Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń

Przedmiot:

Remont pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin
powiat: Szczecin
gsobon@zut.edu.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń -1/16 i -1/15 po zalaniu w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy ul. Janickiego 29 w Szczecinie
Przedmiotem zamówienia jest:
Remont pomieszczeń -1/16 i -1/15 po zalaniu w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy
ul. Janickiego 29 w Szczecinie

Zakres robót do wykonania ujęty jest w przedmiarze robót (załączniki nr 2a i 2b do IWZ).
Zamówienie realizowane będzie na terenie czynnego obiektu, w związku z czym prace uciążliwe, np. hałas, drgania, zapylenie, szkodliwe wyziewy itp.), będą wykonywane w terminach uzgodnionych z Kierownikiem Obiektu.

Dokument nr: ZUT/ATT/231-1140/19/GS, 74/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych
w pokoju 421 o godzinie 1130.

Składanie ofert:
Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:
Remont pomieszczeń -1/16 i -1/15 po zalaniu w budynku Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przy
ul. Janickiego 29 w Szczecinie zawierającą
formularz ofertowy + oświadczenie - wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,
kosztorys ofertowy - sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2 do IWZ)
należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 421, w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godziny 1100.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót: do 50 dni od dnia podpisania umowy/zlecenia

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Integralną część niniejszych IWZ stanowią wzory następujących dokumentów:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy + oświadczenie
Załącznik nr 2a Przedmiar robót (.pdf)
Załącznik nr 2b Przedmiar robót (.ath)
Załącznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 4 Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm
zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Załącznik nr 5 Klauzula informacyjna administratora danych
II. Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego do 30 000,00 euro na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, oraz zgodnie
z punktem 4 ,,Instrukcji postępowania przy udzielaniu przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy - Prawo Zamówień Publicznych" ujętej w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Rektora ZUT nr 22 z 8.01.2009r. w sprawach dotyczących zamówień publicznych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym
w Szczecinie oraz przepisami art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego.
V. Wynagrodzenie wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustala się jako kosztorysowe

VI. Warunki płatności.

Należność za wykonane roboty płatna po dokonaniu końcowego odbioru robót bez uwag
i sprawdzeniu kosztorysu powykonawczego w terminie do 21 dni od daty przedłożenia faktury wraz
z kompletem dokumentów z naszego rachunku bankowego w Santander Bank Polska S.A. 3 Oddział
w Szczecinie Nr 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242.

VII. Kary za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zlecenia.

W wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia oraz za zwłokę
w usuwaniu powyżej 7 dni usterek w trakcie okresu gwarancyjnego.
Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto.

VIII. Gwarancja

Okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót.

IX. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena przy spełnieniu zapisów zapytania ofertowego - waga kryterium 100%.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, możliwość unieważnienia postępowania (odwołania) oraz że niniejsze ,,Ogłoszenie zapytania ofertowego", jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania ,,oferty cenowej" nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie rozpatrywania (a tym samym odrzucenie
i w konsekwencji nie wybranie jako najkorzystniejszej) tej, złożonej w niniejszym zapytaniu oferty, którą złożył wykonawca (oferent), którego dotyczy przynajmniej jedna
z następujących okoliczności:

1) Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu, przypadał termin składania ofert w innym organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zapytaniu ofertowym, w którym to zapytaniu wykonawca (oferent) brał udział i pomimo tego, że jego oferta została wówczas uznana
za najkorzystniejszą, wykonawca ten uchylił się od (w szczególności odmówił) zawarcia
z Zamawiającym umowy na warunkach wynikających z tamtego zapytania ofertowego.
2) Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu
z winy wykonawcy (oferenta) miało miejsce odstąpienie od zawartej z nim przez Zamawiającego umowy w sprawie innego zamówienia publicznego lub miało miejsce rozwiązanie takiej umowy przez jej wypowiedzenie.
3) Nie dalej niż w ciągu 12 miesięcy, licząc od terminu składania ofert w niniejszym zapytaniu
Zamawiający zawarł z wykonawcą (oferentem) umowę w sprawie innego zamówienia publicznego, w ramach której to umowy Zamawiający naliczył wykonawcy (oferentowi) kary umowne w wysokości przekraczającej 2% wynagrodzenia umownego netto (bez podatku VAT) z tytułu nieterminowej realizacji umowy lub innego rodzaju nienależytego jej wykonywania czy wykonywania

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są:

1. Kierownik Działu Technicznego - Anna Marel-Palenica, e-mail: amarel@zut.edu.pl
2. Specjalista ds. budowlanych - Grażyna Soboń, e-mail: gsobon@zut.edu.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.