Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
149z dziś
3698z ostatnich 7 dni
14914z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV

Przedmiot:

Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (017) 8653535
kaczork@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i częściowego wyboru ofert.
Opis
Temat: Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV
Wspólny Słownik Zamówień: 31515000-9 - Lampy ultrafioletowe
Urządzenie powinno być wyposażone w lampę UV metal halide (Fe) z aluminiowym odbłyśnikiem i chłodzoną powietrzem obudową oraz powleczoną teflonem taśmę przesuwną, która może przesuwać się z regulowaną prędkością w zakresie 1-10m/min. Odległość pomiędzy lampą, a przesuwną taśmą powinna być regulowana w zakresie 15-60mm.
Sterowanie: elektryczny panel sterujący umieszczony na urządzeniu
Napięcie zasilające: 230VAC/50Hz
Moc lampy: 850W
Natężenie promieniowania: 800mW/cm2
Odległość pomiędzy lampą a taśmą przesuwną: regulowana w zakresie 15-60mm
Wymiary urządzenia: (szerokość, długość, wysokość) 330mmx700mmx280mm
Taśma przesuwna: wykonana z włókna szklanego powleczonego teflonem, szerokość taśmy 120mm, szybkość przesuwu regulowana w zakresie 1-10m/min
Masa urządzenia: 27kg
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie szkolenie oraz instalację i uruchomienie urządzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

CPV: 31515000-9

Dokument nr: NA/O/331/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-10-25 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail kaczork@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na: Dostawa urządzenia do utwardzania powłok za pomocą promieniowania UV NIE OTWIERAĆ przed 2019-10-25 godz. 10:15 - NA/O/331/2019"
Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-10-25 do godz. 10:00.
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI

30 dni od daty udzielenia zamówienia

Wymagania:
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Do oferty należy dołączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania częściowego wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.
3. Broszura produktowa/katalog produktowy/specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia potwierdzająca spełnienie wszystkich parametrów określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu.
4. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
8. Oferta i załączniki muszą być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisane komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
9. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
Oferta powinna zawierać:
5. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
6. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
7. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
8. Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC
KRYTERIA OCENY OFERT
Przy ocenie i porównaniu ofert zastosowane będą następujące kryteria:
Cena 100%
Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium ,,Cena" zostanie dokonana na podstawie podanej przez Wykonawcę całkowitej ceny brutto. Oferty zostaną ocenione przy zastosowaniu poniższego wzoru:
cena najniższa
Liczba pkt. oferty ocenianej =Kc = -------------------------------- x max liczby punktów
cena oferty ocenianej
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrą, a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie..
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę.
.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
Termin związania ofertą: 30 dni
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ
1) Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2) Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3) Oferty złożone po terminie
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI

OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: kaczork@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr Katarzyna Kaczorowska - Specjalista tel. (017) 8653535 e-mail kaczork@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.