Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
413z dziś
3933z ostatnich 7 dni
15971z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego

Przedmiot:

Rozbudowa drogi powiatowej polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Goleniowski
ul. Dworcowa 1
72-100 Goleniów
powiat: goleniowski
tel. 91 471 02 65, faks 91 471 02 00
wrip@powiat-goleniowski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Goleniów
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w m. Kulice polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego" - III Postępowanie
1. Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę jednostronnego ciągu pieszo - rowerowego wraz z odcinkami chodników i zjazdami do przyległych nieruchomości na odcinku o długości 749.80 mb, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 144 do ostatnich zabudowań m. Kulice. Budowa ciągu pieszo - rowerowego ma za zadanie odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów od ruchu samochodowego. Inwestycja obejmuje również budowę odwodnienia jezdni oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną w pasie drogowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ: 1) Branża drogowa 2) Branża energetyczna - kolizje 3) Branża energetyczna - oświetlenie 4) Branża sanitarna 5) Branża teletechniczna 6) Geologia 7) Mapa do celów projektowych 8) Organizacja ruchu SOR 9) Plan BIOZ 10) Przedmiar 11) Specyfikacje techniczne 12) ZUDP Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi publicznej

CPV: 45122000-5,45111000-9,45232000-2,45231300-8,45233221-4,45233290-8,45342000-6,45316110-9,45231400-9

Dokument nr: 611131-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http:/spow.goleniow.ibip.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa1; 72 - 100 Goleniów; pokój 121 (Sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: a) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 1 000 000,00 PLN. W przypadku, gdy wartości określone w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej zostaną wyrażone w walutach obcych to do oceny spełnienia warunków zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP danej waluty do PLN z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia, tj. Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu robót brukarskich na wartość minimum 800 000,00 zł brutto i wykonaniu robót bitumicznych na wartość minimum 500 000 zł brutto. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu robót budowlanych oraz na podstawie załączonych dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - innych dokumentów. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że do realizacji zamówienia będzie dysponował następującymi osobami: Spełnienie warunku: - Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2018 poz. 1202), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 poz. 2272) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2016 poz. 1725). Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz na podstawie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - w formie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4 do SIWZ). Wykaz powinien zawierać, co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu robót brukarskich na wartość minimum 800 000,00 zł brutto i wykonaniu robót bitumicznych na wartość minimum 500 000 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody dotyczące robót, określające, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego, roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót wymienionej powyżej o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. 2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik Nr 5 do SIWZ) - obejmujący: - kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi objętymi niniejszym zamówieniem, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wg załącznika Nr 5a do SIWZ). W przypadku, gdy w wykazie Wykonawca przedstawia potencjał osobowy innego podmiotu zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: - dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasoby innych podmiotów przedkłada powyższe dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami, których będzie dysponował wykonawca.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. W przypadku przedsiębiorców występujących wspólnie wymagane warunki musi spełniać każdy ze wspólników. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z ww. dokumentów, konieczne jest złożenie stosownego pełnomocnictwa, sporządzonego na załączniku Nr 2 do SIWZ lub innego równoważnego. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum itd.) każdy ze współwykonawców składa oświadczenie lub dokumenty oddzielnie. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.