Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
769z dziś
4509z ostatnich 7 dni
16141z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie zabezpieczenia przed spękaniami...

Przedmiot:

Wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie zabezpieczenia przed spękaniami ścian zewnętrznych budynku

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Boguszowie-Gorcach Sp. z o.o
ul. Henryka Sienkiewicza 46
58-370 Boguszów-Gorce
powiat: wałbrzyski
tel. 74 844-94-11, 74 844-94-12, fax 74 662-29-64
zgm@boguszow.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Boguszów-Gorce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych obejmujących wykonanie zabezpieczenia przed spękaniami ścian zewnętrznych budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Boguszowie-Gorcach zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Specyfikacja:
10 Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe można uzyskać w Dziale Technicznym ZGM sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach tel.074/84-49-411 wew. 33

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2019r. do godziny 11.00, w siedzibie zamawiającego, ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Sekretariat, pok. nr 8
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność.
3. Koperta powinna być zaadresowana na: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę z o. o. w Boguszowie-Gorcach oraz oznakowana w sposób następujący: "Oferta na zabezpieczenie spękań ścian budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Boguszowie-Gorcach"
4. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
5. Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze.
8. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2019r. o godz. 11,05 w siedzibie zamawiającego

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin i miejsce wykonania zamówieni
1. Termin wykonania robót budowlanych: wiosna 2020
2. Miejsce wykonania: Boguszów-Gorce, ul. Sienkiewicza 5

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania oferty:
zapoznanie się z zakresem robót określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Ewentualne dokonanie oględzin miejsca robót celem uzyskania wszelkich informacji przydatnych do przygotowania oferty, która zagwarantuje należyte wykonanie zadania, będzie zgodna z warunkami technicznymi.
ceny podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie, cena ofertowa jest wiążąca - ostateczna
3. Opis sposobu obliczenia cen:
Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia wraz z podaniem wyceny robót: netto i brutto, (formularz oferty - załącznik nr 1)
Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
o Stawka podatku VAT powinna być określona zgodnie z ustawą 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ( należy uwzględnić podatek na roboty wewnętrzne -8% VAT i zewnętrzne - 23% VAT)
W całkowitej cenie ofertowej, obejmującej całość zamówienia, mają być zawarte wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które to koszty można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia a także nie ujęte w przedmiarze robót takie jak: projekt zmiany organizacji ruchu,
o Wspólnota Mieszkaniowa ponosi koszty zajęcia pasa drogi (jeżeli będzie konieczność zajęcia pasa) tylko przez okres wskazany w przedmiarze robót. Za każdy kolejny dzień zajęcia pasa drogi koszt ponosi Wykonawca zgodnie ze stawka obowiązująca u właściciela lub stałego zarządcy drogi.
o Wspólnota Mieszkaniowa ponosi ewentualne koszty pracy rusztowania, tylko za czas wskazany w przedmiarze robót.
Parametry oferowanych materiałów muszą spełniać wymagania zawarte w Projekcie budowlanym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiarze robót stanowiącymi
załączniki do zapytania ofertowego (dopuszcza się stosowanie materiałów innych producentów
niż proponowane w w/w załącznikach pod warunkiem, że są one równoważne / nie gorsze) Nie dopuszcza się możliwości wprowadzania zmian w pozycjach przedmiaru (z wyjątkiem producentów na zasadach j.w.). Wszelkie uwagi dotyczące nieprawidłowości w przedmiarze, konieczności wykonania prac nie objętych przedmiarem i zapytaniem ofertowym, propozycje zastosowania materiałów o parametrach innych niż zawarte w dokumentacji projektowej lub przedmiarze należy umieścić w oświadczeniu - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
* Ewentualne upusty proponowane przez wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową. Wymagania i informacje dotyczące zakresu robót opisane są przedmiarem robót
<< Cenę oferty należy podać w walucie polskiej PLN, do dwóch miejsc po przecinku.
5. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny ofert:
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 5 wybierze najkorzystniejszą dla siebie ofertę spośród wszystkich prawidłowo sporządzonych i złożonych w terminie ofert.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a. formularz propozycji cenowej - zał. 1
b. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia
c. szczegółowy kosztorys ofertowy
d. oświadczenia- wg zał. 2 i 3
e. oświadczenie wg zał. 4 o zgodności proponowanych materiałów
f. ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN.
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
g. wykaz wykonanych robót wg zał. 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi ich wykonanie w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
>> co najmniej 3-ch robót obejmujących zakresem naprawę spękań ścian
h. wykaz osób biorących udział w zamówieniu - zał. nr 6 w szczególności:
kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanych z co najmniej 5-letnim stażem pracy do uzyskania uprawnień,
o W sytuacjach uzasadnionych zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych rozmów z wykonawcami, jak również negocjacji.
o W przypadku zaproponowania materiałów gorszej jakości / o gorszych parametrach niż wymagane w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót oferta zostanie odrzucona.
o W przypadku wprowadzenia do przedmiaru robót zmian mających niekorzystny wpływ na jakość wykonania zamówienia zamawiający odrzuci ofertę
>> Złożenie oferty nie musi skutkować zawarciem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez podania przyczyny.

Uwagi:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce KRS 107579 SR dla Wrocławia Fabr. Wysokość kapitału zakładowego 912.500,-PLN tel. (74) 84 49 411, fax (74) 66 22 964
www.zgm.boguszow.com.pl email: zgm@boguszow.com.pl
Boguszów-Gorce, 14.10.2019r.
Zapytanie ofertowe
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Boguszowie-Gorcach ZAPRASZA do złożenia oferty na:
Zabezpieczenie przed spękaniami ścian zewnętrznych budynku przy ul. Sienkiewicza 5 w Boguszowie-Gorcach
11. Należy zapoznać się z poniższą klauzulą informacyjną z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.,
ul. Sienkiewicza 46, 58-370 Boguszów-Gorce, Tel. 74 84 49 411, adres e-mail: zgm@boguszow.com.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego; B odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,,ustawa Pzp"; ? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; B obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia puOOblicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
" w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; H posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ";
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
12. Podpisanie umowy
W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze oferty wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:
o Monika Depczyńska - w sprawie stanu formalno - prawnego : tel.74/84-49-411 wew. 41 Daria Wołk-Łaniewska tel.074/84-49-411 wew.49 e-mail: dwolk@boguszow.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.