Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3552z ostatnich 7 dni
14768z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: GPS, dyktafon, latarka czołowa

Przedmiot:

GPS, dyktafon, latarka czołowa

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
ul. Bazylianówka 46
20-144 Lublin
powiat: Lublin
+48 81 71-06-545, +48 81 71-06-545
sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1.1. Przedmiot zamówienia: Sprzęt biurowy i meble dla pracowników opracowujących plany
zadań ochronnych- GPS, dyktafon, latarka czołowa na potrzeby projektu POIS.02.04.00-
00-0193/16 pn. ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000"
1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do rozpoznania rynku,
będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do Umowy.

Dokument nr: WPN.261.1.13.2019.AM

Składanie ofert:
7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
7.1. Oferty należy składać w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie,
ul. Bazylianówka 46,20- 144 Lublin
7.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia
25.10.2019 r. do godz. 15:30. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego
terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania
przesyłką pocztową czy kurierską.
7.3 . Ofertę cenową można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
b) pisemnie na adres - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
20-144 Lublin, ul. Bazylianówka 46.
c) osobiście: Lublin, ul. Bazylianówka 46, (pok. nr 17 - sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Oferty częściowe: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert
częściowych.
4. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy
5. Odpowiedzi na zapytania: Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści zapytania
ofertowego niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
6.1. Oferowana cena - waga kryterium 100%.
Zamawiający przy wyborze ofert najkorzystniejszej będzie się kierował kryterium
najniższej ceny brutto.
Uwaga: Cena ofertowa musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem
wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT - dotyczy podmiotu będącego czynnym
płatnikiem podatku VAT).
6.3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegająca
odrzuceniu.
6.4. Każdy wykonawca będzie oceniany w skali od 0 do 100 punktów.
6.5 . Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
8. Opis sposobu obliczenia ceny.
8.1. Cena oferty /ryczałt/ musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą
wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z
uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT - dotyczy
podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT).
8.2. Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym wg załączonego druku:
zał. nr 2
8.3. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Opis sposobu przygotowania ofert.
9.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające
się na ofertę sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
9.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w treści
rozpoznania rynku oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.
9.3. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
9.4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub
nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub
w inny sposób umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
9.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
o Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) - w przypadku składania oferty
przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
9.6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby
upoważnionej.
10. Poprawienie omyłek:
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
11. Odrzucenie oferty:
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Kontakt:
12. Osoba do kontaktu:
Anna Mianowana, tel. +48 81 71-06-545, e-maił: anna.mianowana.lublin@rdos.gov.pl
Ewelina Marciniuk, tel. +48 81 71-06-545, e-mail: ewelina.marciniuk.lublin@rdos.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.