Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej

Przedmiot:

Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
powiat: Katowice
+48 32 350 00 75
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212137
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 25 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-05 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
nr referencyjny:
KIWK/TOt/44/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.34_36_POMPOWNIA_KOMORA_OS PANEWNIKI

Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach".
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na kompleksowej modernizacji istniejącego budynku pompowni ścieków, w tym termomodernizacja oraz montażu zaprojektowanego wyposażenia na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp ścieków wraz z wymianą odcinków rurociągów a także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ścieków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i wykonania zabudowy wnęk w bocznych częściach komory oraz montażu deflektora ukierunkowującego strumień ścieków w obiektach na OŚ Panewniki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.
Cel zamówienia
Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności i niezawodności obiektu pompowni ścieków, jego energooszczędności oraz wyeliminowanie awaryjności instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania, a także zapobieganie tworzeniu się martwych stref w komorze rozdzielczej i zaleganiu osadów ściekowych, a tym samym wyeliminowanie możliwości ich zagniwania i oddziaływania odorowego oczyszczalni na przyległe tereny mieszkaniowe oraz zagrożenia zanieczyszczeniami bakteriologicznymi z bioaerozoli, co pozwoli na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników oraz bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich osiedli mieszkaniowych.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach".
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających
na kompleksowej modernizacji istniejącego budynku pompowni ścieków, w tym termomodernizacja oraz montażu zaprojektowanego wyposażenia na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp ścieków wraz z wymianą odcinków rurociągów a także zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych komory rozdzielczej polegających na polepszeniu warunków hydraulicznych przepływu ścieków przez wykonanie renowacji powierzchni żelbetowych komory, profilowania dna i wykonania zabudowy wnęk w bocznych częściach komory oraz montażu deflektora ukierunkowującego strumień ścieków w obiektach na OŚ Panewniki.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
71320000-7 Usługi projektowania architektonicznego
Dodatkowe przedmioty:
45000000-7 Roboty budowlane
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
51540000-9 Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno - Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.
5. Uzupełnieniem treści niniejszego ogłoszenia są następujące załączniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_17102019
SIWZ
Załączniki nr 1-4 do SIWZ_wersja edytowalna
Załącznik nr 5 do SIWZ_Program Funkcjonalno - Użytkowy DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO POD ADRESEM: https://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/modernizacja-budynku-
pompowni-sciekow-oraz-komory-rozdzielczej-na-oczyszczalni-sciekow-panewniki-w-katowicach/
Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór_umowy
Załącznik nr 6a do SIWZ_Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Załącznik nr 7 do SIWZ_Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr 8 do SIWZ_wzory dokumentów

CPV: 45210000-2

Dokument nr: 1212137,

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 05-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., ul. Wandy 6, 40-322 Katowice, w sekretariacie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2019 r. do godz. 10:00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice
ul. Wandy 6
Oferta w postępowaniu na:
,,Modernizacja budynku pompowni ścieków oraz komory rozdzielczej na Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach"
nr referencyjny:
KIWK/TOt/44/I/2019/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.34_36_POMPOWNIA_KOMORA_OS PANEWNIKI
Nie otwierać przed dniem: 05.11.2019 r. godzina 10:15
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Oferty nadesłane pocztą lub przesyłką kurierską będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego, pod warunkiem ich dostarczenia w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy, z tym, że:
a) Koncepcję należy wykonać w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy,
b) Projekt wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót budowlanych należy wykonać w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonane roboty budowlane objęte są okresem rękojmi, który wynosi 24 miesiące i biegnie od daty wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.
3. Gwarancja jakości dla robót budowlanych rozpoczyna bieg od daty wystawienia protokołu końcowego robót i trwa min. 3 lata.
4. Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w załączniku nr 6 i 6a do SIWZ - wzór umowy.
5. Wzór dokumentu udzielenia gwarancji jakości stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują bądź będą dysponować:
a) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
b) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
c) Projektantem posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
d) Kierownikiem Budowy posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
e) Kierownikiem robót sanitarnych posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
f) Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich łączny potencjał techniczny i osobowy.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 2, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
UWAGA:
5. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu. Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14 Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Dodatkowe warunki
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:
25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia nadany przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 11 Regulaminu
g) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
Dodatkowo zaleca się, aby z treści gwarancji wynikało, że:
a) gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
Przelew powinien wskazywać numer niniejszego postępowania.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą lub jako oddzielny od oferty dokument (w oryginale) - w sekretariacie Zamawiającego 40-322 Katowice, ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
II. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte zostały w pkt. XXV. SIWZ stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
III. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi
3) określenie lidera
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 i 6a do SIWZ. Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące postanowień zawartej umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W związku z art. 50 Regulaminu Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, w okolicznościach, o których mowa w załącznikach do niniejszego ogłoszenia, tj.: "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_17102019" i "Załącznik nr 6 do SIWZ_wzór_umowy"
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
2) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
4) Oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. IX SIWZ składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. IX SIWZ.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium:
Cena 90% / 90 punktów
Okres udzielonej gwarancji 10% / 10 punktów
I. Kryterium ,,cena":
Oferta otrzyma, w kryterium ,,cena", ilość punktów,podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z poniższego wzoru:
cena brutto niepodlegającej odrzuceniu oferty z najniższą ceną
ilość punktów = ------------------------------------------------------------------------------------------------ x 90
cena brutto oferty badanej
II. Kryterium ,,okres udzielonej gwarancji":
Minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
Za każdy 1 rok udzielonej gwarancji, powyżej 3 lat, Wykonawca otrzyma 5,00 pkt.
Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wykonawca, wynosi 10,00 pkt. w przypadku zaoferowania gwarancji w okresie 5 lub więcej lat powyżej minimalnego okresu gwarancji,
tj. 3 lat.
W przypadku zaoferowania minimalnego okresu gwarancji, tj. 3 lat, wykonawca otrzyma 0 pkt.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż wymagany lub niezaoferowania
w ogóle gwarancji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 39 ust. 1. lit b Regulaminu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów, stanowiącą sumę punktów otrzymanych zgodnie z pkt. 2.
4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KATOWICKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNA SP Z O.O.
Adres
Wandy 6
40-322 Katowice
śląskie , Katowice
Numer telefonu
32 350 00 75
Fax
32 209 77 06
NIP
9542588939
Tytuł projektu
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap III"
Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0182/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Monika Januszewska, Michał Kuszka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 32 350 00 75

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.