Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3663z ostatnich 7 dni
13337z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem

Przedmiot:

Dostawa urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: "PBS" Przemysław Bartkowiak
Jaroszów 130A
58-120 Jaroszów
powiat: świdnicki
694455940
mb@przybiesiadnymstole.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212702
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Jaroszów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem o następujących składowych, funkcjonalnościach
i parametrach, wymaganych przez Zamawiającego (parametry minimalne):
a) Urządzenie wraz ze zbiornikiem azotu i niezbędnym wyposażeniem powinno osiągać wydajność minimum 50 kg/h zamrażanego produktu ( pierogów o gramaturze do 50 g/ szt ).
Cena obejmuje zakup, dostawę, montaż, testy rozruchu oraz uruchomienie.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych, wyższych niż wskazane, parametrach. Wskazane wartości są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest nabycie formierki, stanowiącej element innowacyjnej linii produkcyjnej w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Przedmiot zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem o następujących składowych, funkcjonalnościach
i parametrach, wymaganych przez Zamawiającego (parametry minimalne):
a) Urządzenie wraz ze zbiornikiem azotu i niezbędnym wyposażeniem powinno osiągać wydajność minimum 50 kg/h zamrażanego produktu ( pierogów o gramaturze do 50 g/ szt ).
Cena obejmuje zakup, dostawę, montaż, testy rozruchu oraz uruchomienie.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych, wyższych niż wskazane, parametrach. Wskazane wartości są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia.
1) Po dokonaniu wyboru oferty, wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania pomiarów w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego.
2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy oraz zamontuje ww. urządzenie w zakładzie produkcyjnym Zamawiającego.
3) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty: DTR, Instrukcja Obsługi, Dopuszczenie do kontaktu z żywnością, Deklaracja zgodności z normami CE, Paszport techniczny.
4) Po stronie Zamawiającego pozostają następujące obowiązki: wykonanie podłoża pod urządzenia, wykonanie odwodnienia, doprowadzenie mediów, wykonanie i zabezpieczenie wyciągów kominowych oraz wszelkie ewentualne prace budowlane, niezbędne do przeprowadzenia montażu.
5) Główny kod CPV: 42200000-8 Maszyny do obróbki żywności, napojów i tytoniu oraz podobne części
Kody dodatkowe:
42215000-6 Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów
6) Miejsce realizacji zamówienia: Jaroszów 130A, 58-120 Jaroszów, POLSKA
7) Planowany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy o realizację zamówienia.
8) Okres gwarancji - minimalny wymagany okres gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia to 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawcy mogą zaoferować dłuższe okresy gwarancji wyrażone w pełnym miesiącach - patrz Kryterium 2 - okres gwarancji.

CPV: 42200000-8, 42215000-6

Dokument nr: 1212702, 3/ZO/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 28-10-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wypełniony
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
c) W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem RP - dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców z terenu RP.
2) Wykonawca może złożyć wraz z ofertą, inne, niż wskazane powyżej załączniki np. specyfikacje techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia lub inne, wg własnego wyboru.
3) Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru Wykonawcy w terminie do dnia 28 października 2019 r.
4) Forma pisemna - oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
"PBS" Przemysław Bartkowiak, Jaroszów 130A, 58-120 Jaroszów
z dopiskiem na kopercie:
,,Oferta w postępowaniu nr 3/ZO/2019 na dostawę urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020"
5) Forma elektroniczna - Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: mb@przybiesiadnymstole.pl W temacie wiadomości należy wskazać: ,,Oferta w postępowaniu nr 3/ZO/2019 na dostawę urządzenia do mrożenia produktów garmażeryjnych ciekłym azotem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
6) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert - zostaną uznane za podlegające odrzuceniu.
7) Wykonawca może dokonać zmian w złożonej ofercie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
8) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy złożenia wyjaśnień poszczególnych opisów lub uzupełnienia braków w złożonej ofercie.
9) Oferty mogą być składane wyłącznie w języku polskim.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: świdnicki Miejscowość: Jaroszów
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany termin realizacji zamówienia: do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy o realizację zamówienia.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące doświadczenia.
2) Wykonawca spełni postawiony powyżej warunek udziału jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - realizował dostawy zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia (co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie urządzenia do mrożenia ciekłym azotem wyrobów garmażeryjnych).
3) Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw (w formie wypełnionej przez Wykonawcę tabeli w formularzu ofertowym). Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie będzie brana pod uwagę w procesie oceny ofert.
4) Informacje na temat doświadczenia Wykonawcy wymaganego do realizacji przedmiotu umowy należy przedstawić w formularzu oferty.
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2) Zamawiający przewiduje zmianę warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawek podatku VAT. W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem zamówienia. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku;
b) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą I i II stopnia, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
c) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany sposobu realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, lub terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;
d) w zakresie podwykonawstwa na etapie realizacji zamówienia, za uprzednią zgodą Zamawiającego:
wierzenia podwykonawcom innego zakresu usługi niż wskazany w ofercie Wykonawcy,
iany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia,
rowadzenie nowego podwykonawcy, również w przypadku, gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że usługę przedmiotu zamówienia wykona samodzielnie;
e) w przypadku uzgodnienia pomiędzy Stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres;
f) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
óźnienia w realizacji dostawy z przyczyn technicznych lub technologicznych,
stąpienia konieczności, dostosowania pomieszczeń w budynkach Zamawiającego do wymogów producenta w zakresie montażu przedmiotu zamówienia,
stąpienia nagłego, niezależnego od Stron zdarzenia zewnętrznego (siły wyższej),
dłużenia terminu realizacji projektu, pod warunkiem uzyskania zgody instytucji pośredniczącej/zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji projektu.
W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne;
g) zmiany parametrów przedmiotu umowy - w sytuacji aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów;
h) w przypadku, gdy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w których występują takie oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Oferta powinna zawierać:
a) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - wypełniony
i podpisany przez Wykonawcę,
b) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę,
c) W przypadku Wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza terenem RP - dokument rejestrowy Wykonawcy. Zapis ten nie ma zastosowania do Wykonawców z terenu RP.
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiada postanowieniom zapytania ofertowego (w szczególności opisowi przedmiotu zamówienia) oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium:
Kryterium 1 -cena oferty brutto - waga kryterium 80 %
Kryterium 2 - okres gwarancji - waga kryterium 20%
2) Kryterium 1 ,,Cena oferty brutto" C:
Kryterium 1 -cena oferty brutto C - waga kryterium 80%.
W celu dokonania oceny oferty w kryterium 1 Zamawiający najniższą cenę oferty (brutto) podzieli przez łączną cenę oferty badanej (brutto), następnie pomnoży przez 100 pkt i przez wagę danego kryterium - 80 % (im niższa cena oferty - tym wyższa liczba uzyskanych punktów).
cena oferty brutto (najniższa)
L. pkt.= ----------------------------------------- x 100 pkt x 80 %
cena oferty badanej brutto (x)
Ocena punktowa w kryterium ,,Cena oferty brutto" dokonana zostanie na podstawie ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
W ramach kryterium 1 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 80 punktów.
3) Kryterium 2 - ,,Okres gwarancji" G:
Kryterium 2 - okres gwarancji G- waga kryterium 20%
W złożonej ofercie (w formularzu ofertowym) Wykonawca wskazuje na oferowany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenie, w miesiącach, licząc od dnia jego odbioru przez strony bez zastrzeżeń. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 24 miesiące na dostarczone i zamontowane urządzenie.
Punktacja w kryterium 2 będzie obliczona według poniższego wzoru:
Oferowany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenie w miesiącach (w badanej ofercie)
G = ------------------------------------------------------------------------ x 100 x 20%
Najwyższy oferowany okres gwarancji w złożonych ofertach
W kryterium 2 oferta Wykonawcy może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Punkty będą obliczane z zachowaniem dokładności do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: zasada zaokrąglenia - poniżej 5 końcówka pomijana, powyżej i równe 5 - zaokrąglenie w górę).
UWAGA: Wykonawca nie może wskazać w złożonej ofercie okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenie, krótszego niż 24 miesiące licząc od dnia jego odbioru przez strony bez zastrzeżeń! (wymaganie minimalne Zamawiającego).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena oferty brutto",
G - punkty uzyskane w kryterium ,,Okres gwarancji".
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Wykluczenia
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej - zgodnie z Załącznikiem nr 2.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
"PBS" PRZEMYSŁAW BARTKOWIAK
Adres
58-120 Jaroszów
dolnośląskie , świdnicki
Numer telefonu
694455942
Fax
717345943
NIP
8991023732
Tytuł projektu
Wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów przez "PBS" Przemysław Bartkowiak.
Numer projektu
RPDS.01.05.02-02-0051/17-00
Załączniki

zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Miron Bartkowiak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
694455940

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.