Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Skanalizowanie ruchu wraz z działaniami edukacyjnymi"

Przedmiot:

,,Skanalizowanie ruchu wraz z działaniami edukacyjnymi"

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
ul. Malczewskiego 1
45-031 Opole
powiat: Opole
tel. 602 353 403,
m.ostrowska@pzw.opole.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212384
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie skanalizowania ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu, obejmujące:
1) budowę pomostów z tablicami edukacyjnymi;
2) budowę wiaty edukacyjnej;
3) wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu wraz z elementami małej architektury;
4) dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe - 14 szt., gabloty informacyjne - 6 szt., kosze na odpady - 10 szt., sześciostanowiskowe stojaki na rowery - 2 szt.,
5) gospodarkę drzewostanem (wycinkę i sadzenie drzew).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary oraz wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty w zakresie skanalizowania ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu, obejmujące:
1) budowę pomostów z tablicami edukacyjnymi;
2) budowę wiaty edukacyjnej;
3) wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół stawu wraz z elementami małej architektury;
4) dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki parkowe - 14 szt., gabloty informacyjne - 6 szt., kosze na odpady - 10 szt., sześciostanowiskowe stojaki na rowery - 2 szt.,
5) gospodarkę drzewostanem (wycinkę i sadzenie drzew).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary oraz wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
Mogące wystąpić w opisach wskazania na znaki towarowe, pochodzenie lub producenta mają na celu sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technologicznych i jakościowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 01.06.2020 r.

CPV: 45242000-5

Dokument nr: 1212384, RPOP.05.01.00-16-0014/17

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 04-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 04 listopada 2019r., do godz. 12:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, ul. Malczewskiego 1, 45 - 031 Opole.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
Oferta na zadanie pn.: "Skanalizowanie ruchu w obrębie stawu przy ul. Kusocińskiego w Brzegu wraz z działaniami edukacyjnymi"
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM - 04 listopada 2019r. godz. 12:30.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: brzeski Miejscowość: Brzeg
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 01.06.2020 r.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 1 zadanie polegające na budowie pomostów i wiat.
Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami będącymi członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
a) Kierownik budowy:
- posiadający uprawnienia do kierowania robotami w specjalności budowlano-konstrukcyjnej,
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Dodatkowe warunki
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca nie spełniający powyższych warunków zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.
Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Wykaz robót zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
2. Wykaz osób zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
1. Wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Formularz oferty.
2. Wykaz robót.
3. Wykaz osób.
4. Oświadczenie o braku powiązania osobowego i kapitałowego.
5. Zaparafowany wzór umowy.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena (C1) - 80 %
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy (C2) - 20 %
Wykluczenia
Wykonawca nie spełniający warunków udziału zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BRZEG
Adres
Robotnicza 12
49-300 Brzeg
opolskie , brzeski
Numer telefonu
774169970
Fax
774169952
NIP
7471248878
Tytuł projektu
Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski
Numer projektu
RPOP.05.01.00-16-0014/17-00
Inne źródła finansowania
PARTNER PROJEKTU- REALIZUJĄCY PRZEDMIOTOWE ZAMÓWIENIE:
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
ul. Malczewskiego 1, 45 - 031 Opole
NIP: 754-11-56-361, REGON: 531045069
telefon: 77 45 45 554, 602 353 403.
adres strony internetowej: www.pzw.org.pl/opole/

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Specjalista ds. gospodarczych - Monika Ostrowska, Okręg Polskiego Związku Wędkarstwa ul. Malczewskiego 1, 45 - 031 Opole, e-mail: m.ostrowska@pzw.opole.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
tel. 602 353 403,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.