Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi

Przedmiot:

Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32 416 76 50, tel.: 32 416 76 51
b.orman@weglokoksenergia.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212291
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
"PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej.
Cel zamówienia
PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia objętym niniejszym postępowaniem jest:
1) Wykonanie zgodnie z ,,Szczegółowymi wytycznymi wykonania Projektu Budowlano-Wykonawczego" stanowiącymi Załącznik nr 1b do SIWZ obejmujące w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 10 szt. jednofunkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych,
b) uzgodnienie z administratorem budynków usytuowania pomieszczeń węzłów cieplnych,
c) opracowanie w pomieszczeniu węzłów cieplnych zabudowy armatury odcinającej wraz ze spinką cyrkulacyjną oraz odwodnieniem sieci ciepłowniczej
2) Zabudowa 10 sztuk jednofunkcyjnych węzłów cieplnych oraz budowa przyłączy do budynków przy:
o Nowaka 12 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,080 MW
o Nowaka 10 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,080 MW
o Nowaka 8 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,080 MW
o Nowaka 6 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,080 MW
o Nowaka 1 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,060 MW
o Kolbego 9 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,055 MW
o Kolbego 7 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,055 MW
o Kolbego 5 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,055 MW
o Kolbego 3 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,055 MW
o Kolbego 1 węzeł cieplny jednofunkcyjny o mocy 0,055 MW
3) Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej do pomieszczeń węzłów cieplnych na podstawie Projektu Budowlano - Wykonawczego opracowanego przez Zespół - Projektowo Realizacyjny
,,PRO-SAN" s.c. W. Foltman, K. Sobota-Foltman z siedzibą w Bytomiu który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; i jest w posiadaniu Zamawiającego oraz zostanie udostępniony Wykonawcy.
Wymagania techniczne i wytyczne dla projektantów i wykonawców tj.:
1. Ogólne wymagania techniczne projektowania sieci i instalacji ciepłowniczych preizolowanych zał. do uchwały Zarządu nr 29 2016.
2. Ogólne wymagania techniczne projektowania węzłów cieplnych zał. do uchwały Zarządu nr 29 2016.
3. Ogólne wymagania techniczne wyposażenia węzłów cieplnych w urządzenia i instalacje elektryczne zał. do uchwały Zarządu nr 29 2016.
4. Ogólne wymagania techniczne wyposażenia węzłów cieplnych w urządzenia kontrolno pomiarowe i automatyki zał. do uchwały Zarządu nr 29 2016.
5. Procedura badawcza.
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych budowa i rozbudowa sieci ciepłowniczych.
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Węzłów Cieplnych.
8. Informacja do projektantów i kosztorysantów.
można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:
http://weglokoksenergia.pl/zcp/pl/nasza-firma/przetargi/28-wymagania-techniczne/
124-wymagania-techniczne-i-wytyczne-dla-projektantow
W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z w/w wymaganiami i wytycznymi.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie ze ,,Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia" który stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ - ,,Projekt Umowy.

CPV: 45231000-5

Dokument nr: 1212291, WEZCP/PNZN/87/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:
Przetarg na realizację Zadania pn.:
PEC.17.3.08 Budowa sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Nowaka, ul. K. Goduli, ul. Kolbego w Rudzie Śląskiej.
Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNZN/87/2019
z dopiskiem: ,,NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT"
należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:
WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.
Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2019r. do godziny 11.00.
Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie
do Organizatora Postępowania nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ (nie wlicza się dnia składania ofert

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Ruda Śląska Miejscowość: Ruda Śląska
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia nastąpiła w następujących terminach:
a) rozpoczęcie prac w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego placu budowy;
b) nie później niż do dnia 03.08.2020r. - dokonanie spięcia technologicznego sieci ciepłowniczej,
c) nie później niż do dnia 20.08.2020r. - ostateczne zakończenie robót oraz wykonanie całości przedmiotu umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Potencjał techniczny
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Dodatkowe warunki
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
W części niejawnej Komisja ds. Przetargów dokona oceny poszczególnych ważnych ofert złożonych w postępowaniu zakupowym.
Przy wyborze ofert w postępowaniu zakupowym Organizator Postępowania będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1. Cena ofertowa ostateczna netto za wykonanie zakresu prac określonego w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym SIWZ, oraz o którym mowa w Załączniku nr 1a i Załączniku nr 1b do SIWZ, dokumentacji projektowej - Załączniku nr 2 do SIWZ i na warunkach określonych w Projekcie Umowy w sprawie zamówienia stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Symbol Waga kryterium (%) Maksymalna ilość punktów w danym kryterium
C 90 90 pkt
2 Kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia
Symbol Waga kryterium (%) Maksymalna ilość punktów w danym kryterium
T 10 10 pkt
Wyżej wymienione kryteria oraz ich wagi stanowią podstawę do ostatecznej oceny ofert.
1) Kryterium 1: - Cena oferty ostateczna netto ,,C" - waga 90 % (90% = 90 pkt).
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ceny oferty ostatecznej netto, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
C = (Comin / Cob) x 90 pkt
Comin - najniższa cena ofertowa ostateczna netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - cena ofertowa ostateczna netto oferty badanej
W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 90 pkt.
2) Kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
T = (TB / 10) x 10 pkt
TB - zaproponowana przez Wykonawcę ilość dni o jaką skrócony zostanie termin realizacji przedmiotu zamówienia w ofercie badanej
10 - maksymalna ilość dni o jaka można skrócić termin realizacji przedmiotu zamówienia
Maksymalna liczba dni o jaką Wykonawca może skrócić termin realizacji zamówienia to 10 dni liczonych od terminu podanego w pkt. 3.1. lit. c) SIWZ (termin będzie policzony w następujący sposób: termin realizacji 20.08.2020r. minus ilość dni wskazanych przez wykonawcę w ofercie).
Oferty wykonawców, którzy zaoferują skrócenie terminu realizacji o więcej niż 10 dni, Zamawiający przyjmie maksymalny termin skrócenia realizacji zamówienia tj.: 10 dni (liczba punktów ,,10"). Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze skrócenia terminu realizacji zamówienia, zamawiający przyjmie maksymalny termin wykonania podany w pkt. 3.1. lit. c) SIWZ tj. 20.08.2020r (liczba punktów ,,0").
W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonym przez Zamawiającego kryteriach:
Pł = C + T
Pł - łączna liczba punktów
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: C - cena ofertowa ostateczna netto
T - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium: T - kryterium skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nieodrzucone - ważne.
10.2 Negocjacje
Po sprawdzeniu zgodności ofert z postawionymi przez Zamawiającego wymaganiami, Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni oraz złożyli Oferty nie podlegające odrzuceniu, Zamawiający dopuszcza możliwość ich zaproszenia - pisemnie lub w formie mailowej, do udziału w negocjacjach. Organizator Postępowania wyznacza do tego celu termin oraz miejsce. Niestawienie się na negocjacje w wyznaczonym terminie oznacza podtrzymanie zapisów zawartych w ofercie wstępnej, która zyska wówczas status oferty ostatecznej, chyba że oferent prześle informację o zmianie oferowanej ceny i pozostałych warunków w formie pisemnej (e-mail, kurierem lub dostarczy osobiście) przed wyznaczonym terminem negocjacji. Zmiana ceny na etapie negocjacji może polegać jedynie na obniżeniu oferowanej ceny. Wykonawcy zaproszeni do udziału w negocjacjach, w ofertach ostatecznych, nie mogą zaoferować ceny ostatecznej wyższej oraz skrócenia terminu realizacji krótszego niż zaoferowane w złożonych ofertach wstępnych.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że w wyniku negocjacji zostały złożone oferty o takiej samej cenie ostatecznej i takim samym okresem skrócenia terminu realizacji zamówienia, Organizator Postępowania wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować ceny ostatecznej wyższej oraz okresu skrócenia terminu realizacji zamówienia krótszego niż zaoferowane na etapie negocjacji.
Cena oraz okres skrócenia terminu realizacji zamówienia po negocjacjach są ostateczne, z zastrzeżeniem, iż: warunkiem zakończenia postępowania i zawarcia Umowy jest uzyskanie wymaganych zgód organów Spółki, jeżeli takie zgody nie zostały udzielone przed publikacją ogłoszenia, a także akceptacja treści umowy wraz z załącznikami przez Zamawiającego.
Negocjacje dotyczące warunków Zamówienia zostaną przeprowadzone w siedzibie Organizatora Postępowania: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. w Katowicach, ul. Mickiewicza 29,
40-085 Katowice. Ostateczny termin negocjacji zostanie przekazany niezwłocznie po rozpatrzeniu złożonych ofert wstępnych.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym Zaproszeniu oraz otrzyma największa liczbę punktów w kryterium ,,Cena ofertowa ostateczna netto" oraz ,,skrócenie terminu realizacji zamówienia" - spośród rozpatrywanych ofert.
Wykluczenia
Zgodnie z zapisami SIWZ WEZCP_PNZN_87_2019
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP SP. Z O.O.
Adres
Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
śląskie , Ruda Śląska
Numer telefonu
32 274 95 05
Fax
32 274 95 05
NIP
6411006444
Tytuł projektu
Likwidacja ,,niskiej emisji" na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła.
Numer projektu
POIS.01.07.02-00-0026/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Barbara Orman, e-mail: b.orman@weglokoksenergia.pl; tel.: 32 416 76 50 ; Jakub Homan, e-mail: j.homan@weglokoksenergia.pl; tel.: 32 416 76 51

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.