Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi

Przedmiot:

Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10
83-230 Smętowo Graniczne
powiat: starogardzki
tel. 585 619 033, faks 585 619 520
zamowienia@smetowograniczne.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Smętowo Graniczne
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym
Część I - wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część I. Część II - dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu. Szczegółowy zakres prac określają; projekt budowlany oraz przedmiar robót, znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część II Część III - dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Wyposażenie musi odpowiadać normom jakie obowiązują przy wyposażaniu tego typu obiektów. Wyposażenie przeznaczone do sal zajęć powinno być dostosowane do dzieci w wieku od 0 - do 3 lat. Szczegółowy wykaz wyposażenia znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część III. Część IV- dostawa oraz montaż mebli wraz ze sprzętem kuchennym do Żłobka Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Szczegółowy zakres prac określają; projekt budowlany oraz przedmiar robót, znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część IV. Szczegółowy zakres zamówienia został określony (dla każdej części) w załączonym opisie przedmiotu zamówienia - (załącznik nr 1 do SIWZ OPZ). Uwaga! Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne, dopuszcza się odpowiednio: rozwiązania, elementy, materiały, urządzenia równoważne. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji robót dotyczą tylko części I. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) - § 12 oraz § 13 pkt 2 ust. 6. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca (dotyczy części I ) zobowiązany będzie przedłożyć oświadczenie, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował: - minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Wskazane osoby winny posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego

Część nr: 1 Nazwa: Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym cz I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej na Żłobek Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część I.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1, 45215221-2, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3, 45331000-6, 45332000-3, 45351000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym cz II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z uporządkowaniem terenu. Szczegółowy zakres prac określają; projekt budowlany oraz przedmiar robót, znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część II
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym cz III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Wyposażenie musi odpowiadać normom jakie obowiązują przy wyposażaniu tego typu obiektów. Wyposażenie przeznaczone do sal zajęć powinno być dostosowane do dzieci w wieku od 0 - do 3 lat. Szczegółowy wykaz wyposażenia znajduje się w załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część III.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39200000-4, 39300000-5, 39500000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku w Smętowie Granicznym cz IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:dostawa oraz montaż mebli wraz ze sprzętem kuchennym do Żłobka Promyczek, ulica Gdańska 23, 83-230 Smętowo Graniczne. Szczegółowy zakres prac określają; projekt budowlany oraz przedmiar robót, znajdujący się w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ pod nazwą Opis Przedmiotu Zamówienia część IV.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39100000-3, 39200000-4, 39300000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-20
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45110000-1,45215221-2,45420000-7,45430000-0,45440000-3,45450000-6,45310000-3,45433100-6,45332000-3,45351000-2,37500000-3

Dokument nr: 609111-N-2019, ZP-271/4/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.smetowograniczne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
ofertę składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:
Gmina Smętowo Graniczne ul. Dworcowa 10 83-230 Smętowo Graniczne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-31, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
gwarancja 40,00
Cena 60,00
czas reakcji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.