Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
13892z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów, materiałów do budowy prototypu zrobotyzowanej uniwersalnej linii...

Przedmiot:

Zakup elementów, materiałów do budowy prototypu zrobotyzowanej uniwersalnej linii technologicznej

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNILOGO Robotics Sp. z o.o
Julianowska 45
05-500 Piaseczno
powiat: piaseczyński
+48 603 547 700
marcin.papiernik@unilogo.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212437
Województwo: mazowieckie
Miasto: Piaseczno
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/Unilogo/2019
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU "Zapytanie
ofertowe.pdf"
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów, materiałów do budowy prototypu zrobotyzowanej
uniwersalnej linii technologicznej do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i
chemicznej.
Przedmioty zamówienia prezentują się następująco:
Elementy prototypu linii - Kamery oraz sterowniki do kamer część 7
Elementy prototypu linii - Oświetlacze część 7
Elementy prototypu linii - Sterowane manipulatory kinematyczne- część 7
Elementy prototypu linii - Sterowane manipulatory kinematyczne część 8
Elementy prototypu linii - Elementy konstrukcyjne, automatyki i mechaniczne- część 9
Ich szczegółowa specyfikacja została opisana w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (punkt 3.2).
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup elementów, materiałów do budowy prototypu zrobotyzowanej uniwersalnej
linii technologicznej do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej.
Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna, realizowana jest w ramach Poddziałania 1.1.2. ,,Prace B+R
związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej", Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiot zamówienia
PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM PLIKU "Zapytanie ofertowe.pdf"
Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów, materiałów do budowy prototypu zrobotyzowanej uniwersalnej linii technologicznej do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej.
Przedmioty zamówienia prezentują się następująco:
Elementy prototypu linii - Kamery oraz sterowniki do kamer część 7
Elementy prototypu linii - Oświetlacze część 7
Elementy prototypu linii - Sterowane manipulatory kinematyczne- część 7
Elementy prototypu linii - Sterowane manipulatory kinematyczne część 8
Elementy prototypu linii - Elementy konstrukcyjne, automatyki i mechaniczne- część 9
Ich szczegółowa specyfikacja została opisana w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania (punkt 3.2).

CPV: 42000000-6

Dokument nr: 1212437, 6/Unilogo/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 18-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać:
- osobiście lub
- za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Zamawiającego lub
- pocztą elektroniczną na adres marcin.papiernik@unilogo.com.pl
Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej
otrzymania na adres mailowy wskazany wyżej.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Piaseczno
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram dostaw zostanie ustalony z wygranym oferentem po zakończeniu postępowania ofertowego.
Maksymalny termin wykonania całego zamówienia to 28.02.2020 r.
Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym.
Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Cena przedmiotu zapytania - cena zaoferowana przez Oferenta obejmuje wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania koszty zakupu, montażu, uruchomienia oraz wszelkie daniny o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami) oraz inne koszty jakie Wykonawca poniesie w celu prawidłowej i zgodnej, z wymaganiami niniejszego zapytania i prawa, realizacji zamówienia. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów - tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 229 ze zm.)oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 459 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
Złożona oferta powinna zawierać:
zwę i adres oferenta oraz dane kontaktowe, w tym adres e-mail
rmin realizacji nie późniejszy niż do dnia 28.02.2020 r.
res gwarancji (w latach) dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 będącej przedmiotem zamówienia
sztorys ofertowy ze wskazaną specyfikacją (parametrami)
nę netto dla każdej pozycji z osobna wymienionej w pkt 3.2 będącej przedmiotem zamówienia oraz cenę netto łącznie na wszystkie pozycje wymienione w pkt 3.2
runki i termin płatności
tę sporządzenia oferty
tę ważności oferty, co najmniej do 28.02.2020 r.
eczęć i podpis oferenta.
Oferta musi być ważna co najmniej do 28.02.2020 r.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje będące przedmiotem zamówienia wymienione w pkt 3.2., tak więc Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną, kilka lub wszystkie pozycje sprzętowe wskazanie w pkt 3.2.
Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
Oferent przedstawi ofertę po zapoznaniu się z dokumentacją projektu podczas wizyty w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim ustaleniu terminu wglądu do dokumentacji technicznej. Zamawiający zastrzega, iż ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa udostępnienie dokumentacji technicznej możliwe będzie po podpisaniu umowy o poufności przygotowanej przez Zamawiającego.
Oferent nie może uzyskać jakiejkolwiek kopii projektu urządzenia firmy UNILOGO Robotics na etapie przygotowania oferty. Stosowna dokumentacja zostanie przekazana oferentowi, który wygra postępowanie ofertowe.
W przypadku istotnych wątpliwości Oferent może zadać pytanie Zamawiającemu w celu objaśnienia treści zapytania ofertowego. Ewentualną odpowiedź merytoryczną Zamawiający zamieści w miejscach publikacji niniejszego zapytania wskazanych w pkt 2. przedmiotowego zapytania ofertowego oraz poinformuje za pomocą poczty elektronicznej oferentów, od których otrzymał już ofertę lub pytanie bez ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający może unieważnić postępowanie lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego (szczegóły w
załączniku pn. ,,Zapytanie ofertowe" w pkt 8.8.)
Warunki zmiany umowy
Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie terminu realizacji pod warunkiem wystąpienia obiektywnych i
niezależnych od woli i działania Zamawiającego lub Wykonawcy okoliczności powodujących uzasadnione
wydłużenie okresu dostawy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( w poniższym rozumieniu) wg załączonego wzoru ("Zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.pdf").
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferent będący podmiotem powiązanym z Zamawiającym w rozumieniu powyższym podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub większą ilość oferentów (konsorcja), każdy członek konsorcjum we własnym zakresie zobowiązany jest złożyć odrębne oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w powyższym rozumieniu wg załączonego wzoru.
2. Oferent składa oświadczenie o wykonaniu obowiązków informacyjnych, o których mowa art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób, których dane osobowe przekazał w związku z udziałem w przetargu.
Szczegóły dotyczące klauzuli informacyjnej RODO są w punkcie 3.5.2 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe".

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
KRYTERIA OCENY:
Kryteriami wyboru ofert są:
- KRYTERIUM 1: Cena netto
- KRYTERIUM 2: Okres gwarancji
KRYTERIUM DODATKOWE (ROZSTRZYGAJĄCE):
Jeżeli w ramach zamówienia kilka ofert otrzyma identyczną liczbę punktów Zamawiający wybierze ofertę dostawcy, która określa najmniejszy nominalny pobór mocy poszczególnych urządzeń objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. W przypadku braku określenia przez oferenta tego kryterium, przyjmujemy, że punktacja w tym kryterium wynosi 0.
- Kryterium nr 1 :
CENA NETTO*
Punktacja maksymalna:
90 pkt - dla poszczególnej pozycji wymienionej w danej ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis
przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego.
Sposób oceny:
W ramach tego kryterium przyznawane są punkty poszczególnym pozycjom wymienionym w danej ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego. Im cena jest niższa tym dana pozycja wymieniona w ofercie otrzymuję większą ilość punktów.
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
90 x (cena najniższa** pozycji wymienionych w danej ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego / cena badana*** pozycji wymienionych w danej ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego).
* W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu
przeprowadzenia oceny
** Cena najniższa - oznacza najniższą cenę netto na daną pozycję wymienioną w pkt 3.2 załącznika nr 2,
będącą przedmiotem zamówienia określoną w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających
odrzuceniu.
*** Cena badana - oznacza cenę netto wskazaną w badanej ofercie (złożonej przez Oferenta i
niepodlegającej odrzuceniu) na daną pozycję wymienioną w pkt 3.2 załącznika nr 2.
- Kryterium nr 2 :
OKRES GWARANCJI:
Punktacja maksymalna:
10 pkt - dla poszczególnej pozycji wymienionej w danej ofercie zgodnie z załącznikiem nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania ofertowego.
Punkty przyznawane są wg poniższego wzoru:
Jeżeli czas trwania gwarancji wskazany w badanej ofercie dla danej pozycji wymienionej w pkt 3.2 wynosi:
o mniej niż 1 rok - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 0 punktów
o 1 rok lub więcej, ale mniej niż 1,5 roku - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 2 punkt
o 1,5 roku lub więcej, ale mnie niż 2 lata - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 4 punkty
o 2 lata lub więcej, ale mniej niż 2,5 roku - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 6 punktów
o 2,5 roku lub więcej, ale mnij niż 3 lata - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 8 punktów
o 3 lata lub więcej - dana pozycja wymieniona w pkt 3.2 otrzymuje 10 punktów.
Dla pozycji wymienionych w pkt 3.2, które są zestawami (kompletami) przyjmuje się, że czas trwania gwarancji przyjęty do kalkulacji równy jest najkrótszemu okresowi gwarancji na dany element zestawu (kompletu).
Przykład:
Zestaw urządzeń XYZ - 1 zestaw
W skład zestawu wchodzi urządzenie A,B,C.
Dla urządzeń przyjęto następujące okresy gwarancji:
- A - 1 rok,
- B - 2 lata,
- C - 3 lata.
W związku z powyższym dla całej pozycji/ zestawu/kompletu przyjęty zostanie okres gwarancji równy 1 rok.
Dana pozycja na ofercie może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja Konkursowa, w skład której wchodzi Kierownik Projektu i Zarząd Zamawiającego.
Komisja Konkursowa dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
Ocena ofert, o której mowa powyżej dokonana zostanie w terminie 15 dni roboczych licząc od dnia następującego po upływie terminu składania ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty.
Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje (szczegóły w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" w pkt 8.5)
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada wymaganiom niniejszego zapytania, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5 w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe";
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, z zastrzeżeniem możliwości dokonania poprawy omyłek w treści oferty na zasadach wskazanych w pkt 8.5 w załączniku;
6)wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.5 w załączniku;
7)wykonawca nie wyraził zgody, na przedłużenie terminu związania ofertą;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
9) oferent przedstawił ofertę bez osobistego zapoznania się z projektem UNILOGO Robotics.
Rażąco niska cena oferty;
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień (szczegóły w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" w pkt 8.6.1)
Wykluczenia
Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą w szczególności poprzez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
UNILOGO ROBOTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Julianowska 45/nie dotycz
05-500 Piaseczno
mazowieckie , piaseczyński
Numer telefonu
603 547 700
NIP
1231359658
Tytuł projektu
Zrobotyzowana uniwersalna linia technologiczna do konfekcjonowania produktów branż: kosmetycznej, farmaceutycznej i chemicznej
Numer projektu
POIR.01.01.02-00-0077/16-01

Załączniki

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe nr 6_2019

Załącznik nr 3 Oświadczenie RODO

Załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Papiernik adres email: marcin.papiernik@unilogo.com.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 603 547 700

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.