Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
4096z ostatnich 7 dni
16133z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa przepustu

Przedmiot:

Przebudowa przepustu

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Rejon Dróg w Elblągu
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel: 55/230 69 80
piotr.jodziallo@zdw.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa przepustu w km 14+777 drogi wojewódzkiej Nr 504 k/m Piastowo.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa przepustu w km 14+777 drogi wojewódzkiej Nr 504 k/m Piastowo.

CPV: 45.22.00.00 - 5

Dokument nr: RDW.E/3221/DM/06/TM/2019

Specyfikacja:
Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Elblągu.

Składanie ofert:
1) Ofertę wykonawca może złożyć faksem, drogą elektroniczną, pocztą, przesyłką kurierską lub
osobiście w pokoju nr 6 (Sekretariat) w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Elblągu, kod 82-300,
przy ul. Junaków 3.
Ofertę/ kopertę/ opakowanie należy opisać w poniższy sposób:
Przebudowa przepustu w km 14+777 drogi wojewódzkiej Nr 504 k/m Piastowo.
z dopiskiem: RDW.E/3221/DM/06/TM/2019
Na ofercie/ kopercie/ opakowaniu należy umieścić nazwę i adres wykonawcy składającego
ofertę.
2) Zamawiający wyznacza termin składania ofert do dnia 22.10.2019 r., do godziny 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. TERMIN WYKONANIA
Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 06 grudnia 2019 r.

Wymagania:
4) Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Zamawiający zwraca się o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jednocześnie
do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Odmowa wyrażenia zgody na wniosek Zamawiającego o przedłużenie terminu związania ofertą,
powoduje wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. NEGOCJACJE
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny i/lub innych
warunków umowy z wykonawcami, którzy złożą oferty w zapytaniu ofertowym. Zamawiający zaprosi
do negoqacji wszystkich niepodlegających wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy złożą
niepodlegające odrzuceniu oferty w zapytaniu ofertowym, przekazując im zaproszenie do negoq'acji,
w którym określi co będzie przedmiotem negocjacji. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony ujawnić informacji technicznych i handlowych
związanych z negocjacjami.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu:
a) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
b) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
c) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
d) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
e) Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW TAKIE MATĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW TAKIE MATA DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Dokumenty jakie ma dostarczyć Wykonawca:
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza,
b) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty
składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej - w formie oryginału lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza
7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1) Wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia oraz informacje składane przez Zamawiającego
i wykonawców mogą być przekazywane, zgodnie z wyborem Zamawiającego, w formie
pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem.
- faksem na nr 55/233 54 94,
- e - mail: rdw.elblag@zdw.olsztyn.pl
- pisemnie na adres: Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Junaków 3, 82-300 Elbląg.
2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
zamawiający przyjmuję domniemanie, że dokumenty wysłane na numer faksu lub e-mail
podany przez Wykonawcę zostało doręczone
w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.
8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na
ofertę w języku obcym winne być składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę.
2) Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z wpisem do
właściwego rejestru lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
przez osobę umocowaną przez osobę/y uprawnioną/e), a w przypadku składnia oferty
wspólnej - przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
3) Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia

upoważnionej.
4) Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego tylko jedną ofertę.
5) Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Oferta powinna zawierać wypełnione zgodnie z treścią zapytania i podpisane:
a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Formularz cenowy - załącznik nr 2,
c) Pozostałe dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 6.
8) Zaleca się aby oferta zawierała dane Wykonawcy, dotyczące numeru REGON, NIP, adresu
poczty elektronicznej, nr telefonu i faksu.
3) W przypadku złożenia oferty po upływie terminu składania ofert, Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Zamawiający nie będzie brał pod uwagę
przy ocenie ofert, oferty złożonej przez Wykonawce po terminie składania ofert.
10. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT
1) Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować następujące
kryteria oceny ofert:
kryterium cena - waga 100 %;
2) Kryterium ceny rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
3) Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów
spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

11. RAŻĄCO NISKA CENA
Jeżeli cena oferty będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i
wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający będzie mógł zwrócić się do wykonawców o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość
ceny.
12. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub wykonawców, którzy w
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów, określonych w ogłoszeniu o
zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym, negocjacjach, rokowaniach
lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, podlega odrzuceniu.
13. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty wykonawcy, jeżeli:
1) jest sprzeczna z prawem lub wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o zamówieniu, zaproszeniu do wzięcia udziału w zapytaniu ofertowym;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;
3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) wykonawca nie złożył wyjaśnień, o których mowa pkt. 11 lub jeżeli oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania.
14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia
w szczególności w przypadku, gdy:
1) nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub zaproponowanych warunków umowy przewyższa kwotę,
którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. TAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1) Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do:
a) podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
b) w przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotów występujących wspólnie -
Wykonawca powinien dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów
w przedmiocie wykonania zamówienia przed zawarciem umowy.
2) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
(a w przypadku dokumentu pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie), potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej,
pełnomocnictwo).
3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie miał prawo wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Kontakt:
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Piotr Jodziałło - nr tel: 55/230 69 80
e-mail: piotr.jodziallo@zdw.olsztyn.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.