Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa placu składowego

Przedmiot:

Przebudowa placu składowego

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o
ul. Wandy 6
40-322 Katowice
powiat: Katowice
Tel: (32) 350 00 75 Faks: (32) 209 77 06
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
ILI) Opis
II.l.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
,,Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów na Oczyszczalni Ścieków Podlesie
w Katowicach"
II. 1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II. 1.3.) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ,,Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów
na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach".
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej
przebudowie placu składowego przy budynku warsztatów na OŚ Podlesie. Prace zostaną wykonane w
ramach zadania - ,,Przebudowa placu składowego przy budynku warsztatów na OŚ Podlesie".
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) ułożenie nowej nawierzchni placu składowego z dowiązaniem wysokościowym do istniejącej
nawierzchni drogi asfaltowej i wykonaniem odwodnienia liniowego,
b) wykonanie podjazdów do bram,
c) renowacją muru oporowego,
d) naprawą wykonanego tynku zewnętrznego,
e) renowacją studni 0 1200mm i likwidacją studni 0 700mm,
f) montaż nowego uziomu otokowego budynku warsztatu wraz z pomiarami,
g) odtworzenie nawierzchni asfaltowej przy wjazdach,
h) naprawą uszkodzonych elewacji budynku warsztatów i budynku laboratorium.
2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45453100-8 Roboty renowacyjne
Dodatkowe przedmioty:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych i elektro-energetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45442100-8 Roboty malarskie
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 7A-7E do SIWZ.
4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy,
sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty
dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca.
II. 1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot 45232410-9
45100000-8
Dodatkowe przedmioty 45111200-0
45231300-8

CPV: 45233200-1, 45453100-8, 45230000-8, 45233250-6, 45442100-8, 45232410-9

Dokument nr: KIWK/TOt/43/II/2019/PLAC_SKŁADOWY_OŚ_PODLESIE

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia (jeżeli
dotyczy): www.kiwk.katowice.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 30/10/2019 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10 :00
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, Sekretariat, Katowicka Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna
Sp. z o.o., ul. Wandy 6,40-322 Katowice

Miejsce i termin realizacji:
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
Okres w miesiącach: od dnia podpisania umowy do 30.04.2020 r.

Wymagania:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ULI) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
1. Wysokość wadium.
1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium o wartości:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
2) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i na cały okres związania ofertą.
2. Forma wadium.
1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji dokument powinien być
sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, nr zamówienia nadany
przez Zamawiającego,
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
d) kwotę gwarancji,
e) termin ważności gwarancji,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego po zaistnieniu co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 11
Regulaminu
g) gwarancja winno być nieodwołalne i bezwarunkowe.
Dodatkowo zaleca sie, aby z treści gwarancji wynikało, że:
a) gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres
związania ofertą.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
Przelew powinien wskazywać numer i nazwę niniejszego postępowania.
2) Wadium wnoszone w innych niż pieniądz formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą lub jako
oddzielny od oferty dokument (w oryginale) - w sekretariacie Zamawiającego 40-322 Katowice,
ul. Wandy 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.
4. Termin wniesienia wadium.
1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed
upływem terminu składania ofert.
2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
III.2) Warunki udziału
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełnienia:
I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 13 Regulaminu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 11 Regulaminu, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w
zakresie spełniania tego warunku.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - w szczególności wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie nawierzchni
betonowej o powierzchni co najmniej 150 m2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek
musi zostać spełniony minimum przez jednego z wykonawców.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - w szczególności dysponują bądź będą dysponować:
a) Kierownikiem Budowy posiadającym:
Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia równoważne do
powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa wraz z
aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku, gdy osoby wskazane do pełnienia poszczególnych funkcji nie posługują się biegle
językiem polskim, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza na czas
obowiązywania Umowy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oceniane będzie ich
łączny potencjał techniczny i osobowy.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza posługiwania się przez wykonawców ubiegających się o udzielenie
zamówienia wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia lub zdolnościami finansowymi innych podmiotów niebiorących udziału w realizacji
zamówienia.
4. Treść zobowiązania, o którym mowa w ust. 3, powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym
zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki
sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy, na czym polega udział w realizacji
zamówienia. W sytuacji, gdy przedmiotem udzjelenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem
ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzjelenia ich bez zaangażowania
tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie
do uczestnictwa poprzez podwykonawstwo tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.
5. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych
wraz ofertą dokumentów i oświadczeń.
II. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 13 Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i
dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenia i dokumenty składa kaidy z podmiotów):
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
o braku podstaw do wykluczenia,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem podatków, łub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast w/w dokumentów, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2)-4) zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy
wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 11
Regulaminu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty (w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy przedłożyć
oświadczenie złożone przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub oświadczenia złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną - w
sytuacji jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie):
1) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do
niniejszej SIWZ,
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ,
4) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, tj. w szczególności kopia uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem
,o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
5) pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w zakresie wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych - jeżeli dotyczy.
3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. I. 2. 2) - 4) ogłoszenia
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. I. 3-4 ogłoszenia jest
zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował tymi zasobami przy realizacji zamówienia, w takim
przypadku załącza do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji gdy przedmiotem udzjelenia są
zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu
i dalszego udzjelenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument
powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa, poprzez podwykonawstwo, tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1,2 składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz
z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż
określono w poszczególnych podpunktach pkt. VIII SIWZ, dane finansowe zostaną przeliczone na PLN
według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu
publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich
innych danych finansowych.
UWAGA:
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej, zgodnie z art. 13a Regulaminu.
Procedura odwrócona polega na tym, że Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje badania i
oceny ofert w celu ustalenia, która oferta została najwyżej oceniona. Następnie Zamawiający
zbada, w oparciu o składane wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 14
Regulaminu, czy wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.l) Tryb udzjelenia zamówienia
IV. 1.1) Tryb udzjelenia zamówienia
Tryb otwarty
IV.3.3) Termin związania ofertą
okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.3.4) Informacje dodatkowe:
I. Zamawiający informuje, iż może odstąpić od postępowania bez podania przyczyny, na każdym
etapie.
II. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum
następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego,
2) oznaczenie czasu trwania współpracy, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
gwarancji i rękojmi
3) określenie lidera
4) określenie zakresu rzeczowego zamówienia realizowanego przez każdego z wykonawców,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do
czasu wykonania zamówienia oraz upływu terminu gwarancji i rękojmi
6) określenie odpowiedzialności solidarnej wykonawców względem Zamawiającego
7) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
III. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w
ofercie przez Wykonawcę.
2) Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania umowy przed zawarciem umowy.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu winno być wniesione w PLN
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Ochrony Środowiska S.A. oddział w Katowicach
Nr rachunku: 54 1540 1128 2112 7002 5217 0002
4) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie
z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia
nadany przez Zamawiającego;
c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
d) kwotę gwarancji;
e) zobowiązania gwaranta do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.