Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa linii SN

Przedmiot:

Przebudowa linii SN

Data zamieszczenia: 2019-10-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
ulica 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: 17 749 70 00 Fax.: 17 749 70 01
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
5.2. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa linii SN Kolbuszowa - ZBK Głogów odg. Kłapówka 1,2.
5.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 45231400-9

Dokument nr: 602/IP/A/2019

Otwarcie ofert: 21. Otwarcie Ofert
21.1. Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszów
sala konferencyjna Działu Zamówień (Budynek Techniczny)
21.1. Otwarcie Ofert jest niejawne.
21.2. Otwarcie Ofert jest rejestrowane.

Składanie ofert:
17. Termin i miejsce składania Ofert.
17.1. Oferty należy składać do dnia 29.10.2019 do godz. 9:00 w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8,
35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)
17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie Oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty
i godziny złożenia.

Miejsce i termin realizacji:
8. Miejsce realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wymagania:
6. Uwagi dla Wykonawców.
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, na każde z zadań częściowych (jeśli zadania
zostały przewidziane w pkt 5.2 SIWZ).
W każdym z tych zadań Oferty będą rozpatrywane i oceniane odrębnie. Oferta częściowa
musi obejmować całość zadania.
Nie można złożyć Oferty na niektóre elementy z jednego lub kilku zadań
6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.
6.3. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi wSIWZ
i przedstawienia Oferty zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
6.4. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej zgodnie z zasadami
określonymi w załączniku nr 7 do SIWZ
6.5. Do udziału w aukcji elektronicznej, zostaną zaproszeni Wykonawcy, których Oferty nie
podlegają odrzuceniu i w rankingu ofert zajmą miejsca 1-7.
6.6. Komisja Przetargowa po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej
Oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje ceny z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, jeżeli przewyższa ona kwotę przeznaczoną przez
Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zakupu zgodnie z pkt 6.3.5.21 Procedury
Zakupów.
6.7. Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie po aukcji lub negocjacjach ceny nie
mogą być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt 17.1 SIWZ.
6.8. Oferta Wykonawcy złożona zgodnie z pkt 17.1. SIWZ przestaje wiązać w zakresie,
w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po aukcji lub negocjacjach ceny.
6.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po aukcji lub negocjacjach ceny.
6.10. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia formularza ofertowego po aukcji lub
negocjacjach ceny w terminie 3 dni roboczych licząc od daty przeprowadzenia aukcji lub
negocjacji ceny za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej
na adres Zamawiającego podany w SIWZ.
Formularz ofertowy po aukcji lub negocjacjach ceny winien być podpisany zgodnie
z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
6.11. W przypadku niewpłynięcia formularza ofertowego po aukcji lub negocjacjach ceny
w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia aukcji lub negocjacji ceny,
Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt
17.1. SIWZ
6.12. Jeżeli cena Oferty po negocjacjach ceny będzie wyższa od ceny po aukcji elektronicznej,
Zamawiający przyjmie do oceny Ofertę Wykonawcy złożoną na aukcji elektronicznej.
6.13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Warunki i terminy realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Płatność i gwarancja.
9.1. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
9.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
9.3. Wymagane warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
9.4. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej
płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału
w postępowaniu.
10.1. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ;
10.2. Warunki udziału podwykonawców w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.3. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu
dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi
przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ
wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować
o wykluczeniu:
a) Wykonawców, którzy wciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki
z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością albo odmówili podpisania umowy
po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE,
w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych
wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki
z GK PGE
c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie
spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez
Zamawiającego
d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do
których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne
e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania
o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia
10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego
Wykonawca, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie przestępstw wymienionych
w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. albo oświadczenia w tym zakresie
wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów,
komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą.
10.6. Niewniesienie wadium przez Wykonawcę (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ
i Załącznikiem nr 2 do SIWZ) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie
Wykonawcy.
11. Udostępnianie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ)
SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Kryteria oceny Ofert
12.1. Kryterium oceny ofert określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów
i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. W przypadku złożenia ofert z różną stawką VAT lub przez Wykonawcę, który nie jest
płatnikiem VAT, Zamawiający w celu porównania ofert i wyboru Najkorzystniejszej
Oferty będzie porównywał oferty wg wartości netto i/lub kryteriów określonych zgodnie
z pkt 12.1 SIWZ.
13. Sposób obliczenia ceny Oferty
13.1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie
świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego,
terminowego wykonania przedmiotu zamówienia nawet, gdy obowiązek wykonania
świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów
leżących u podstaw umowy.
13.2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
13.3. Wartości (kwoty) podane w ofercie zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że
końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.
14. Elementy składowe Oferty
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 10 SIWZ. Wykonawca przedstawia dokumenty:
14.2. Wniosek zgłoszeniowy o rejestrację w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców wraz
z wymaganymi dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zamówień objętych
niniejszym postępowaniem (dotyczy Wykonawcy niezarejestrowanego w BKW).
14.3. Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy". Ofertę należy złożyć na kopii
,,Formularza ofertowego" załączonego do SIWZ (Załącznik nr 4).
14.4. Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ
(Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do Wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.6. Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta,
podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, jako
uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty,
o których mowa w pkt 14.2 oraz od 14.4. do 14.6. SIWZ, winny być złożone przez
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
14.8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty
dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy
konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
a) Wskazanie Lidera konsorcjum
b) Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego
swoim zakresem przedmiot zamówienia
c) Odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników
konsorcjum wobec Zamawiającego
d) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia
Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt 14.6 SIWZ.,
winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się
o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku
podpisania oferty przez osobę/y niebędącą uprawnioną do reprezentowania lidera
konsorcjum zgodnie z treścią KRS lidera (wypisu zCEIDG), również należy załączyć
pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi
dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników
konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 14.4. i 14.5 SIWZ winny być podpisane przez
wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub
przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców.
14.9. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
14.10. Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych na
każdej zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów
winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych
podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów (np., jeśli przedstawione kserokopie będą
nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości).
UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem. (Zaleca się, aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
15. Inne ustalenia dotyczące wymaganych dokumentów -
zaświadczeń
15.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału, lub kopii,
przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. (Zaleca się, aby tłumaczenia
były sporządzone przez tłumacza przysięgłego)
16. Opis przygotowania Oferty
16.1. Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 14 SIWZ, natomiast
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej przedkłada również dokumenty wyszczególnione w pkt 15 SIWZ.
16.2. Oferta winna zawierać ,,SPIS TREŚCI" zawierający, co najmniej: liczbę porządkową,
nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje.
16.3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
16.4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią imienną lub
winna być podpisana w sposób czytelny.
16.5. Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji, ściśle
wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty należy ułożyć
w kolejności wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.
16.6. W formularzu ofertowym należy podać nr ewidencyjny w Bazie Kwalifikowanych
Wykonawców nadany przez Zamawiającego podczas rejestracji. Jeżeli Wykonawca nie
jest zarejestrowany w BKW proszę wpisać ,,niezarejestrowany".
16.7. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte)
w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
16.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
16.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to
z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę.
16.10. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
związanych z uczestnictwem w postępowaniu.
16.12. Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz
z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co
za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione.
16.13.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub
koperty.
16.14. Kopertę zewnętrzną lub opakowanie należy opisać w następujący sposób:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8,35-065 Rzeszów
,, Oferta na przebudowę linii SN Kolbuszowa - ZBK Głogów odg. Kłapówka 1,2"
- Nr sprawy 602/IP/A/2019 - Nie otwierać przed przetargiem w dniu
16.15. Koperta wewnętrzna powinna być opisana tak jak zewnętrzna i dodatkowo oznaczona
pieczęcią lub danymi Wykonawcy.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu składania Ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu
składania Ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie Ofert,
które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami
niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania Ofert.
W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą
odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie
zawiadomi na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
19. Termin związania Ofertą
19.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni kalendarzowych i bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2. Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca
może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
20. Tryb udzielania wyjaśnień
20.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2. Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów w terminie
nie późniejszym niż na 3 dni roboczych przed terminem składania ofert, z dopiskiem:
Postępowanie nr 602/IP/A/2019
Przebudowa linii SN Kolbuszowa - ZBK Głogów odg. Ktapówka 1,2
20.3. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego.
20.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań i odpowiedzi emailem na adres
osób wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
20.5. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami określone zostały
w Załączniku nr 2 do SIWZ.
UWAGA:
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się
numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.)
20.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje
pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza
pisemnie fakt ich otrzymania. W takim przypadku za skuteczne dostarczenie uważa się
moment potwierdzenia.
20.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję
o wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu niepublicznym lub SIWZ
uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin
składania Ofert.
20.8. Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na
stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu
jest wiążąca dla Wykonawców.
22. Badanie Ofert
22.1. Wszystkie Oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym.
22.2. W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz
złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać
Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów
wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty
i oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
22.3. Komisja Przetargowa poprawia w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności Oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści Oferty; niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.
22.4. W Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować
o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,
b) zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu
o udzielenie zamówienia,
d) zawiera istotne błędy w obliczeniu Ceny,
e) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki w treści jego Oferty,
niepowodującej istotnych zmian w treści Oferty,
f) jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
23. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
23.1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty
o wyniku postępowania podając nazwę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę
oraz zaoferowaną przez niego cenę za wykonanie zamówienia.
23.2. Informacja o sposobie zakończenia postępowania zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego, jeżeli postępowanie było na niej ogłoszone.
24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy
25. Informacji o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
25.1. Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta
umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na
podstawie Oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
25.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści wybranej Oferty, w szczególności, gdy nastąpi zmiana przepisów
obowiązującego prawa, np.: zmiana obowiązujących stawek podatku VAT.
25.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
25.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3. SIWZ Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
25.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od
zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród
pozostałych Ofert niepodlegających odrzuceniu, chyba że zachodzą przesłanki do
unieważnienia postępowania.

Uwagi:
Definicje.
Następujące pojęcia użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają
poniższe znaczenie:
1. Grupa Kapitałowa PGE lub GK PGE - PGE S.A. oraz spółki będące stronami Porozumienia
0 współpracy, jednostki zależne, kontrolowane przez PGE.
2. Kierownik Zamawiającego - Zarząd lub Dyrektor Generalny Oddziału PGE Dystrybucja
S.A. lub inna osoba działająca na podstawie stosownych umów, aktów wewnętrznych
lub pełnomocnictw, która wykonuje w Postępowaniu zakupowym czynności zastrzeżone
dla Kierownika Zamawiającego.
3. Oferta - oświadczenie woli zawarcia Umowy zakupowej lub ramowej złożone przez
Wykonawcę Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej, w odpowiedzi na
SIWZ w formie określonej w tych dokumentach.
4. Najkorzystniejsza oferta - Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
1 innych kryteriów albo Oferta z najniższą ceną.
5. Oddział o PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów
6. Postępowanie - proces mający na celu wyłonienie Wykonawcy dla dostaw, usług i robót
budowlanych, prowadzony na podstawie Kodeksu cywilnego i Procedury, z wyłączeniem
obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w której zawarte są wymagania
i warunki, na jakich zostanie zawarta umowa.
8. Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja zawierająca opis przedmiotu zamówienia.
9. Umowa zakupowa - umowa zawarta w wyniku przeprowadzenia Postępowania
zakupowego,
10. Procedura - Procedura Zakupów PGE Dystrybucja S.A.,
11. Kodeks Cywilny - Kodeks cywilny. (Dz. U. z 18 maja 1964r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
12. Zamawiający - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, która prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie, KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitał zakładowy:
9 729 424 160,00 zł w całości opłacony.
13. Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
14. Zamówienie-Zamówienie niepubliczne.
15. Zamówienie niepubliczne - umowa odpłatna zawierana między PGE Dystrybucja S.A. lub
jej Oddziałem a Wykonawcą, której przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty
budowlane, po przeprowadzeniu Postępowania o udzielenie zamówienia
niepublicznego.
3. Podstawa prawna prowadzenia postępowania.
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zachowaniem zasad
określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., Dobrych Praktykach
Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kodeksie Postępowania dla Partnerów
Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. dostępnych na stronie:
https://pgedystrybucja.pl/przetargi
3.2. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia ,,Procedury Zakupów
PGE Dystrybucja S.A." i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93
z późn. zm.).
3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest
w formie pisemnej w języku polskim z zastrzeżeniem pkt 20 SIWZ.
3.4. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania
o udzielenie Zamówienia niepublicznego bez podania przyczyny, (pkt 6.3.6.3. Procedury
Zakupów PGE Dystrybucja S.A.)
4. Ogłoszenie o zamówieniu.
SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Kontakt:
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.