Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja toalet

Przedmiot:

Modernizacja toalet

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie
ul. Żeromskiego 8
59-550 Wojcieszów
powiat: złotoryjski
Telefon 75 75 12 376 fax 75 75 12 376
zsz_wojcieszow@op.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wojcieszów
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej"
III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ,,Modernizacja toalet w Szkole
Podstawowej"
Remont sanitariatów związany z realizacją ww. zamówienia obejmuje wymianę:
1)
2)
3)
4)
5)
Izolacji
Instalacji
Elementów wykończeniowych,
Drzwi,
Urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach WC
Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9 do Ogłoszenia
o zamówieniu.
2. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosiła minimum 36
miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru końcowego robót. Wykonawca ponosi
2wszelką odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców, łącznie z udzieleniem
gwarancji.
3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wszystkie czynności i koszty wynikające
z przedmiaru robót, sztuki budowlanej, koszt prac geodezyjnych, w tym inwentaryzacji
powykonawczej oraz inne koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem
terenu budowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń wykonawcy z tytułu
błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub
mogących mieć wpływ na cenę.

Dokument nr: 6.2019

Otwarcie ofert: XII. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.10.2019 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, 59-550 Wojcieszów, ul. Żeromskiego 8, pok. nr 4 (Sekretariat).

Składanie ofert:
XI. Miejsce i termin składania ofert
1.Oferty należy złożyć do dnia 24.10.2019 r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, 59-550 Wojcieszów, ul. Żeromskiego 8, pok. nr 4 (Sekretariat).
2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 roku.

Wymagania:
4. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia:
4.1. Na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności związane z wykonywaniem robót
budowlanych.
Wymóg nie dotyczy osób: kierujących budową i dostawców materiałów budowlanych.
Wykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni w/w osoby na cały okres realizacji
zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.
zm.). Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników winien przed rozpoczęciem
wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Inspektorowi Nadzoru kopię umów
o pracę lub dowody poświadczające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do
podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub dowody
poświadczające odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę należy przedłożyć wraz z kopią umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby.
4.2. W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę,
osoby, pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie okresu o którym mowa w pkt 4.1.,
wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji
zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby.
4.3. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia pracowników na umowę
o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie umów o pracę
dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na terenie
budowy winien zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego
przedstawicieli.
4.4. Wykonawca w terminie 5 dni licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu
umowy i na każde żądanie Zamawiającego przedstawi umowy o pracę osób
zatrudnionych, o których mowa
w pkt 4.1., wykonawca winien uzyskać od
zatrudnionych pracowników, zgodę dla Zamawiającego na dostęp do danych osobowych
tych pracowników w celu prawidłowej realizacji umowy.
5. Wymogi formalne:
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
4) Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mail),
5) Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych,
6) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
41) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Osoby zdolne do wykonywania zamówienia:
Wykonawca winien dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w
szczególności:
- co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
Ww. uprawnienia powinny być wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wiedza i doświadczenie
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę
remontową budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto, z
podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności
informacji o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończona.
Zamawiający oceni spełnianie opisanych warunków na podstawie przedstawionych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI ogłoszenia o zamówieniu
metodą spełnia/nie spełnia.
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim
stosunków prawnych.
4) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
5zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5) Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty winno
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności zakres dostępnych wykonawcy zasobów
innego podmiotu:
5.1.) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia publicznego;
5.2.) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
5.3.) Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi. Których wskazane zdolności dotyczą.
5.4.) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23
i ust. 5 pkt 1.
5.5.) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6.) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.7.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
5.8.) Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się wykonawcę,
o którym mowa w art. 24 ust. 1 oraz częściowo wykonawcę określonego w art. 24 ust. 5
ustawy, tj. wykonawcę:
??????? W stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego ( art. 24 ust 5 pkt.1 ustawy pzp).
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia
W niniejszym postępowaniu Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.
1) Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia
o których mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzić spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia;
3) Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia o których mowa w pkt 1;
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których
mowa w ust.1 dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1;
5) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
7) Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących: kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej
lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, których opis sposobu oceny
spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający żąda złożenia
przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
8) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
7publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 do
ogłoszenia o zamówieniu;
9) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu;
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę następujących
oświadczeń i dokumentów:
10) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia;
11) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu,
z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu;
Uwaga! Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Dokumenty podmiotów zagranicznych :
12) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 11) składa dokument potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składa ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa powyżej, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem;
813) Uwagi dotyczące składanych dokumentów:
13.1) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 1), oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania warunków udziału w postępowania
i braku podstaw do wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia,
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
13.2.) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę;
13.3.) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty;
13.4.) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości;
13.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski;
13.6.) Wykonawcy składający ofertę wspólnie (dotyczy m.in. konsorcjum), zobowiązani są,
poza dokumentami wymienionymi wyżej, do złożenia dokumentu ustanawiającego
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia
dokumentu w formie oryginału łub poświadczonej przez notariusza kopii, z którego będzie
wynikało pełnomocnictwo.
13.7.) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie. Jeżeli oferta wykonawców, składających
ofertę wspólnie zostanie wybrana, zamawiający może przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, wymagać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Inne dokumenty:
1) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez
pełnomocnika,
2) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy
dołączyć dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika,
3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia,
w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na zasoby innego
podmiotu, oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w
wykonywaniu części udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy
potencjału,
4) kosztorys ofertowy (jako dokument pomocniczy).
9VII. Termin związania z ofertą
1. Termin związania złożoną ofertą ustala się na 30 dni (trzydzieści dni). Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 10 dni.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej (na komputerze, maszynie
do pisania, lub pismem odręcznym).
2. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego
załącznikami zamieszczonymi niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu.
103. Odpowiedzi powinny być udzielane na wszystkie pytania zawarte w w/w załącznikach,
jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, jeżeli pytanie zawarte w
załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać ,,nie dotyczy".
4. Każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki i oświadczenia muszą być
podpisane, a wszelkie dokumenty bądź kserokopie uwierzytelnione własnoręcznym podpisem
przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo.
5. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzone przez wykonawcę powinny być podpisane
przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania
wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby
wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
6. Wymaga się, aby wszystkie strony były ponumerowane i parafowane.
7. Wymaga się, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do
których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom
postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Dokument stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
9. Ofertę należy umieścić w kopercie, zamkniętej i opieczętowanej w taki sposób, aby nie
budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub
ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione.
10. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie
rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie
dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego
rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze
publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
12. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: zewnętrznej zamkniętej trwale opatrzonej
dopiskiem: OFERTA NA:
,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej"
i wewnętrznej, na której umieszcza się nazwę i adres Wykonawcy.
13. Jeżeli Wykonawca zamierza wycofać ofertę, która wcześniej została złożona, to składa
oświadczenie o wycofaniu swojej oferty w kopercie z naniesionym napisem "Wycofanie"
oferty na przetarg nieograniczony - OFERTA NA:
,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej"
1114. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmian w ofercie, która została wcześniej złożona to
składa nową (poprawioną) ofertę w kopercie z naniesionym dodatkowym napisem: ,,Zmiana
oferty przetargowej na przetarg nieograniczony - OFERTA NA:
,,Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej"
15.1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY łącznie z wymienionymi tam, przynależnymi
do niego załącznika mi:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,
załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,
załącznik nr 4 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych,
załącznik nr 6 - Wzór umowy,
załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej,
załącznik nr 8 - Klauzula informacyjna RODO,
kosztorys ofertowy.
X. Opis sposobu obliczenia ceny
1. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z Ogłoszenia o zamówieniu oraz przedmiaru robót jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, związanych z powstawaniem odpadów na budowie i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający podczas oceny ofert poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
6. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (tj. z podatkiem VAT).
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, towaru których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag kryteriów i sposobu oceny ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1. cena brutto przedmiotu zamówienia - 100%.
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów.
2.Zamawiający wymaga udzielenia min. 36 miesięcznej gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówienie oraz została oceniona jako najkorzystniejsza czyli uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium cena.
5. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
6. Podana w ofercie cena winna obejmować koszty bezpośrednie robocizny, zakupu materiałów, pracy sprzętu i transportu, oraz koszty pośrednie zysku oraz wszystkie inne, które należy ponieść w celu realizacji zamówienia.
7. W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie i uzyskania równej ilości punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).

Uwagi:
37. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława
Broniewskiego w Wojcieszowie z siedzibą w Wojcieszowie przy ul. Żeromskiego 8. Z
administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: zsz_wojcieszow@op.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora,
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez e-mail: iod@wojcieszow.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na
podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie
realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem,
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na
podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli
wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w trakcie realizacji postanowień umownych
oraz przechowywane przez okres 5 lat (dokumentacja zamówień publicznych) lub 10 lat
(umowy zawarte w wyniku prowadzonego postępowania), w celu realizacji obowiązków
prawnych nałożonych na administratora,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych.
Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej
w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

Kontakt:
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy
składaniu ofert z powodu braku specjalistycznego sprzętu, który nie jest dostępny dla
zamawiającego.
2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI Ogłoszenia
o zamówieniu, z tym, że uważa się za złożenie ich w terminie, jeżeli ich treść dotarła do
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie na adres korespondencji:
Szkołą Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie, ul. Żeromskiego 8,
59-550 Wojcieszów, fax: 75 75 12376, e-mail: zsz_wojcieszow@op.pl lub bezpośrednio w
siedzibie Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w godzinach
pracy:
Poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia o zamówieniu,
zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnił ogłoszenie
o zamówieniu.
5. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
?
Agata Firlej - tel. 75 75 12 376, e-mail: zsz_wojcieszow@op.pl - w zakresie
przedmiotu i procedury zamówienia;

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.