁĄCZNIK nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - (ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ). 2. Stosowne pełnomocnictwo(a) określające zakres umocowania - jeżeli dotyczy. 3. Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Termin gwarancji i rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.