Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd grawitacyjnego: systemu oddymiania, klap ppoż., mechanicznego systemu klap...

Przedmiot:

Przegląd grawitacyjnego: systemu oddymiania, klap ppoż., mechanicznego systemu klap odprowadzających dym i ciepło oraz oddzieleń przeciwpożarowych

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
powiat: Katowice
tel.: 32 359 12 83
anna.kielska@us.edu.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Ogłoszenie o zamiarze udzjelenia zamówienia
dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień
publicznych p.n.:
Przegląd grawitacyjnego: systemu oddymiania, klap ppoż., mechanicznego systemu klap odprowadzających dym i ciepło oraz oddzieleń przeciwpożarowych dla obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11 A, 40-007 Katowice
3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przegląd grawitacyjnego: systemu oddymiania, klap ppoż., mechanicznego systemu klap odprowadzających dym i ciepło oraz oddzieleń przeciwpożarowych dla obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice zgodnie z załącznikiem nr 1
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia lub stosownych załączników do ogłoszenia (w tym opisu przedmiotu zamówienia) przed upływem terminu składania ofert, o czym poinformuje wykonawców ubiegających s.'e o zamówienie, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało o,;> ,'szenie.

Dokument nr: BHP.2019.P.98

Składanie ofert:
Ofertę wraz z dokumentami należy dostarczyć na adres Uniwersytet Śląski, Inspektorat BHP i OP ul. Bankowa 12, 40 - 007 Katowice w terminie do dnia 24.10.2019 do godz. 15:00 (dotyczy oferty w formie pisemnej).
lub na adres mailowy: anna.kielska@us.edu.pl w terminie do dnia 24.10.2019 do godz. 15:00
2) Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.
3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której ogłoszono postępowanie.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.10.2019 do 14.10.2021.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice

Wymagania:
2. Podstawa prawna.
Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o postanowienia § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (poniżej 30 000 euro), załącznika nr 1 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UŚ nr 24 z dnia 26 lutego 2018 r. Zasady, wg których prowadzone jest niniejsze postępowanie, zostały opisane w instrukcji dotyczącej przeprowadzenia postępowania, która stanowi załącznik do ogłoszenia.
4. Warunki realizacji zamówienia.
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.10.2019 do 14.10.2021.
2) Miejsce realizacji zamówienia: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ul. Bankowa 11A, 40-007 Katowice
3) Warunki płatności: Termin zapłaty faktury ustala się na 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, w drodze przelewu bankowego na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.
5. Warunki udziału w postępowaniu.
1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie przedmiotu zamówienia.
2) Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia.
3) Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania musi wykonać 3 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia.
6. Opis kryteriów oceny ofert.
Kryterium - Cena. Waga kryterium -100 %.
NAJNIŻSZA CENA SPOŚRÓD ZŁOŻONYCH OFERT
KRYTERIUM CENA = -:- X WAGA KRYTERIUM
CENA OFERTY BADANEJ
7. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
2) Ofertę należy przedstawić w języku polskim, w formie pisemnej lub elektronicznej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3) Oferta powinna zawierać informacje na temat: ceny netto i brutto oferty
4) Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo spisanego pełnomocnictwa.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) -należy ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę).
6) Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający Identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną).
7) Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej (dotyczy formy pisemnej):
Nazwa i adres Wykonawcy
Zamówienie nr BHP.2019.P.98 Przegląd grawitacyjnego: systemu oddymiania, klap ppoż., mechanicznego systemu klap odprowadzających dym i ciepło oraz oddzieleń przeciwpożarowych dla obiektu Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka
Akademicka ul. Bankowa 11 A, 40-007 Katowice
8) Wykonawca prześle ofertę w formie elektronicznej na adres e-mail: anna.kielska@us.edu.pl
9. Opis sposobu obliczenia ceny.
1) Cena podana w ofercie powinna stanowić sumę kwot wszystkich elementów składających się na koszt realizacji przedmiot zamówienia.
2) Cena powinna być podana do 2. miejsca po przecinku zgodnie z zasadami matematycznego zaokrąglania, tj. ,,5" na 3. miejscu po przecinku - zaokrąglenie w górę, a poniżej ,,5" - zaokrąglenie w dół.
3) Ocenie będzie podlegała cena oferty z podatkiem VAT w odpowiedniej wysokości.
4) Cena podana w ofercie nie ulegnie zwiększeniu i nie będzie podlegała waloryzacji podczas trwania umowy.
5) Cena winna być wyrażona w PLN; w polskiej walucie będą również prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
6) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.
10. Wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.
Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru, albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (KRS, zaświadczenie o działalności gospodarczej lub inny dokument) mówiący w szczególności o przedmiocie działalności oraz sposobie reprezentacji.
2) Oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie stosownego pełnomocnictwa - w przypadku podpisywania dokumentów związanych z niniejszym postępowaniem przez osoby inne niż wymienione w dokumentach w pkt. 1, jako upoważnione do reprezentacji.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2
1. Postępowanie wszczyna się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie ofert przez potencjalnych Wykonawców.
3. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamiarze udzjelenia zamówienia oraz załączników do ogłoszenia przed upływem terminu składania

Uwagi:
13. Klauzula informacyjna KODO.
Klauzula informacyjny dotycząca pił-1 -wina ;.v >.'jnyh osobowych pozyskanych bezpośrednio od
zamówienia, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl
2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do wyłonionego Wykonawcy, w celu realizacji zawartej umowy cywilnoprawnej.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) konieczność realizacji umowy cywilnoprawnej, zawartej z wyłonionym Wykonawcą,
2) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, oraz dokonania rozliczeń finansowych z Wykonawcą.
Podanie danych osobowych jest konieczne dla potrzeb udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe dla potrzeb archiwalnych przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa. W stosunku do wyłonionego Wykonawcy będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania umowy oraz wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego.
W przypadku zamówienia realizowanego w ramach projektów PO WER dane osobowe przetwarzane będą do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Natomiast Pani/Pana listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty będziemy przechowywać przez okres lOlat, w przypadku zatrudnienia po dniu 31 grudnia 2018 roku, bądź w sytuacji gdy został złożony do ZUS raport informacyjny. W stosunku do osób zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku, co do których nie został złożony do ZUS ww. raport będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 50 lat, licząc od dnia zakończenia pracy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać osobom lub podmiotom, jeśli wystąpią z żądaniem udostępnienia dokumentacji postępowania, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany czyli w formie elektronicznej i na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Dodatkowe informacje dotyczące umowy powierzenia
Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia przetwarzane będą dane osobowe pracowników, doktorantów czy studentów Zamawiającego, Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Administrator powierzy ich przetwarzanie w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Natomiast w przypadku zamówienia realizowanego w ramach projektów POWER Uniwersytet Śląski w Katowicach jako Podmiot Przetwarzający, uprawniony do dalszego powierzenia danych uczestników, będących pracownikami, doktorantami, studentami UŚ, powierzy dane osobowe uczestników projektu w drodze umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego.
8. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Kontakt:
Realizator prowadzący sprawę, osoby upoważnione do kontaktu:
Inspektorat BHP I OP
Anna Kielska - Stafa
tel.: 32 359 12 83
e-mail: anna.kielska@us.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.