Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Aleje 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
powiat: Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 72 23, faks 44 732 71 74
zdp@powiat-piotrkowski.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Piotrków Trybunalski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów" - Remont wiaduktu w m. Siomki Projekt jest współfinansowany ze środków ,,Fundusz Dróg Samorządowych" Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Piotrków Trybunalski - Jeżów - Kalisko - Pajęczno nad linią kolejową Piotrków - Bełchatów. Zakres robót drogowych należy wykonać według dokumentacji technicznej w km 3+900 do 5+021 w zakresie elementów konstrukcyjnych i szczegółów technicznych powyższej dokumentacji. Remont wiaduktu obejmuje przeprowadzenie prac naprawczych wskazanych w dokumentacji technicznej, poszerzenie wsporników podchodnikowych wraz z wykonaniem na nich nowej izolacji oraz zamontowanie barieroporęczy typu sztywnego. W ramach remontu należy wykonać płyty przejściowe obu przyczółków wiaduktu. Zakres prac naprawczych obejmuje: a) frezowanie nawierzchni na obiekcie, b) zerwanie izolacji na całym obiekcie, c) wykonanie naprawy płyty głównej poprzez uzupełnienie i nadanie spadku, d) naprawę i wymianę urządzeń odwadniających, e) wykonanie nowej izolacji na obiekcie, f) wykonanie nowych kap chodnikowych i belek poporęczowych, g) wykonanie nawierzchni technicznego i chodnika dla pieszych po stronie zachodniej obiektu, h) wykonanie płyt przejściowych, i) założenia barieroporęczy na obiekcie i barier energochłonnych na dojazdach, j) założenie dylatacji na obiekcie, k) uporządkowanie terenu wokół obiektu, l) wykonanie schodów skarpowych po stronie wschodniej obiektu, m) zabezpieczenie antykorozyjne betonu dla obiektu Parametry techniczne drogi po przebudowie jakie należy uzyskać: a) klasa drogi ,,Z", b) kategoria ruchu ,,KR 3", c) szerokość jezdni - 6,0 m, d) chodnik bitumiczny iż kostki betonowej szer. 2,0 m e) pobocza z kruszywa drogowego szer. 1,0 m f) zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej, na działki niezabudowane i pola uprawne z masy bitumicznej g) przebudowa skrzyżowań - 4 sztuki h) oznakowanie poziome - grubowarstwowe i) oznakowanie pionowe Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiat piotrkowski, gmina Wola Krzysztoporska. Dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja Nr 12/2016 z dnia 08.07.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, zaświadczenie znak AB.6740.1320.2016.IS z dnia 08.09.2016r. Starosty Powiatu Piotrkowskiego o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych, zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robór budowlanych IA-II.7483.229.2016.IK wydane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na ,,Przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów - remont wiaduktu w m. Siomki, zgodę na dysponowanie gruntem na cele budowlane PKP S.A. NWa9.6141.1199.2015.JC/4UNP2016-0213756 z dnia 26.04.2016 r

CPV: 45221119-9,45111200-0,45111000-8,45233129-9,45233200-1,45233222-1,45233140-2,45221111-3,45233220-7,45233150-5,45232130-2

Dokument nr: 611048-N-2019, ZDP-DP-III.3801.11.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-02-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: o Zamawiający określa swoje wymagania następująco: - w zakresie zdolności technicznej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończył następujące roboty budowlane, tj.: - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych obejmujące m.in. wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o łącznej długości co najmniej 500 mb. - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł brutto. Wykazane roboty winny być uwierzytelnione stosownymi dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Aby umożliwić Zamawiającemu ocenę spełniania powyższego warunku, Wykonawca winien przedstawić takie wykonane roboty, które charakteryzują się określonymi powyżej cechami i są istotne dla Zamawiającego z punktu widzenia przyszłej realizacji przedmiotowego zamówienia. - w zakresie zdolności zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby które będą przez niego skierowane do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do czynności w zakresie co najmniej: - do pełnienia funkcji kierownika budowy drogi w specjalności: inżynieryjnej drogowej i inżynieryjnej mostowej, które spełniają następujące wymagania: 1) Posiadają co najmniej 5 lat doświadczenia jako kierownik budowy/robót rozumiane jako kierowanie robotami, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) w danej branży 2) Posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy niniejszego postępowania
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie ich uzyskać - inne dokumenty (wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wykaz ten składa przynajmniej jeden z wykonawców. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy niniejszego postępowania
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz cenowy (zgodne ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ). 2) W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: o zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; o sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; o zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; o czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 4) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 5) W przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) - każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą - aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja i Rękojmia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.