Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Budowa chodnika "

Przedmiot:

,,Budowa chodnika "

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Tuchowie
ul. Rynek 1
33-170 Tuchów
powiat: tarnowski
tel. 0146525218 w. 12, faks -
um@tuchow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tuchów
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1381K w miejscowosci Tuchów- Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Tuchów ul. Partyzantów na dł. 174 mb, strona prawa w km 0+276,92 - 0+332,14 strona lewa w km 0+321,01 - 0+439,79"
1.) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania pn. ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1381K w miejscowosci Tuchów- Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn w Miejscowości Tuchów ul. Partyzantów na dł. 174 mb ,strona prawa w km 0+276,92 - 0+332,14 strona lewa w km 0+321,01 - 0+439,79". 2.) Zakres prac budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje: 1). Roboty przygotowawcze 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - 0.174 km 2. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m - 177 3. Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m - 177 m 4. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - 522m2 2). Podbudowy 1. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta - 143 m2 2. Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 8 -143 m2 3. Formowanie nasypów, grunt z wykopu dostarczany środkami transportu kołowego z odl. do 1 km; obj. wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. III; koparka 0,25 m3 - 190 m3 4. Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie z gruntu niespoistego kat. III-IV złożonego w odkładzie - 71.5 m3 5. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniu jezdni - 143 m2 6. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 17 - 143 m2 7. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu Rm-1,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - na poszerzeniu jezdni - 143 m2 8. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu Rm -1,5MPa - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 -143 m2 9. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pod chodnikiem - 187 m2 10. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pod chodnikiem Krotność = 7 - 187 m2 11. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod chodnikiem m2 -187 m2 12. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pod chodnikiem Krotność = -10 - 187 m2 13. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pod wjazdami - 173 m2 14. Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - pod wjazdami Krotność = 7 - 173 m2 15. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - pod wjazdami - 173 m2 16. 16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm - na poszerzeniu jezdni - 143 m2 17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 - 143 m2 18. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - wjazdy - 173 m2 19. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej - chodnik - 187 m2 3). Elementy ulic 1. Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 -14 m3 2. Ława pod obrzeże betonowa z oporem m3 - 9 m3 3. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 177 m 4. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 218 m 4). Odwodnienie 1. Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach - 177 m 2. Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III - wykop pod kanał studnie i przykanaliki - 41.5 m3 3. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m - 5 studni 4. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Krotność = -2 - 5 studni 5. Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 4 szt. 6. Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - piaskiem m3 - 94.5 m3 7. Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 160 mm - 8 m 8. Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 400 mm- 188 m 9. Chodniki z płyt betonowych ażurowych 40x60x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 32 m2 5). Roboty wykończeniowe 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim - inwentaryzacja powykonawcza - 0.174 km 2. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV - 79.5 m3 3. Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 - 79.5 m3 4. Bariery ochronne stalowe ocynkowane z pochwytem U-12 m - 1. m 5. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm -172 m2

CPV: 45233200-1,45231300-8,45233260-9

Dokument nr: 611194-N-2019, ZP-271-12/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.tuchow.BIP Tuchow/Zamówienia publiczne+ogłoszenia/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, 33 - 170 Tuchów ul. Rynek 1
Adres:
Urząd Miejski w Tuchowie, 33 - 170 Tuchów ul. Rynek 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-10
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-10

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a/ doświadczenia; O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w sposób należyty, zrealizowali (prawidłowo ukończyli) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - minimum 2 zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie chodników, placów manewrowych, miejsc postojowych i parkingowych, ścieżek dla pieszych lub ścieżek rowerowych o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN brutto każda. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o zamówienie Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z tych wykonawców, kilku lub wszyscy wykonawcy wykaże/wykażą, iż spełnia/spełniają warunki określone powyżej. b/ zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym jako kierownik budowy w tym doświadczeniem zawodowym w zakresie kierowania wykonaniem przynajmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie chodników, placów manewrowych, miejsc postojowych i parkingowych, ścieżek dla pieszych lub ścieżek rowerowych, oraz co najmniej jedną osobą wykonującą czynności w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). c/ techniczne: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania: a) na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów - żaden z tych podmiotów nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1,2, 4 i 8 ustawy Pzp. b) na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy (należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale). Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zostanie zamieszczony wraz z informacją o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca składa wyłącznie w stosunku do wykonawców, którzy złożyli w oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania opisanych w pkt. VI.1 Warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. o W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. o W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest on udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. o Wykonawca wykonujący przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów ponosi pełna odpowiedzialność a ich działania, jak za własne działania. o Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia wykonawcy zasobów ekonomicznych odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia dwuetapowo: 1. Każdy z wykonawców składających ofertę, w celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zobowiązany będzie załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie to dotyczy: o Wykonawcy lub wykonawców składających wspólną ofertę, o Innego podmiotu udostępniającego wykonawcy swoje zasoby. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt XIV SIWZ, przed udzieleniem zamówienia i przed formalnym wyborem oferty najkorzystniejszej, zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wskazanych w pkt VII.2 SIWZ oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (dotyczy pkt VII.1.2 SIWZ) wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia otrzymania wezwania: 1. W zakresie warunku dotyczącego doświadczenia: Dowodów określających, czy roboty wskazane w wykazie doświadczenia (załącznik nr 2 do załącznika nr 2 do SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: a) Referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane. b) Oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych dokumentów. 2. W zakresie dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej z minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym, Zamawiający wymaga aby osoba, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy dysponowała 3 letnim doświadczeniem w kierowaniu robotami w specjalności drogowej i pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie, przebudowie lub remoncie chodników, placów manewrowych, miejsc postojowych i parkingowych, ścieżek dla pieszych lub ścieżek rowerowych. b) jedną osobą wykonującą czynności w zakresie ułożenia nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej. W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186) i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016, poz. 65). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli: o nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz o posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 3) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga złożenia dokumentów określających w szczególności: o Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, o Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, o Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia o Czy inny podmiot, w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą. Informacje wskazane powyżej mogą być zawarte w zobowiązaniu, o którym mowa powyżej. Dokumenty stanowiące dowód, że wykonawca będzie dysponował zasobami innego podmiotu winny zostać załączone do oferty. 4) W zakresie sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego tj. kwotę min. 200 000,00 PLN,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP), Jeżeli Wykonawca lub inny podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, albo składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Wymagania, co do formy dokumentów i oświadczeń dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VII.1.1 (oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) winno być złożone w oryginale, 2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia powinno być przedłożone w oryginale. 3. Pozostałe dokumenty wskazane w części VII powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.