Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
4615z ostatnich 7 dni
15393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Darłowo
ul. Plac Tadeusza Kościuszki 9
76-150 Darłowo
powiat: sławieński
tel. 94 3142223 do 26, faks 943 142 333
zamowienia.publiczne@darlowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Darłowo
Wadium: 20.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-11-04 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa ul. Hieronima Fiodorowa w Darłowie
1.2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie według opracowanej dokumentacji technicznej pod nazwą: Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy ulicy Hieronima Fiodorowa w Darłowie, jak również wydanej decyzji nr 77/2016 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, zgłoszeniu przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 205 z dnia 08 grudnia 2016 r. a także zatwierdzonymi organizacjami ruchu (tymczasową i stałą - stała zostanie dostarczona w terminie późniejszym). Uwaga! - urobek z korytowania należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 2 km. - słupy oświetleniowe z demontażu przekazać należy do zakładu Energa - Oświetlenie; - kolorystyka jezdni - kostka betonowa prostokątna kolor grafit; - kolorystyka chodników - kostka betonowa kolor żółty; - kolorystyka zjazdów do posesji - kostka betonowa kolor czerwony; - dodatkowo należy wycenić wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm do działek (jedno przyłącze do dwóch sąsiadujących ze sobą działek). Włączenie do głównego rurociągu wykonać trójnikami. Ilość przyłączy - 8 szt. łączna długość dodatkowych przyłączy do wykonania - ok. 100 m. - ponadto należy wycenić wykonanie tablicy informacyjnej o wymiarach: wysokość 80-100 cm, szerokość 120-150 cm. Tablica wykonana z tworzywa sztucznego, grafika naniesiona w sposób trwały, zabezpieczona przed oddziaływującymi na nią warunkami atmosferycznymi (szczególnie promienie słoneczne). Konstrukcja wykonana ze stali - na dwóch ,,nogach", stal pomalowana na czarno, wcześniej zabezpieczona antykorozyjnie. Tablica dwustronna. Wzór tablicy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA!!! W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy w szczególności o których mowa w art. 30 - ustawy Pzp, wskazanie to ma charakter wyłącznie przykładowy i Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały / produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności materiałom / produktom wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę materiałów / produktów równoważnych, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność tych materiałów / produktów. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej oraz Realizatora umowy. 1.3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace z zakresu branży drogowej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. osoby wykonujące czynności w zakresie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, elementu ulic) w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.)

CPV: 45233140-2,45233220-7,45233300-2,45233222-1,45233290-8,45231400-9,45232130-2,45230000-8

Dokument nr: 612022-N-2019, ZP.271.12.2019 / EI.7013.7.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.darlowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Miejski w Darłowie, Plac Tadeusza Kościuszki 9, 76-150 Darłowo

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-04, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 150 m i powierzchni co najmniej 750 m2 (powierzchnia liczona jako suma jezdni, chodników, wjazdów, zatok postojowych itp.) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymieniona robota budowlana została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona (referencje, poświadczenia wykonawstwa robót, itp.). b) Wykonawca musi dysponować nw. osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. Kierownik budowy (jedna osoba) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy min. 5 lat od chwili uzyskania uprawnień. Kierownik robót sanitarnych (jedna osoba) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót min. 2 lata od chwili uzyskania uprawnień. Kierownik robót elektrycznych (jedna osoba) - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika robót min. 2 lata od chwili uzyskania uprawnień.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.2.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.2.4. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2.3. i 8.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji lub nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.2.1. Wykaz robót budowlanych (co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 150 m i powierzchni co najmniej 750 m2 (powierzchnia liczona jako suma jezdni, chodników, wjazdów, zatok postojowych itp.), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem rodzaju, długości i powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 8.2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wskazane w ww. wykazie) posiadają wymagane uprawnienia - na formularzu p.n.: ,,Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia" - wykaz należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 8.2.5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace z zakresu branży drogowej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tj. osoby wykonujące czynności w zakresie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, elementu ulic), w sytuacji, gdy wykonywanie tych prac polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) 8.2.6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób: Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zobowiązany jest, przed zawarciem umowy, przekazać Zamawiającemu w formie oryginału pisemne oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, wykonującego czynności o których mowa w pkt 8.2.5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: - Zamawiający uprawiony jest do kontroli na placu budowy czy czynności, o których mowa w pkt 8.2.5., wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy zobowiązani są do podania swoich danych (tj. imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kontroli. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązują się przedłożyć pisemne oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę. - W przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób wskazanych zgodnie z pkt 8.2.5., Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich służb (PIP), bądź wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) stanowi: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 8.2.7. Jeżeli Wykonawca, który na podstawie art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty dotyczące tych podmiotów, wymienione Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, dowód wniesienia wadium, wycena elementów.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
dodatkowy okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.