Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
ul. Bolesława Chrobrego
73-200 Choszczno
powiat: choszczeński
tel. 957 657 975, faks 957 657 975
pzd@powiatchoszczno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Choszczno
Wadium: 50 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z ul. Energetyków w Choszcznie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z ul. Energetyków w Choszcznie" na działkach ewidencyjnych nr 352 i 353 ob. 1 Choszczno w Choszcznie w województwie zachodniopomorskim. Inwestycja nie przebiega na terenach wpisanych do rejestru zabytków. Zamawiający wymaga by przebudowa była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami w siwz, na warunkach określonych we worze umowy. Droga powiatowa nr 2202Z ul. Energetyków m. Choszczno obecnie posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5.2/6.5 m, ruch pieszych odbywa się częściowo chodnikiem, poboczem oraz jezdnią, brak przejść dla pieszych, zjazdy do posesji o różnej konstrukcji. Przebudowa drogi na długości 648 mb docelowo uzyska jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6.0 m. Ruch pieszych zostanie uregulowany poprzez wykonanie chodników szerokości 2,0 m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu wraz z przejściami dla pieszych. Zjazdy do posesji zostaną przebudowane na jednolitą konstrukcję o nawierzchni z kostki betonowej. Dla bezpieczeństwa i poprawy ruchu drogowego zostanie wykonane wyniesienie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na długości 89,7 mb wraz z przejściem dla pieszych, wyniesione skrzyżowanie na długości 32,4 mb oraz wyniesione przejście dla pieszych. Przebudowa miejsc postojowych w tym dla niepełnosprawnych. Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu poprzez oznakowanie poziome i pionowe. Odwodnienie drogi powiatowej odbywać się będzie spadkami podłużnymi i poprzecznymi poprzez istniejącą kanalizację deszczową z dostosowaniem wpustów do projektowanej niwelety drogi oraz poprzez pobocza gruntowe. W związku z planowaną inwestycją przebudowy ul. Energetyków w Choszcznie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zleciła w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" wykonanie projektu sieci gazociągowej firmie Z.U.B. INWOD S.C. K.K. & J.K.. Projekt ten dotyczy sieci średniego ciśnienia o średnicy dn 90/63/40 PE na odcinku od skrzyżowania ul. Energetyków z ul. Stargardzką do Oraczewic, obejmując swoim zakresem odcinek drogi objęty niniejszą dokumentacją. Obecnie firma Z.U.B. INWOD S.C. K.K. & J.K. jest na etapie uzgadniania trasy gazociągu, której koncepcję przedłożono w załączniku nr 11 do SIWZ. W związku z powyższym Wykonawca w swoim harmonogramie robót musi uwzględnić i skoordynować prace związane z wykonaniem sieci gazowej. Wykonanie sieci gazowej nie stanowi przedmiotu zamówienia - jest to odrębny projekt, który Polska Spółka Gazownictwa wykonuje we własnym zakresie. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę istniejącej, kolidującej z projektowanym układem drogowym infrastruktury energetycznej ENEA Operator sp. z o.o. w postaci doziemnych linii kablowych nN 0,4 kV oraz SN 15 kV. W celu likwidacji kolizji z istniejącą siecią kablową nN 0,4 kV projektuje się korektę trasy kabli na dwóch odcinkach. Szczegółowy zakres i sposób usunięcia kolizji został opisany w projekcie budowlanym branży elektrycznej będącym częścią składową dokumentacji technicznej. W celu likwidacji kolizji z istniejącą siecią kablową SN 15 kV projektuje się korektę trasy kabli na dwóch odcinkach oraz budowę rur osłonowych na przepustach pod wjazdami i drogami wraz z budową dodatkowych rur przepustowych na tych odcinkach. Szczegółowy zakres i sposób usunięcia kolizji został opisany w projekcie budowlanym branży elektrycznej będącym częścią składową dokumentacji projektowej -zał. nr 6 do SIWZ. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz orientacyjnymi przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji, które w razie potrzeby należy zweryfikować do ilości przyjętych w projekcie budowlanym. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej/projektowej Załącznik nr 6 do siwz. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy - załącznik nr 5 do siwz Wykonawca zobowiązuje się, że roboty przygotowawcze, roboty wykończeniowe, roboty ziemne, roboty instalacyjne i inne czynności związane z wykonywaniem bezpośrednio prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 tj.). Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących usługę geodezyjną itp. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są § 13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do siwz

CPV: 45000000-7,45233120-6

Dokument nr: 610703-N-2019, PZD.ST.271.5.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pzd.choszczno.ibip.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Minimalny poziom zdolności: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na długości 500 mb. każda, obejmującą wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitumicznych oraz ciągów pieszych o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku składania oferty wspólnej, a także w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robót budowlanych określonych opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. b) dysponuje lub będzie dysponować osobą - Kierownik budowy/kierownik robót drogowych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie drogi o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. W celu potwierdzenia spełniania warunku doświadczenia zawodowego Kierownika budowy/kierownika robót, wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie osób (dokumencie składanym na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy) - zał. nr 8 do SIWZ - informacje umożliwiające Zamawiającemu zliczenie wymaganego w warunku okresu doświadczenia zawodowego tej osoby -. Doświadczenie zawodowe będzie obliczane zgodnie z następującymi zasadami: ? wykonawca wskaże okresy, w których Kierownik budowy/robót pełnił swoją funkcję; - na potrzeby spełnienia powyższego warunku, należy przyjąć, że jeden miesiąc jest równy 30 dniom sprawowania funkcji; ? suma okresów sprawowania funkcji przez Kierownika budowy/robót musi odpowiadać liczbie miesięcy doświadczenia zawodowego wymaganego w warunku; ? okresy pełnienia funkcji nie mogą się ze sobą pokrywać. W przypadku, gdy Kierownik budowy/robót w tym samym okresie czasu sprawował swą funkcję przy realizacji kilku robót budowlanych, wówczas Zamawiający zaliczy okres sprawowania funkcji przy realizacji tylko jednej roboty budowlanej i nie uwzględni okresu sprawowania funkcji przy realizacji innej roboty budowlanej w tym samym okresie czasu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. II. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5, ppkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, nie któtszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Ww. oświadczenie (zał. nr 7 do siwz) należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale - zał. nr 8 do siwz. c) oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: opis materiałów i produktów równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 15 - zał. nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I, pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz podpisany przez pełnomocnika, oraz pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3, ppkt 1) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy (propozycja formularza jako załącznik nr 9 do siwz). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena całkowita 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.