Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu socjalnym elewatora i wadze samochodowej."

Przedmiot:

Wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu socjalnym elewatora i wadze samochodowej."

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Krupcu
22-302 Siennica Nadolna
powiat: krasnostawski
(082) 577 03 33, 691 958 021
Województwo: lubelskie
Miasto: Siennica Nadolna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu socjalnym elewatora i wadze samochodowej." w Krupcu
1.1. Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
- demontaż zużytych okien i drzwi,
- wstawienie nowych kompletnych drzwi aluminiowych z samo zamykaczem szt. 3
- montaż nowych kompletnych okien plastikowych szt. 15 min. pięciokomorowych, kolor biały, okucia rozwierne i uchylne z dwoma punktami antywyważeniowymi i blokadą antyprzeciągową o współczynniku izolacyjności termicznej Ug = 1,1W/m2K w miejsce zdemontowanych.
- obróbka drzwi i okien, pomalowanie pomieszczeń w których dokonano wymiany,
- regulacja,
- utylizacja zdemontowanych okien i drzwi.
Wymiary okien.
Waga:
4,13 x 1,45 szt. 2 (otwierane -uchylne)
1,43 x 85 szt. 4 (otwierane -uchylne)
Socjalne elewatora:
1,03 x 0,88 szt. 3 (otwierane -uchylne)
0,55 x 0,55 szt. 2 (otwierane -uchylne)
0,86 x 0,83 szt. 4(otwierane -uchylne)
Wymiary drzwi:
2,05 x 0,95 szt. 1
2,47 x 0,96 szt. 2
Wykonawca przed wykonaniem i montażem drzwi i okien sam dokona pomiarów.
2. Na wykonane prace wykonawca udzieli min. 3-letniej gwarancji.

Otwarcie ofert: 3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2019r. o godz. 1000.
4. Otwarcie ofert jest jawne w zakresie firmy i danych adresowych Wykonawców oraz
zaproponowanych cen.
X. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

Składanie ofert:
V. SKŁADANIE I OTWARICE OFERT
1. Oferty należy składać w siedzibie Oddziału Spółki w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2019r. do godz. 14oo. Oferty otrzymane po tym terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: 24.04.2020r.

Wymagania:
VI. ZAWARTOŚĆ OFERT
1. Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę z zachowaniem sposobu reprezentacji.
2. Brak któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.
3. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert,
b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego nie zaleganie w płaceniu podatków (wystawione nie wcześniej niż 9 tygodni przed upływem terminu składania ofert),
4
c) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzającego nie zaleganie w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne(wystawione nie wcześniej niż 9 tygodni przed upływem terminu składania ofert),
d) wypełniony formularz ofertowy - załącznik Nr1 do SIWZ
e) podpisane oświadczenie przez osobę/osoby uprawnione - załącznik Nr2 do SIWZ
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
1. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję obejmującą całość zadania.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Nie dopuszcza się do wykonania zamówienia przez podwykonawców.
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Oferta, pod rygorem nieważności musi być sporządzona w języku polskim techniką maszynopisania, wydruku komputerowego lub inną trwałą formą wydruku. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy i zgodnie z aktem rejestracyjnym.
2
6. Zaleca się, aby:
-wszystkie kartki dokumentów składających się na ofertę były kolejno ponumerowane i w sposób trwały ze sobą połączone (np. zbindowane),
-oferta zawierała spis treści,
-strona tytułowa zawierała następujące informacje:
a) temat postępowania, na jaki oferta jest składana,
b) nazwa i szczegółowe dane Wykonawcy:
-adres siedziby firmy do korespondencji,
-nr telefonu i nr faxu, adres skrzynki mailowej
-osoba do kontaktu.
7. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania wyliczeń kwoty należnej Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia w walutach obcych.
8. Zamawiający zaleca umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub paczce zaadresowanej jak poniżej:
ELEWARR Sp. z o.o.
Oddział Spółki w Krupcu
22-302 Siennica Nadolna
z adnotacją na opakowaniu
,,Nie otwierać przed dniem 31.10.2019r." wymiana okien i drzwi w pomieszczeniu socjalnym elewatora i wadze samochodowej" w Krupcu.
9. Zamówienia udziela się Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
10. W przypadku, gdy oferent, którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub uchyla się od zawarcia umowy, a złożono więcej niż dwie ważne oferty i nie upłynął jeszcze termin związania ofertą, zamówienie udzielane jest oferentowi, którego oferta jest w tej sytuacji najkorzystniejsza.
11. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, zawiadomienia o wyborze oferty.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
IV. UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze SIWZ sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując zapytania na piśmie nie później
3
niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnień na piśmie wszystkim wykonawcom, którym wręczono specyfikację.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej zmianie, Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.

Uwagi:
VII. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT:
Ocena oferty dokonana zostanie, na podstawie poniższych kryteriów:
o kryterium cena ,,C" 100 %
VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CEN OFERTY
1. Oferent zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej netto oraz ogólnej wartości przedmiotu zamówienia w górnej kwocie netto plus należny podatek od towarów i usług VAT oraz kwotę brutto.
2. Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto musi być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
IX. O ZAMÓWIENIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY KTÓRZY:
1. Spełniają warunki zawarte w SIWZ
2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły ,,spełnia - nie spełnia". Nie spełnienie, chociaż jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.
XI. ZAŁĄCZNIKI SIWZ
1. Formularz ofertowy
2. Oświadczen

Kontakt:
3. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
-w sprawach przedmiotu zamówienia:
Miszczak Zbigniew, tel. (082) 577 03 33, 663 778 189
Wiesław Andrzejewski, tel. (082) 577 03 33, 691 958 021

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.