Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa parkingu

Przedmiot:

Budowa parkingu

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
powiat: wyszkowski
tel.: 29 59 29 260 fax: 29 59 29 285
przetargi@rzasnik.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Rząśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-21 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubieiu".
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubieiu
obejmująca swoim zakresem roboty ziemne zgodnie z załączoną dokumentacją projektową i przedmiarami robót stanowiącą załącznik Nr 4 i 5 do zapytania.
Powierzchnia utwardzenia gruntu:
- Projektowana powierzchnia parkingu z kostki brukowej - 98,00 m2
- Projektowana powierzchnia pobocza z kr. naturalnego (kliniec) -132,00 m2
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni parkingu:
? kostka brukowa np. BEHATON o gr. 8 cm,
? warstwa podsypki cem-pias. 1:4 o gr. 5 cm,
? warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o gr. 20 cm,
? warstwa odcinająca z pospółki gr. 5 cm,
? grunt rodzimy.
Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni poboczna z kr. naturalnego:
? kruszywo naturalne (kliniec) frakcji 8-16 gr. 5 cm,
? warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o gr. 15 cm,
? warstwa odcinająca gr. 5 cm,
? grunt rodzimy.
1. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, wytycznymi określonymi w zapytaniu ofertowym, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.
2. Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych.
3. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości).
4. Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz
0 innych parametrach.
5. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów.
6. Wykonawca, jako wytwórca odpadów, jest odpowiedzialny za odzysk lub unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz do wskazania miejsca i procesu zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów.
7. Materiały potrzebne do wykonania robót będących przedmiotem zapytania ofertowego dostarcza Wykonawca.
8. Wykonawca wykona roboty będące przedmiotem zapytania ofertowego przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej obowiązującym przepisom, normom i standardom.
9. Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - 60 miesięcy. Termin rękojmi za wady oraz gwarancji jakości rozpoczyna bieg z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy. Rękojmia i gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane materiały.
10. Wykonawca dołączy do oferty kosztorys ofertowy wyceniony na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w kosztorysie ofertowym za prawidłowe
1 terminowe wykonanie umowy.
12. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół z odbioru robót.
13. Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając termin usunięcia wad.
2) uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi.
14. Zamówienie powinno być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3 do zapytania.

CPV: 45233222-1

Dokument nr: ZP.2710.37.2019

Składanie ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, pokój nr 14 - sekretariat
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@rzasnik.pl
Termin składania ofert upływa w dniu: 21.10.2019 r. do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2019 r.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego.

Wymagania:
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.
2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
V. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Jako dodatkowy dokument składają wraz z ofertą oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczony jego odpis. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
str.2
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
5. Składana oferta wykonania zamówienia musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt 2.
6. Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) wykaz wykonanych usług, potwierdzający spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w rozdziale IV, zgodny z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
2) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do swojej oferty aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie, określające jego zakres i upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy oraz informację, że jest ono obowiązujące dla danego postępowania, podpisane przez osobę (-y) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis poświadczony notarialnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Oświadczenia składane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz, zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, albo przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przez ustanowionego przez nich pełnomocnika lub przez Wykonawców, których one dotyczą.
8. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (na zasadach określonych w pkt 7).
9. Wszelkie podpisy powinny być złożone w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację podpisującego (np. z użyciem pieczątki imiennej).
10. Zamawiający zaleca ponumerowanie i połączenie wszystkich stron oferty wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami.
11. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący nienaruszalność, zaadresowanych na adres Zamawiającego, posiadających oznaczenie:
,,Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu"
Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy tak, aby w przypadku złożenia oferty po terminie można ją było odesłać bez otwierania.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy przygotować i oznaczyć zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego dotyczącymi oferty, a kopertę dodatkowo oznaczyć na pismem "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".
13. Niezależnie od wyniku postępowania, wszystkie koszty związane ze sporządzaniem oferty ponosi Wykonawca.
str.3
VII. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Obliczając cenę oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Wykonawca deklarując wolę wykonania zamówienia za cenę podaną w formularzu ofertowym, akceptuje w całości postanowienia niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami, co jest równoznaczne z pozbawieniem się możliwości żądania zapłaty za elementy, które wynikają z tego opisu, a nie zostały uwzględnione przy obliczaniu ceny.
3. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich (PLN), która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).Cena oferty nie podlega waloryzacji.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
? oczywiste omyłki pisarskie,
? oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
? inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną w zapisie liczbowym i słownie, Zamawiający uzna za właściwą cenę podaną słownie.
VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamówienie udzielone będzie Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, spełniającą warunki udziału w zapytaniu ofertowym.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
- cena - 100 %
3. Liczba punktów w kryterium - cena 100 % zostanie obliczona wg wzoru:
cena oferty najniższej
liczba punktów badanej oferty =--------------------------- X 100
cena oferty badanej
4. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
5. Punkty przyznane dla każdej z ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny i łączną punktację, zostaną zamieszczone w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
X. Postanowienia końcowe
1. Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę na realizację zamówienia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji przez Wykonawcę na wykonane roboty, na okres min. 36 miesięcy od daty protokolarnego odbioru robót.
4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia terminu do składania ofert.
5. Zamawiający informuje, ze w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone q ustawie z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyny bądź zakończyć postępowanie bez wyboru oferty. Na czynność Zamawiającego nie przysługuje odwołanie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.