Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
ul. Rynek 20
33-350 Piwniczna-Zdrój
powiat: nowosądecki
tel. 18 4464043, faks 184464186
gmina@piwniczna.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Piwniczna-Zdrój
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-06 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej nr 293597 K w km 0+035,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów, gmina Piwniczna-Zdrój realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 293597 K w km 0+035,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów, gmina Piwniczna-Zdrój realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Opis przedmiotu zamówienia 2.1. Określenie przedmiotu zamówienia Przebudowa drogi gminnej nr 293597 K w km 0+035,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów, gmina Piwniczna-Zdrój realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2.1.1. Zakres robót obejmuje: - przebudowę drogi gminnej nr 293597 K w km 0+035,00 do km 0+710,45 w miejscowości Młodów, gmina Piwniczna-Zdrój- zgodnie z projektem oraz załącznikiem nr 8 do SIWZ -roboty budowlane -przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej nr 293597 K w miejscowości Młodów, gmina Piwniczna-Zdrój- zgodnie z projektem oraz załącznikiem nr 9 do SIWZ 2.2 Wykonawca zapewnia obsługę laboratoryjną na każdym etapie inwestycji. 2.3 Wykonawca zapewnia taką organizację ruchu na budowie aby zapewnić ciągłość komunikacyjną ze względu na lokalizacje przy drodze zabudowań mieszkalnych oraz obiektu użyteczności publicznej. Informacja o wszelkich utrudnieniach w komunikacji wymagają poinformowaniu mieszkańców o takich planach poprzez informacje wywieszone na tablicach ogłoszeń, informacja przekazana do Sołtysa wsi, strona intranetowa miasta www.piwniczna.pl 2.4. Wbudowanie materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiałów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie materiały muszą być trwałe i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 2.4.1. Na planowany zakup , materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych w projekcie oraz przedmiarze należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego . 2.5.. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektem i przedmiarem z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową. 2.6. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospo-darczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne. 2.7. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.8. Przedmiot zamówienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie osobom niepełnosprawnym poprzez niwelację różnic poziomów. Przewidziano dopuszczalne spadki na powierzchni utwardzonej, nie projektuje się żadnych stopni, uskoków. 2.9. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 1040). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji 2.10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy z podaniem konkretnej daty rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót 2.11. kod CPV 45220000-5 roboty inżynieryjne i budowlane 45111000-8 roboty w zakresie burzenia ,roboty zimne 45233140-2 roboty drogowe

CPV: 45233140-2,45220000-5,45111000-8

Dokument nr: 611004-N-2019, ZP. 271.30.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,318594,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą/kurierem Adres: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20, 33-350 Piwniczna-Zdrój Pokój nr 15
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-06, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-07-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz przedstawi dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 zł. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zdolności technicznej lub zawodowej: a) doświadczenie zawodowe Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/odbudowie/remoncie placów/dróg obejmujących wykonanie nawierzchni z mineralno-bitumicznych asfaltowych lub podobnych odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dla robót budowlanych zrealizowanych w innej walucie przyjmuje się przeliczenie wg średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu zawarcia danej umowy. W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty. b) potencjał techniczny Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. c) kadra techniczna Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: Wykonawca spełni warunek jeżeli dysponuje lub będzie dysponować co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż. W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia; B.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne prze pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, należy przedłożyć: C.1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu - na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz. V pkt. 2 ppkt a. C.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w Dz.V pkt. 2 ppkt. c D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o należy złożyć następujące dokumenty: D.1.) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V ppkt 3. D.2) dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V ppkt. 3 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. D.1 i D.2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania: Wykonawcy winni przedłożyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy zawierający również oświadczenie w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 wraz załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, zwane dalej ,,oświadczeniem", stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2. W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 3. Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 PZP) - jeżeli dotyczy - należy dołączyć do oferty. 6. Inne dokumenty zgodnie z SIWZ. 7. W terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 369). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w pkt B.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; E.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt E.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. E.1. E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.