Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
711z dziś
4374z ostatnich 7 dni
14048z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie i montaż wkładu kominowego

Przedmiot:

Wykonanie i montaż wkładu kominowego

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie
ul. 3 Maja 48
58-260 Bielawa
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 833 42 53 wew. 19,, 53 wew. 22
tomasz.pastuszka@mzbmbielawa.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bielawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
działający w imieniu Gminy Bielawa
zaprasza
do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych prowadzonym
zgodnie z Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Zarządzie Budynków Miesz-
kalnych Sp. z o.o. w Bielawie dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.
na robotę budowlaną
,, Wykonanie i montaż wkładu kominowego od urządzenia grzewczego znajdującego się
w lokalu mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 40/6 w Bielawie. "
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonanie i montaż wkładu kominowego z blachy żaroodpornej w kanale kominowym,
b) wykonanie dwóch wyczystek do wybierania sadzy.

Dokument nr: DT.0001.993.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 13;00 w siedzibie Zamawiającego w MZBM
Sp. z o.o w Bielawie, ul. 3 Maja 48, pok. nr 8 (I piętro).

Składanie ofert:
5. Miejsce składania ofert:
1) pisemnie w MZBM Sp. z o.o. przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie, Biuro Obsługi Klienta
(parter pok. nr 7)
2) e-mailem na adres*
6. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 9;00 w zaklejonej kopercie,
siedzibie Zamawiającego, tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie, ul. 3 Maja 48, Biuro Obsługi Klienta
(parter pok. nr 7). Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję
przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do dnia 18.11.2019r.

Wymagania:
4. Sposób przygotowania i złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć na FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik Nr 1 do niniej-
szego zapytania.
2) Oferta może być złożona:
a) pisemnie, w jednej zamkniętej kopercie

UWAGA. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę
i adres wykonawcy oraz napis:
,,Oferta cenowa na : Wykonanie i montaż wkładu kominowego od urządzenia grzewczego
znajdującego się w lokalu mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 40/6 w Bielawie "
(nazwa zamówienia)
3) Ceny podane w formularzu ofertowym mają być wyrażone cyfrowo i słownie, mają być
napisane w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu,
wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski.
5) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
7) Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z prowadzonym przedmiotem
zamówienia, na kwotę co najmniej 20 tyś. zł
b) podpisany projekt umowy (zlecenia) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
ofertowego.
c) podpisane oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaże wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ZLECENIE/ UMOWĘ* w sprawie przedmiotowe-
go zamówienia publicznego.

Uwagi:
10. INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO
Stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kontakt:
8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Tomasz Pastuszka - tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: tomasz.pastuszka@mzbmbielawa.pl
Pan Paweł Maziarz - tel. 74 833 42 53 wew. 22, pokój nr 5, e-mail: pawel.maziarz@mzbmbielawa.pl
Pan Artur Majcher - tel. 74 833 42 53 wew. 19, pokój nr 8, e-mail: artur.majcher@mzbmbielawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.