Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3601z ostatnich 7 dni
14817z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi

Przedmiot:

Przebudowa drogi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie
ul. Bolesława Chrobrego
73-200 Choszczno
powiat: choszczeński
tel. 957 657 975, faks 957 657 975
pzd@powiatchoszczno.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Choszczno
Wadium: 55 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce - Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151
1. Zakres zamówienia obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1586Z na odcinku Pełczyce - Jagów poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni oraz poszerzeń do szerokości 5,0 m wraz z poboczami gruntowymi szerokości 1,0 m na dz. ewid. 23/5, 39, 40, 48 obręb Pełczyce oraz dz. ewid. 15/1, 115/1, 115/2, 131/3 obręb Jagów w Powiecie Choszczeńskim Zamawiający wymaga by przebudowa była wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, zapisami w siwz, na warunkach określonych we worze umowy. 2. 3. Stan istniejący: Droga powiatowa nr 1586Z jest drogą o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 3,0 m - 6,2 m. W miejscowości Pełczyce przedmiotowa droga łączy się z drogą wojewódzką nr 151 (ul. Starogrodzką), następnie przebiega przez miejscowość Jagów, a w dalszej części biegnie w kierunku granicy Powiatu Choszczeńskiego z Powiatem Myśliborskim. Od km 0+000 do km 0+250 (do nasypu kolejowego) przedmiotowa droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnie bitumiczną z betonu asfaltowego/smołowego o szerokości 5,8 m - 6,2 m. Na początku opracowania tj. na włączeniu z drogą wojewódzka nr 151 nawierzchnia bitumiczna jest miejscami spękana ponadto wykazuje ubytki w warstwie ścieralnej. Od km 0+250 do końca opracowania przedmiotowa droga powiatowa zawęża się do szerokości 3,0m - 4,0m. Nawierzchnia na całym odcinku wykazuje nienormatywne spadki podłużne i poprzeczne. Ponadto pobocza są zawyżone względem jezdni, a rowy odwadniające są zamulone co wpływa na brak poprawnego odprowadzenia wód opadowych z warstwy ścieralnej. Dodatkowo droga częściowo przebiega w bliskości istniejącego zadrzewienia co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa użytkowników drogi. Przedmiotowa droga powiatowa od km 3+400 do km 3+700 poprowadzona jest w bliskim sąsiedztwie ze skarpami wykopu oraz nasypu co skutkuje brakiem normatywnych poboczy gruntowych, złym odprowadzeniem wód opadowych oraz zmniejszeniem bezpieczeństwa użytkowników drogi. Zakres zadania: obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1586Z na docinku Pełczyce - Jagów poprzez wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni oraz poszerzeń do szerokości 5,0 m wraz z poboczami gruntowymi szerokości 1,0 m. Na całym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano geometrię trasy pod kątem maksymalnego wykorzystania istniejącej nawierzchni. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym 2%. Projektowane pobocze posiada nachylenie 6%. Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 4044,02 m, w tym: ? wykonanie poszerzenia jezdni do 5,0 m na całej długości projektowanego odcinka o następującej konstrukcji: o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR 3-4, gr. 4 cm, o warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W, KR 3-4, gr. 5 cm, o podbudowa z kruszywa łamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm, o warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm. ? wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni na całej długości projektowanego odcinka: o warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR 3-4, gr. 4cm, o warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16P, KR 3-4, w ilości nie mniejszej niż 125 kg/m2 o oczyszczenie istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej. Zaprojektowana jezdnia posiada szerokość 5,0 m, a po obu jej stronach zaprojektowane zostały pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. Jezdnia została zaprojektowana o przekroju daszkowym ze spadkiem równym 2%, pobocze zostało zaprojektowane ze spadkiem równym 6%. W zakresie opracowania zaprojektowano zjazdy indywidualne z nawierzchni bitumicznej (konstrukcja nawierzchni poszerzenia), o długości do granicy pasa drogowego i szerokości dostosowanej do istniejących zjazdów. Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje ponadto wyprofilowanie skarp do normatywnego pochylenia 1:1,5, odpowiednie ukształtowanie rzeźby przyległego do drogi terenu oraz humusowanie i obsianie mieszanką traw. Odwodnienie wody opadowej odbywać się będzie powierzchniowo zgodnie z założonymi spadkami poprzecznymi i podłużnymi w kierunku poboczy oraz istniejących rowów. 4. Kolizja z gazociągiem Polskiej Spółki Gazownictwa. Przedmiotowa droga powiatowa nr 1586Z w swoim przebiegu krzyżuje się z gazociągiem wysokiego ciśnienia DN150 mm stal relacji Chrapowo - Drezdenko należacym do Polskiej Spółki Gazownictwa. W związku z powyższym wszystkie prace wykonywane w strefie kontrolowanej gazociągu DN150 mm stal o szerokości 4,0 m należy prowdzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, a roboty ziemne wykonywać ręcznie. W strefie kontrolowanej o szerokości 4,0 m gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 mm stal zabrania się urządzać składów materiałów budowlanych, magazynów, umieszczać nawet tymczasowych obiektów budowlanych, a także odkładać ziemi pochodzącej z wykopów. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek w obecności pracowników PSG sp. z.o.o. (zlecenie odpłatne) dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 mm stal w terenie na podstawie istniejących, zabudowanych nad osią gazociągu słupków znacznikowych lub zlokalizowanie gazociągu przy pomocy innych dokładnych metod (np. za pomocą lokalizatora) przez uprawnionego geodetę, a w strefie kontrolowanej (pasie eksploatacyjnym) o szerokości 4,0 m wykonać przekopy próbne celem ustalenia obecnej głębokości ułożenia gazociągu wysokiego ciśnienia. Z wykonanych prac Wykonawca sporzadzi inwentaryzację kolidującego z projektowaną przebudową drogi gazociągu DN 150 mm. Inwentaryzację należy przeprowadzić w uzgodnieniu i obecności Służb PSG sp. z.o.o. Wykonawca w ramach usunięcia kolizji z gazociągiem DN 150 mm dokona zabezpieczenia istniejącego gazociągu dodatkową rurą osłonową wraz z wykonaniem kolumny wentylacyjnej i słupka pomiarowego. Zasypania gazociągu po wykonanych pracach dokonać piaskiem i zagęścić go do Is = 1,0. Po uzyskaniu jego przykrycia około 0,5 m dopuszcza się użycie ręcznego sprzętu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zagęszczenia gruntu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań szczelności powłoki izolacyjnej istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 mm stal, w miejscu jego odkrycia, na początku i po zakończeniu prac za pomocą poroskopu przez specjalistyczną i uprawnioną firmę do wykonywania robót na czynnych gazociągach. Wykonawca zobowiązany jest również przekazać do PSG Sp. z.o.o. protokoły z w/w badań. Na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek poinformować Oddział Zakład Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa o terminie rozpoczęcia prac celem zabezpieczenia/nadzoru prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia. 5. Kolizja z gazociągami GAZ-SYSTEM S.A. 6. Przedmiotowa droga powiatowa nr 1586Z w swoim przebiegu krzyżuje się z dwoma sieciami gazowymi (gazociąg DN200 relacji Recz - Gorzów Wlkp. oraz gazociąg DN500 relacji Skwierzyna - Barlinek). W związku z powyższym w celu potwierdzenia lokalizacji/położenia elementów obu sieci gazowych Wykonawca wykona/zleci wykonanie przekopów i odkrywek w niezbędnym dla wskazanego celu zakresie. Działanie te stosownie do obowiązujących przepisów muszą być wykonywane pod nadzorem pracownika GAZ-SYSTEM S.A. po wcześniejszym ich uzgodnieniu i zleceniu nadzoru albo po uzgodnieniu polecenia wykonania prac gazoniebezpiecznych. Koszty nadzoru ze strony Służb GAZ-SYSTEM S.A. pokrywa Wykonawca robót. Istniejące rury gazowe należy zabezpieczyć poprzez ułożenie rury osłonowej, tak aby koniec rury znajdował się w odległości min. 3,0 m od granicy krawędzi projektowanej drogi (mierząc prostopadle do osi drogi). Prace związane z usunięciem kolizji Wykonawca będzie prowadził w oparciu o polecenie wykonania pracy gazoniebezpiecznej zawierające szczegółowy zakres i harmonogram prac, a także osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie. Ponadto zabrania się prowadzenia jakichkolwiek prac w pasie o szerokości 12 m bez kontroli ze strony operatora sieci gazowej. Prace ziemne prowadzone w pasie o szerokości 12 m: - praca sprzętu mechanicznego dozwolona jest przy zachowaniu odległości minimum 5,0 m mierząc od najdalej wysuniętej części sprzętu do osi gazociągu, - zachować ukosowanie ścian wykopu odpowiednie do kategorii zastanego gruntu. Każdy wymuszony zastanymi warunkami gruntowymi przypadek montażu ścian rozporowych czy zabudowy ścianek szczelnych wymaga zgłoszenia do operatora sieci gazowej w ramach uzgodnień dodatkowych, - zasypania gazociągu po wykonanych pracach dokonać piaskiem i zagęścić go do Is = 1,0. Po uzyskaniu jego przykrycia około 0,5 m dopuszcza się użycie ręcznego sprzętu wibracyjnego dla zapewnienia wymaganego zagęszczenia gruntu, - przy pracach niwelacyjnych zachować istniejące wcześniej rzędne terenu, - zabrania się w trakcie realizacji prac składowania urobku z wykopów, organizowania placów składowych materiałów, placów manewrowych i postojowych dla pojazdów w odległości mniejszej niż 15,0 m od osi gazociągu. Dopuszcza się zmniejszenie wskazanej odległości pod warunkiem przeprowadzenia badań geotechnicznych w miejscach planowanej lokalizacji wspomnianych obiektów i wykazania w oparciu o obowiązujące normy i inne przepisy braku oddziaływania tych obiektów na gazociąg. Zmniejszenie odległości Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić u Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. 7. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz orientacyjnymi przedmiarami robót zawartymi w dokumentacji, które w razie potrzeby należy zweryfikować do ilości przyjętych w projekcie budowlanym

CPV: 45000000-7,45233140-2

Dokument nr: 611243-N-2019, PZD.ST.271.6.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://pzd.choszczno.ibip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie/przebudowie drogi kategorii publicznej co najmniej na długości 2 000 mb. każda, obejmującą wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mas mineralno - bitumicznych wraz z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej W przypadku składania oferty wspólnej, a także w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, wykonaniem robót budowlanych określonych opisanych w pkt. 2, ppkt. 3, litera a) winien wykazać się jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych Wykonawca będzie polegał. b) dysponuje lub będzie dysponować osobą - Kierownik budowy/kierownik robót drogowych - odpowiedzialny będzie za koordynację robót i przebieg budowy oraz współpracę z Inspektorem nadzoru oraz Zamawiającym. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń, ponadto posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, minimum na jednym zakończonym zadaniu polegającym na przebudowie bądź budowie drogi o nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
I. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. II. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 ppkt 1 siwz do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z §7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) zamiast dokumentów: 1) o których mowa w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia: - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 2) o których mowa w § 5 pkt 2-4 ww. Rozporządzenia: - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy, jeżeli zamawiający wymagał zgodnie z Rozdziałem V pkt 5, ppkt 1) siwz złożenia tego dokumentu. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis §7 ust. 2 zdanie pierwsze ww. Rozporządzenia stosuje się. 6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu, o którym mowa w pkt 5, złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, nie któtszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Ww. oświadczenie (zał. nr 7 do siwz) należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale - zał. nr 8 do siwz. c) oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj.: opis materiałów i produktów równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 15 - zał. nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. dokument.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: 1) Formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I, pkt 3 siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz podpisany przez pełnomocnika, oraz pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale. 2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3, ppkt 1) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86, ust. 5 ustawy (propozycja formularza jako załącznik nr 9 do siwz). W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena całkowita 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.