Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3531z ostatnich 7 dni
14149z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rozjazdów tramwajowych

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rozjazdów tramwajowych

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wocławiu
ul. Długa 49
53-633 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 0-71 3559076, faks 0-71 3734906
uzpnz@zdium.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę rozjazdów tramwajowych z podziałem na 5 części
Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego wymiany rozjazdu tramwajowego dwutorowego podwójnego i rozjazdu dwutorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul.Piłsudskiego i ul.Świdnickiej we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego wymiany dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych na skrzyżowaniu ul.Podwale i ul.Sądowej we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
doświadczenie projektanta 40,00
cena 60,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego wymiany rozjazdu na skrzyżowaniu ul.Podwale i ul.Świdnickiej - od strony pl. Teatralnego we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego wymiany rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl.Dominikańskim - rozjazd od strony ul.Św.Katarzyny we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
dośwaidczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie projektu wykonawczego wymiany rozjazdu na skrzyżowaniu ul.Piotra Skargi i ul.Teatralnej - rozjazd od ul. Kołłątaja we Wrocławiu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres dokumentacji projektowej: a) projekt wykonawczy, b) przedmiar robót, c) kosztorys inwestorski, d) koncepcja organizacji ruchu zastępczego, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamówienie obejmuje wszystkie prace wchodzące w zakres procesu wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja powinna zawierać wszelkie opracowania niewymienione wynikające z uzyskanych uzgodnień i innych przepisów w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71322000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-02-14
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie projektanta 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 606022-N-2019, TXU/EEDT/257/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-02-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) wykonawcy: opracował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dokumentację projektową dla wymiany, budowy lub przebudowy jednego rozjazdu dwutorowego podwójnego. b) osób: dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: projektantem, który posiada uprawnienie do projektowania branży drogowej lub kolejowej, przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, który w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, opracował co najmniej jedną dokumentację projektową dla wymiany, budowy lub przebudowy jednego rozjazdu dwutorowego podwójnego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, potwierdzających spełnianie warunku uczestnictwa, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzec których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Tak
Informacja na temat wadium
Dla części 1: 1 200,00 PLN Dla części 2: 1 400,00 PLN Dla części 3: 700,00 PLN Dla części 4: 1 200,00 PLN Dla części 5: 700,00 PLN
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie projektanta 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.