Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Przedmiot:

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o
ul. Długa 21
34-400 Nowy Targ
powiat: nowotarski
. 695 282 123
zamowienia@mzwik.nowytarg.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Targ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na
istniejącym kanale i budowie studni wodociągowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu,
2. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na zabudowie studni na istniejącym kanale na
działce nr ew. 9938/44 w Nowym Targu
zgodnie z projektami zagospodarowania terenu opracowanymi przez mgr inż. Janinę Urban.
III. Zakres robót:
1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej polegająca na przebudowie studni na
istniejącym kanale i budowie studni wodociągowej w ul. Ceramicznej w Nowym Targu:
a) przebudowa studni kanalizacji sanitarnej 0 1000 na istniejącym kanale DN 200 - kpl.l
b) budowa studni wodomierzowej wraz zasuwami odcinającymi 0 1000 i osprzętem w komorze
wodomierzowej - kpl.l
2. przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na zabudowie studni na istniejącym kanale na
działce nr ew. 9938/44 w Nowym Targu:
a) nadbudowa studni kanalizacji sanitarnej 0 1200 na istniejącym kanale DN 200 - kpl.l
3. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również:
a) opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy zatwierdzonego przez
zarządzającego drogą Burmistrza Miasta Nowy Targ,
b) złożenie wniosku na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz
wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi - Burmistrza Miasta Nowy Targ,
Referat ds. Drogownictwa i Transportu,
c) zagospodarowanie urobku oraz materiałów z rozbiórki nawierzchni dróg i chodników;
d) wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo, zagęszczenie wykopów,
e) wykonanie odpowiedniej wymaganej ilości badań stopnia zagęszczenia podbudowy,
f) przywrócenie terenów do stanu sprzed inwestycji; uzyskanie potwierdzenia inspektora nadzoru o
gotowości do odbioru;
g) uzyskanie od gestorów sieci protokołów odbioru końcowego prac prowadzonych w zbliżeniu z
infrastrukturą tj. siecią energetyczną, telekomunikacyjną, gazową,
h) odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego (wymiana zasypu wykopu na piasek i kruszywo,
zagęszczenie wykopów, podbudowa i odbudowa nawierzchni do stanu pierwotnego; odtworzenie
nawierzchni dróg i chodników zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarządcę Dróg;
i) pełna obsługa geodezyjna wraz z uzyskaniem geodezyjnego operatu powykonawczego ( również
na płycie CD ), łącznie z klauzulą POG;
j) Zapewnienie gwarancji na okres co najmniej 5 lat.

Dokument nr: ZP.271.237.19/II

Składanie ofert:
V. Sposób przygotowania i przesłania ofert:
Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, wraz z ewentualną
wizją w terenie.
Ofertę można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca
oraz elektronicznie.
Ofertę można złożyć w siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem posłańca w nieprzekraczalnym
terminie do : 25 października 2019 roku, piątek, godz. 10:00
na adres:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.
ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem:
Oferta - dobudowa studni
Nie otwierać przed 25 października 2019 roku, piątek, godz. 10:15
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za
pośrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 25 października 2019 roku, piątek,
godz. 10:00
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wypełnione przedmiary robót oraz aktualny odpis z
właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Pożądany termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż 45 dni od podpisania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań w celu wykonania przedmiotu zamówienia
w 2019 roku. Termin może ulec przesunięciu w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia
w 2019 roku, ze względu na :
a) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej - skrajne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, strajki itp.
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności,
d) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub
technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów administracji publicznej

Wymagania:
4. Dodatkowe informacje dot. przedmiotu zamówienia:
a) Stosowane materiały: zgodnie z założeniami projektanta i przedmiarami robót.
b) Przy wycenie zadania należy kompleksowo określić cenę ofertową. Cena musi zawierać wszystkie
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
c) Dołączone do materiałów dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót mają na celu ułatwienie wyceny prac - przygotowanie ceny ofertowej.
d) W interesie Wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do
przygotowania i złożenia oferty. .
e) Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi
na błędne skalkulowanie ceny.
5. Zasady realizacji zamówienia:
a) Wszystkie w/w prace muszą być wykonane przez osobę posiadającą wykształcenie techniczne,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
b) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy robotach i próbach zaleceń zawartych w
Specyfikacjach technicznych wykonana i odbioru robót budowlanych, DTR urządzeń, Polskich
Normach oraz zasad BHP.
c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji
powykonawczej wszystkich robót wykonanych, w tym również DTR i instrukcji obsługi
zamontowanych i wykonanych urządzeń i instalacji, protokołów badań i innych dokumentów
potwierdzających prawidłowe wykonanie robót. Wszystkie dostarczone dokumenty muszą być
sporządzone w języku polskim.
d) Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana zgodnie z poniższymi
wytycznymi:
Format opracowania dokumentacji:
w formie elektronicznej szkic geodezyjny (plik .pdf oraz plik .dgn lub .dxf), wykaz współrzędnych
punktów w układzie odniesienia ,,2000" (plik .txt) i mapa inwentaryzacji powykonawczej (plik .dgn lub
.dxf)
Szkic z inwentaryzacji powykonawczej przyłącza lub sieci wodociągowej/kanalizacyjnej powinien
zawierać:
przebieg wykonanego przyłącza lub sieci oraz lokalizacja obiektów armatury sieci,
typ sieci, średnice oraz rodzaj materiału wykonanego przewodu,
rzędne posadowienia oraz rzędne armatury sieci wodociągowej/kanalizacyjnej,
wskazanie miejsc odcięcia sieci, jeśli podczas budowy została wyłączona z eksploatacji stara sieć
wodociągowa/kanalizacyjna),
lokalizację rur ochronnych,
numery punktów pomiaru elementów sieci, dla których dołączyć w/w wykaz współrzędnych w
pliku .txt,
adres inwestycji (ulica, nr działki, nr obrębu),
Wykonawca winien dostarczyć 2 egzemplarze papierowej mapy powykonawczej z klauzulą.
Wykonanie i rozliczenie robót nie ujętych w kosztorysie i w dokumentacji może nastąpić wyłącznie za
wcześniejszą pisemną zgodą zamawiającego.
e) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych stosowanych w budownictwie,
zgodnych z Polską Normą przenoszącą normy europejskie i posiadających odpowiednie certyfikaty,
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, normami, zasadami rzetelnej wiedzy
technicznej i należytą starannością.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu świadectwa jakości, certyfikaty, deklaracje
zgodności, aprobaty techniczne dla wszystkich materiałów i urządzeń przewidzianych do realizacji
zamówienia przed ich wbudowaniem.
Wszystkie materiały , które będą wbudowane lub zainstalowane, musza wcześniej być
zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej.
f) Formą rozliczenia realizacji inwestycji będzie rozliczenie kosztorysowe.
Za roboty nie wykonane wynagrodzenie nie przysługuje.
Prace wykonane zostaną rozliczone na podstawie odrębnych kosztorysów powykonawczych, oddzielnie
dla każdego z 3 zadań.
VII. Wymagany okres rękojmi i gwarancji - co najmniej 60 miesięcy.
VIII. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
o Cena ofertowa brutto -100 %
1. W zakresie kryterium ,,cena ofertowa brutto" oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Ocena punktowa będzie dokonana w następujący sposób:
Ilość punktów przyznanych ofercie =
(najniższa cena ofertowa / cena ofertowa badanej oferty ) X 100
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska największą ilość punktów w kryterium
,,cena" oceny ofert.
IX. Forma wynagrodzenia i płatność :
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w formie odrębnych kosztorysów powykonawczych,
oddzielnie dla każdego z trzech zadań.
Wynagrodzenie płatne na podstawie trzech faktur, których podstawą wystawienia będą podpisane przez
obydwie strony bez zastrzeżeń protokoły końcowe odbioru robót, wystawione oddzielnie dla każdego z
trzech zadań.
X. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego adresem ze względu na
błędne skalkulowanie ceny.
W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do
przygotowania i złożenia oferty.
XI. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania
umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru
wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przysługuje żadne roszczenie względem
zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego
postępowania bez wskazania wykonawcy.

Uwagi:
Zaproszenie do złożenia oferty
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z późniejszymi zmianami)

Kontakt:
IV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcą:
o Piotr Styrczula , tel. 695 282 123, e-mail: piotr_styrczula@mzwik.nowytarg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.