Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
613z dziś
4133z ostatnich 7 dni
16171z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: "Budowa...

Przedmiot:

Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: "Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: GEPOL Dystrybucja sp. z o.o
ul. Trójca 41
59-900 Zgorzelec
powiat: zgorzelecki
tel. 533890560
paulina.gurgacz@kbpp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zgorzelec
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach inwestycji pn.: "Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych w Zgorzeleckim Klastrze Energii"
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi na pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad pracami budowlanymi w ramach inwestycji: "Budowa inteligentnego systemu sieci dystrybucyjnej SN do wyprowadzenia 55 MW mocy z zespołu elektrowni fotowoltaicznych zlokalizowanych w Zgorzeleckim Klastrze Energii", na którą składają się zadania: (1) budowa dwutorowej linii kablowej 20 kV (relacji: stacja fotowoltaiczna nr S1.1 - stacja GPZ 110/20/6 kV R-312 Turów (tor 1); relacji: stacja fotowoltaiczna nr S2.1- stacja GPZ 110/20/6 kV R-312 Turów (tor 2); (2) budowa sieci linii kablowych 20 kV (pomiędzy stacjami fotowoltaicznymi danego obwodu) oraz (3) budowa stacji fotowoltaicznych

CPV: 71520000-9,71247000-1,71521000-6,71630000-3

Dokument nr: 611009-N-2019, GD/ISSD/2.3.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://gepoldystrybucja.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-25, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dołączone do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia minimum 200.000,00 PLN, Jeżeli Wykonawca złoży dokument, o którym mowa w walucie obcej do przeliczenia wartości podanej w tym dokumencie na PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs tej waluty do PLN z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, podany przez Narodowy Bank Polski. W przypadku braku takiego kursu przeliczenia wartości na PLN dokonuje się na podstawie ostatniego obowiązującego, przed dniem opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, średniego kursu tej waluty, podanego przez Narodowy Bank Polski.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Doświadczenie zawodowe: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje) co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego związanego z budową lub modernizacją w zakresie sieci elektroenergetycznych urządzeń i aparatury stacji NN lub SN, kierował budową lub przebudową w zakresie sieci elektroenergetycznej, urządzeń i aparatury stacji NN lub SN lub pełnił nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie sieci elektroenergetycznych, urządzeń i aparatury stacji NN i SN z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego wykonał wskazane roboty i/lub usługi o łącznej wartości minimum 200.000, 00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz załączy dowody wykazujące, że ten nadzór wykonany został należycie. Uwaga: W przypadku Wykonawców przedstawiających wartości wykonanych usług w walutach obcych, Zamawiający dokona przeliczenia wskazanej kwoty według średniego kursu NBP ogłoszonego ostatniego dnia roku, w którym usługi wykonano, a w przypadku usług wykonanych w roku bieżącym według średniego kursu NBP ogłoszonego dnia poprzedzającego dzień w którym upływa termin składania ofert. W związku z powyższym wartości wykonanych usług określone w walutach obcych należy wyszczególnić oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania spełnienia wszystkich powyższych warunków, przy czym warunki te mogą być spełnione łącznie w ramach jednego zamówienia lub dwóch odrębnych zamówień, potwierdzonych dowodami wydanymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie. Kadry technicznej: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że dysponuje/będzie dysponował na dzień podpisania Umowy i realizacji zamówienia osobami, które będą pełnić funkcje inspektorów/kierowników nadzoru robót branżowych, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w następujących specjalnościach: a)konstrukcyjno- budowlanej - minimum 2 osoby - osoby wyznaczone na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej powinny: (1) posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; (2) być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji albo wniosek o tymczasowy wpis w celu świadczenia usług transgranicznych oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; (3) posiadać co najmniej 10 (dziesięcioletnią) praktykę zawodową oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym minimum 5 (pięcioletnie) doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej specjalności, b)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - minimum 2 osoby - osoby wyznaczone na stanowisko inspektora/kierownika nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych powinny: (1) posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; (2) być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa lub złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji albo wniosek o tymczasowy wpis w celu świadczenia usług transgranicznych oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej; (3)posiadać co najmniej 10 (dziesięcioletnią) praktykę zawodową oraz doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym minimum 5 (pięcioletnie) doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w swojej specjalności, Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia tych funkcji przez jedną osobę. Uwaga: 1)Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2)W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2272; zm.:Dz.U. z 2019r. poz. 534 i poz. 577). 3)W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. 4)Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w punktach 4.2.1-4.2.3) niniejszego rozdziału zostaną spełnione jeśli spełnia je chociażby jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub spełniają je wspólnie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)informacje z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz w ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 16 do SIWZ; 6)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 17 do SIWZ. 6.14 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada także wszystkie dokumenty określone w ust. 6.13 powyżej dotyczące tych podmiotów, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 6.15 Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. B powyżej: a)pkt 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; b) pkt 1), 3) i 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, -nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 2)Dokumenty, o których mowa w pkt 1) litera a) i lit. b) tiret drugi powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 litera b) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. B, pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 4)Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 6.15 pkt 2) powyżej, składa dokument, o którym mowa w ust. 6.15 pkt 1) litera a) powyżej, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6.16 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenia zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak również ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)wykazu zrealizowanych (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - aktualnie realizowanych) zamówień, polegających na wykonaniu zadania inwestycyjnego związanego z budową lub modernizacją w zakresie sieci elektroenergetycznych, urządzeń i aparatury stacji NN i SN, kierowaniu budową lub przebudową w zakresie sieci elektroenergetycznych, urządzeń i aparatury stacji NN i SN lub pełnieniu nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie sieci elektroenergetycznych, urządzeń i aparatury stacji NN i SN, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których wykonał wskazane usługi (roboty), z załączeniem dowodów określających czy nadzór (roboty) wykonany został należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi (roboty) zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi (roboty) były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale 4 ust 4.1 pkt 2 ppkt 4.2.3) SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 14 do SIWZ; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług związanych z przedmiotem zadania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie warunku określonego w Rozdziale 4 ust 4.2.3. SIWZ - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 15 do SIWZ, 3)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 4)wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SIWZ - jeżeli dotyczy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: 2019-11-23 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.