Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa - renaturalizacja rowu

Przedmiot:

Przebudowa - renaturalizacja rowu

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGL LP, Nadleśnictwo Brynek
ul. Grabowa 3
42-690 Brynek
powiat: tarnogórski
Tel.: +48 322857463, Faks: +48 322857463
brynek@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Brynek
Wadium: 17 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Przebudowa - renaturalizacja rowu Potempa-Świniowice na długości ok. 4 km"

Numer referencyjny: ZPN.270.4.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową - renaturalizacją rowu Potempa-Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016-2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy rowu melioracji szczegółowych w zakresie:

1. renaturalizacji rowu na długości całkowitej 4 642 mb poprzez:

-- wykoszenie rowu,

-- usuniecie powalonych drzew,

-- usunięcie zatorów lokalnych ziemnych i namulisk,

-- obcięcie sztychówką obrywów / zwisów skarpowych lokalnie z odłożeniem urobku na skarpę,

-- lokalne odmulenie dna warstwa od 5 do 25 cm z zabudową namułu w ubytki skarpowe;

2. wykonanie 30 sztuk progów drewnianych z wypadem z fosztów dębowych i narzutu kamiennego w celu stabilizacji dna oraz zatrzymania wody w korycie rowu;

3. wykonanie 3 sztuk gurtów drewnianych zlicowanych z niweletą dna i narzutem kamiennym w celu s...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 570 723.98 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45200000
45240000
45246000
45100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Brynek, działki ewidencyjne nr 83/1, 108, 139, 109, 167/1, 167/5, 167/4, 167/2, jednostka ewidencyjna Krupski Młyn, działki ewidencyjne nr 53, 131/28, 132/27, 151/25, 159/32, 161/31 J

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową - renaturalizacją rowu Potempa-Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016-2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy rowu melioracji szczegółowych w zakresie:

1. renaturalizacji rowu na długości całkowitej 4 642 mb poprzez wykonanie:

-- wykoszenie rowu,

-- usuniecie powalonych drzew,

-- usunięcie zatorów lokalnych ziemnych i namulisk,

-- obcięcie sztychówką obrywów/ zwisów skarpowych lokalnie z odłożeniem urobku na skarpę,

-- lokalne odmulenie dna warstwa od 5 do 25 cm z zabudową namułu w ubytki skarpowe,

2. wykonanie 30 sztuk progów drewnianych z wypadem z fosztów dębowych i narzutu kamiennego w celu stabilizacji dna oraz zatrzymania wody w korycie rowu;

3. wykonanie 3 sztuk gurtów drewnianych zlicowanych z niweletą dna i narzutem kamiennym w celu stabilizacji dna i i wykluczenia erozji dennej;

4. wykonanie przebudowy 3 sztuk istniejących przepustów z uwagi na ich zły stan techniczny.

Parametry istniejącego rowu na całej długości są zróżnicowane:

głębokość rowu od h= 0,5 m do h= 1,4 m:

-- nachylenie skarp od n= 1:0,75 do n= 1:1, nieregularnie,

-- szerokość w dnie od b= 0,5 mm do b= 1,4 m,

-- kory.

Wszystkie prace mają na celu zapewnienie równomiernego zasilania rowu w wody opadowe zlewniowe w celu wykluczenia odcinków zróżnicowanych:

-- zalanych/zatopionych z wtórnym zabagnieniem w związku z zatorami,

-- suchych (stepowiejących) zasilanych w wodę tylko przy podwyższonych stanach lub stanach powodziowych.

-- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego SIWZ.

Z uwagi na charakter robót polegający na renaturalizacji rowu czyli nadanie mu charakteru i wyglądu naturalnego cieku meandrującego pomiędzy istniejącym drzewostanem nie przewiduje się wycinki drzew wzdłuż rowu, a zatem projektowane prace polegające na odmuleniu i skarpowaniu należy wykonywać ręcznie.

- odtworzenia ewentualnych szkód w infrastrukturze drogowej i zieleni,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

- przygotowanie instrukcji eksploatacji - użytkowania, konserwacji i utrzymania obiektu,

- udzielenia gwarancji na wykonane roboty zgodnie ze złożoną ofertą.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Samodzielne wykonanie kluczowych części zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/05/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0005/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane dz...

CPV: 45000000, 45200000, 45240000, 45246000, 45100000

Dokument nr: 490135-2019, ZPN.270.4.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego Brynek, ul. Grabowa 3, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_brynek/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/11/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Nadleśnictwa Brynek, działki ewidencyjne nr 83/1, 108, 139, 109, 167/1, 167/5, 167/4, 167/2, jednostka ewidencyjna Krupski Młyn, działki ewidencyjne nr 53, 131/28, 132/27, 151/25, 159/32, 161/31 J

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
PGL LP, Nadleśnictwo Brynek
ul. Grabowa 3
Brynek
42690
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Wojciechowski
Tel.: +48 322857463
E-mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl
Faks: +48 322857463
Kod NUTS: PL22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.