Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
52z dziś
3601z ostatnich 7 dni
14817z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup agregatu prądotwórczego

Przedmiot:

Zakup agregatu prądotwórczego

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Brzozów
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
powiat: brzozowski
(13)43 410 50
um_brzozow@brzozow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Brzozów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w gminie Brzozów".
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą agregatu prądotwórczego wysokiej mocy na przyczepie 2-
osiowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.
Wymagane parametry agregatu prądotwórczego :
- silnik 4 cylindrowy wolnossący;
- układ podgrzewania kolektora;
- moc maksymalna agregatu nie mniej niż 55 kW;
- moc stała agregatu nie mniej niż 50 kW;
- stabilizacja napięcia;
- gniazda: co najmniej 3 szt. 230V, co najmniej 2 szt. 400V;
- układ podtrzymania akumulatora;
- układ podgrzewania silnika;
- układ SZR (samoczynne załączanie rezerwy).
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełniania tego
samego poziomu jakościowego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie
zamówienia. Oferując produkty równoważne, Wykonawca oświadczy, że oferowany przedmiot zamówienia jest o tych
samych parametrach jakościowych, technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymienionych w niniejszym zapytaniu
ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

CPV: 31122000-7

Dokument nr: ZP.271.1.17.2019

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia /prezentacji ofert:
Oferty zostaną otwarte/zaprezentowane dnia 25.10.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego.
Urząd Miejski w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów, pokój nr 118
Otwarcie/zaprezentowanie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25.10.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Urząd Miejski w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów, Sekretariat

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin wykonania zamówienia :
- do dnia 29.11.2019 r.

Wymagania:
6. Wymagania dotyczące gwarancji:
Zamawiający wymaga udzjelenia gwarancji na okres 24 miesięcy z limitem 1000 godzin
Gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium cena
C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.
C bad - cena ( brutto) oferty badanej.
W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
11. Informacja na temat zakresu wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowańiem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
12. Dopuszczalne formy składania ofert:
Ofertę cenową można składać:
1) za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera bądź dostarczyć osobiście na adres Zamawiającego podany w pkt. 1
z dopiskiem ,,Oferta - Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w gminie Brzozów";
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy zp@brzozow.pl
Oferta przesłana w formie elektronicznej - należy załączyć podpisany, zeskanowany plik kompletnej oferty, a w tytule
wiadomości napisać : ,,Oferta - Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP w gminie Brzozów";
3) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
a) w sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia - Agnieszka Wilk, tel. /13/ 306-10-59;
b) w sprawach procedury udzjelenia zamówienia - Marian Data, Radosław Oleniacz, tel. /13/ 306-10-61
- w terminach do dnia 24.10.2019 r. w godz. pracy Zamawiającego
UWAGA!
Wykonawcy mają możliwość składania pytań w niniejszym postępowaniu, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
W przypadku, gdy prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
14. Klauzule dotyczące możliwości powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania:
1) Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać powtórzenia czynności w postępowaniu, jeżeli podmiot/podmioty biorące
udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
2) Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Uwagi:
w postępowaniu o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.