Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy

Przedmiot:

,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
ul. Elizy Orzeszkowej 12
41-253 Czeladź
powiat: będziński
tel. 032 265 26 53, faks 032 363 26 53
sekretariat-mzgk@mzgk.czeladz.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Czeladź
Wadium: 4 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną"
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej w Czeladzi wraz z infrastrukturą techniczną". Przedmiotowa dokumentacja musi zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2018 poz. 1935) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 (Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. 3.1. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczy budowy drogi gminnej nr 400 007S, tj. ul. Ogorodowa, na odcinku od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Wojkowicką (łączna długość odcinka ok. 919 m), wraz z miejscami postojowymi, ciągiem pieszo - rowerowym, odwodnieniem oraz oświetleniem. Opis stanu istniejącego: Ulica Ogrodowa jest drogą publiczną (gminną) o nawierzchni asfaltowej. Oświetlenie drogi częściowe. Droga posiada kanalizacje deszczową. Po stronie wschodniej drogi za pasem zieleni znajduje się chodnik asfaltowy. Po zachodniej stronie drogi znajduje się wąski chodnik z płyt betonowych. Przy jezdni znajdują się fragmentarycznie zatoki postojowe Materiały wejściowe do projektu znajdujące się w posiadaniu zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ: 1) Mapa zasadnicza 2) Książka drogi ZAKRES PRAC/CZYNNOŚCI OBJĘTYCH NINIEJSZYM ZAMÓWIENIEM: 1. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla: a) Branży drogowej/konstrukcyjno-budowlanej: o Budowa drogi na ulicy Ogrodowej, skrzyżowania z ulicą Kombatantów, Boczną oraz z ulicą Wojkowicką, o Budowę ciągu pieszo - rowerowego przy budynkach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, budowę chodników, o Budowę miejsc postojowych, b) branża instalacyjna w zakresie sieci kanalizacyjnych, cieplnych, wodociągowych,gazowych: o Budowa odwodnienia inwestycji wymienionej w pkt a), o Projekt zabezpieczenia/przebudowy istniejących sieci kolidujących z projektowaną inwestycją- w razie konieczności; c) branża instalacyjna w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych: o Budowa/przebudowa oświetlenia ulicznego; o Projekt przebudowy/zabezpieczenia sieci elektrycznych i energetycznych- w razie konieczności; 2. Przekazania Zamawiającemu opracowania w wersji papierowej - 5 egz. projektu budowlanego, po 2 egz. projektów: wykonawczych, specyfikacji technicznych, organizacji ruchu, kosztorysów i przedmiarów, oraz wersji elektronicznej edytowalnej na nośniku CD/DVD/ pamięć przenośna USB, w formatach zapisu *dwg, *dxf odpowiednio do zapisu w państwowym układzie współrzędnych, oraz jako pliki w rozszerzeniach *.pdf oraz *.jpg; doc, ath, itp. 3. Opracowanie inwentaryzacji zadrzewienia i zakrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz plan wyrębu wraz z uzyskaniem zgody na wycinkę, a także opracowanie projektu nasadzeń; 4. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID poprzedzonej przygotowaniem wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; 5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót); 6. Projekt stałej organizacji ruchu; 7. Opracowanie przedmiarów robót - dla każdej branży oddzielnie; 8. Opracowanie kosztorysów inwestorskich - dla każdej branży oddzielnie. Całość kosztów inwestycji ująć również jako zestawienie zbiorcze; 9. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 10. Przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 11. Inne konieczne opracowania i uzgodnienia przewidziane odrębnymi przepisami, łącznie z podziałem nieruchomości. 12. Udzielanie pisemnej odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, oraz dokonywaniu ewentualnych zmian dokumentacji projektowych, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi; 13. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712). 14. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich

CPV: 71320000-7,71322000-1

Dokument nr: 611979-N-2019, ZP/29/U/MZGK/19

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzgk.czeladz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli: 2.1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej: - 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej branżę drogową, branżę kanalizacyjną oraz branżę elektryczną dla drogi kategorii co najmniej KR3. oraz 2.2) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia: - Projektanta branży drogowej - tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej 2 (dwóch) dokumentacji projektowych dla budowy lub przebudowy drogi kategorii co najmniej KR3, - Projektanta branży instalacyjnej - tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - Projektanta branży elektrycznej - tj. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, Uwaga: Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane lub do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1186.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.). Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W stosunku co do osób będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej (poza Rzeczpospolitą Polską) powinna być wydana decyzja o uznaniu ich kwalifikacji zawodowych i są uprawnione do wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji w budownictwie (art. 5 ust.2 punkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa - t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725 ze zm.) w związku z art. 12a ustawy Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 5) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 6) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), 8) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, UWAGA: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6.3 pkt 5 do 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W/w dokumenty winny zostać złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- sporządzonego według Załącznika nr 4 do SIWZ. 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego według Załącznika nr 5 do SIWZ. 3) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, sporządzonego według Załącznika nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie projektanta branży drogowej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.