Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa, budowa dróg

Przedmiot:

Przebudowa, budowa dróg

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Spytkowice
ul. Spytkowice 26
34-745 Spytkowice
powiat: nowotarski
tel. 182 688 370, faks 182 688 961
bernadeta.gwiazdon@spytkowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Spytkowice
Wadium: 7. 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa, budowa dróg gminnych w Spytkowicach
Przebudowa Drogi Gminnej ,,do Bywalca" w Spytkowicach w km 0+200 - 0+444 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 854 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa- 732 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek min-bit. - 732 m2 - remonty zjazdów - remont odwodnienia - osypka poboczy Budowa drogi gminnej do terenów przemysłowych- etap II od km 0+000-0+065 - profilowanie i zagęszczanie podłoża - 340,5 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa- 340,5 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek min-bit. 340,5 m2 - wykonanie odwodnienia, - roboty brukarskie - osypka poboczy Kody CPV: 45233140-2 45233120-6 Przedmiot inwestycji: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji powyższa dokumentacja będzie udostępniana (wypożyczana) Wykonawcom w celu sporządzenia oferty. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o akceptacji ,,równoważników" lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nierównoważności". Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną. II. Uwagi ogólne dotyczące realizacji 1. Roboty prowadzone musza być zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w tym zwłaszcza z ustaleniami Polskich Norm - stosownie do realizowanego zakresu rzeczowego zamówienia. 2. Wykonawca będzie zachowywał warunki bezpieczeństwa pracy oraz wymogi bezpieczeństwa pożarowego. 3. Prace instalacyjne musza być wykonywane w porozumieniu i pod bezpośrednim dozorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 4. Wszystkie materiały z rozbiórki musza zostać bezzwłocznie wywiezione z terenu Zamawiającego. 5. Na terenie robót Wykonawca musi zachować porządek i przestrzegać przepisów BHP. 6. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w 3 egz. w wersji pisemnej oraz elektronicznej w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru robót. 7. Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty, protokoły, certyfikaty na znak bezpieczeństwa użytych materiałów oraz deklaracje zgodności. 9. Zamówienie zostanie zrealizowane z użyciem materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane, Dz. U. z 2010 r., Nr 243 , poz. 1623 z pózn. zm.), wymaganiom dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

CPV: 45233140-2

Dokument nr: 611404-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Spytkowice, 34-745 Spytkowice 26

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty , polegającej na wykonaniu robót o podobnym zakresie o wartości co najmniej 200 tys. zł brutto każda, z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek spełnia każdy wykonawca.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Weryfikacja tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek powinien spełniać każdy Wykonawca.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż przynajmniej 1 osoba skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia legitymują się: 1) uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie. Wykonawca przedstawia wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat zakresu czynności wykonywanych przez nich przy realizacji zamówienia, ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, podstawie do dysponowania tymi osobami
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach, W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt 2.1) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, b) wykazu osób, o których mowa w pkt 2.2) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorys ofertowy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.