Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
388z dziś
3937z ostatnich 7 dni
15153z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Przedmiot:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Średzki
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska
powiat: średzki (śląski)
tel. 0-71 3175646(7), faks 0-71 3175649
edyta@powiat-sredzki.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Środa Śląska
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2061D W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA i POSZERZENIA JEZDNI W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE
1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje przebudowa drogi powiatowej nr 2061D w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni w miejscowości Święte. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Stan istniejący: przewidziana do przebudowy droga to droga powiatowa o nr 2061D zlokalizowana w miejscowości Święte. Jezdnia istniejącej drogi posiada szerokości ok. 5,00 m i ograniczona jest obustronnie krawężnikiem kamiennym i poboczem gruntowym. Zakres do wykonania: przewiduje się wykonanie jednostronnego chodnika, na który składają się z dwa odcinki zlokalizowane w miejscowości Święte; - I etap, o długości ok 119 m, rozpoczyna się od placu zabrukowanego, przy działce nr 300) i kończy się na granicy między działkami 227,285/1 a 196. - II etap, o długości 142 m, rozpoczyna się przy granicy działek 227, 285/1 a 196 i kończy się na granicy między działkami 229, 196 a 205. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: opis techniczny, SST, przedmiar robót

CPV: 45233000-9

Dokument nr: 611738-N-2019, IZPO.272.19.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.powiat-sredzki.pl (zakładka: Zamówienia publiczne - przetargi )

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Powiat Średzki, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska , pok.101 - Punkt Obsługi Klienta

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełnienia warunku,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli potwierdzi, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek, jeżeli : a) wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: - co najmniej 1 zadanie związane z robotami budowlanymi o podobnym charakterze jak przedmiot zamówienia - o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN netto, b) wykaże, że dysponuje osobami wyznaczonymi do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności drogowej , w tym: - minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane) potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z tym że wykażą przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym charakterze jak roboty stanowiące przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN netto. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ww. warunek mogą spełnić łącznie. 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami , wraz z informacjami n.t. ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego dla wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi zawierać: - minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, 3) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. formularz ofertowy - załącznik nr 1 jeśli dotyczy: 2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.