Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4212z ostatnich 7 dni
15428z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem...

Przedmiot:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 44
34-511 Kościelisko
powiat: tatrzański
tel. 182 079 100
przetargi@koscielisko.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kościelisko
Wadium: 1 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Witów w Gminie Kościelisko
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie, na rzecz Gminy Kościelisko, usług z zakresu wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Witów w Gminie Kościelisko. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: - Etap I - Sporządzenia koncepcji projektu i przedstawienie go Zamawiającemu do akceptacji. - Etap II - Sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę budynku wielofunkcyjnego w Witowie - Etap III - sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji: ? wykonanie dokumentacja kosztorysowej: kosztorys inwestorski, przedmiar robót ? wykonanie dokumentacji wykonawczej ? wykonanie trójwymiarowego komputerowego modelu całego zamierzenia (budynek + zagospodarowanie terenu) ? wykonanie wizualizacji ujęć wskazanych przez inwestora - wg. jego potrzeb ? wykonanie animacji całego zamierzenia ? wykonanie portfolio projektu zawierające specyfikę materiałową wraz z wytycznymi dla Wykonawców przekazanie Zamawiającemu nw. dokumentów: ? kopia zatwierdzonego projektu budowlanego - (wykonana kolorowo) - opieczętowanego przez Starostwo Powiatowe w Zakopanem - 3 egz. w wersji papierowej; 1 egz. w wersji elektronicznej (skan) ? projekt wykonawczy - 3 egz. w wersji papierowej; 1 egz. w wersji elektronicznej (skan) ? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej - 2 egz. w wersji papierowej; 1 egz. w wersji elektronicznej. ? dokumentacja kosztorysowa: przedmiar robót, kosztorys inwestorski w wersji papierowej - 1 egzemplarz, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej ? trójwymiarowy model całego zamierzenia (komputerowy)- budynek, zagospodarowanie terenu - 2 egz. w wersji elektronicznej ? wizualizacji ujęć wskazanych przez inwestora - wg. jego potrzeb ? animacji całego zamierzenia - 2 egz. w wersji elektronicznej ? portfolio projektu zawierające specyfikę materiałową wraz z wytycznymi dla Wykonawców - 3 egz. w wersji papierowej; 1 egz. w wersji elektronicznej. ? oświadczenie o kompletności dokumentacji oraz zgodności z umową, obowiązującymi przepisami i normami - 1 egzemplarz - Etap IV - nadzór nad realizacją inwestycji: w ramach realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest także do: ? opracowywanie wyczerpujących odpowiedzi na ewentualne złożone pytania wraz z ewentualną korektą kosztorysów i dokumentacji będących następstwem zapytań natury technicznej składanych w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane; ? aktualizacji kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę; ? pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych

CPV: 71220000-6,71320000-7

Dokument nr: 612036-N-2019, ZP.271.46.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gminakoscielisko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Kościelisko - 34-511 Kościelisko ul. Strzelców Podhalańskich 44, pokój nr 7 (sekretariat)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-28, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. wykonali, w okresie ostatnich 3 lat (nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej 1 (jedną) usługę, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę obiektu kubaturowego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - zespół projektowy składający się co najmniej z projektantów posiadających uprawniania do projektowania w specjalnościach: - architektonicznej bez ograniczeń */** - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń */** - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń */** - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń */** - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie */** * lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane ** Powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy [dotyczy Wykonawcy, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 roku poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 roku poz. 615)],
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykazu wykonanych usług - (nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 (jednej) usługi, o wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu inwestora, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę obiektu kubaturowego z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone. Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ 2. oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy tj. oświadczenia o posiadanych uprawnieniach projektowych osób oddelegowanych do realizacji za-mówienia do projektowania w specjalnościach: - architektonicznej bez ograniczeń */** - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń */** - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń */** - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń */** - inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie */** * lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów w kraju, w którym zostały wydane ** Powyższe uprawnienia określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dopuszcza się odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65. Oświadczenie należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Do oświadczenia można dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej Izby Zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Ewentualne pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy. - W przypadku Wykonawcy, który powoływał się będzie przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolności podmiotów trzecich należy złożyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji nie-zbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. - W przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów w zakresie braku podstaw do wykluczenia tych podmiotów
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Ryczałtowa cena brutto 60,00
Termin płatności faktury 20,00
Okres udzielonych gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.