Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4433z ostatnich 7 dni
16508z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie opracowań

Przedmiot:

Wykonanie opracowań

Data zamieszczenia: 2019-10-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bytom
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. (32) 28 36 342, tel. 32 28 36 340
zs@um.bytom.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-10-22 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: konkursu ofert na:
1. Wykonanie dokumentacji pn.: ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom" wraz z aktualizacją bazy
zintegrowanego podejścia energetycznego dla jednostek gminnych w Bytomiu oraz
kwestionariuszy monitorujących zużycie i koszty energii w jednostkach gminnych,
2. Wykonanie dokumentacji pn.: ,,Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bytom" wraz z aktualizacją inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku węgla CCL oraz
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, pozwalających na ocenę gospodarki energią w
mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach,
oraz jeśli będą wymagane:
3. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane) dla dokumentacji
pn.: ,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Bytom",
4. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane) dla dokumentacji pn.: .Aktualizacja
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom".
Wartość poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia określa § 6 ust. 2 Istotnych
postanowień umownych, który stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
3. Opis przedmiotu zamówienia
I. Wykonanie opracowania pn. .Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom" wraz z aktualizacją bazy
zintegrowanego podejścia energetycznego dla jednostek gminnych w Bytomiu oraz
kwestionariuszy monitorujących zużycie i koszty energii w jednostkach gminnych. Niniejsze

opracowanie stanowić będzie podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Bytom uchwały
przyjmującej .Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Bytom" poprzez:
a. ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe,
b. przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych,
c. możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw
i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych
źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz
zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych,
d. możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
831 z późn. zm.),
e. zakres współpracy z innymi gminami,
f. opracowanie projektu założeń dla obszaru Gminy Bytom powinno obejmować okres
co najmniej 15 lat,
g. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej ocenie
oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagane).
1. Zakres rzeczowy Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe winien zawierać w szczególności:
a) Część ogólną obejmującą następujące zagadnienia:
a.a) podstawa opracowania, ocena aktualizacji założeń, zakres przedmiotowy założeń,
a.b) planowanie energetyczne - rola założeń w systemie planowania energetycznego,
a. c) charakterystyka miasta w zakresie, który ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju systemów
zaopatrzenia w nośniki energii, podział miasta na jednostki bilansowe.
b) Opracowanie analizy i oceny zaopatrzenia miasta Bytom w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe - stan istniejący oraz zaistniałe zmiany i tendencje w konsumpcji ciepła,
energii elektrycznej i paliw gazowych obejmujący:
b. l. opis i charakterystykę stanu istniejącego:
b.1.1. systemu cieplnego - funkcjonowanie systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem
nowych uwarunkowań w zakresie pracy źródeł ciepła oraz nowych odbiorców ze
wskazaniem zaistniałych różnic w stosunku do poprzedniego opracowania.
Inwentaryzacja systemu w postaci graficznej i cyfrowej.
Inwentaryzacja w formie cyfrowej obejmować powinna:
b. 1.1.1. sieci ciepłownicze wysoko i niskoparametrowe z określeniem technologii wykonania,
średnicy, roku budowy,

b.I.1.2. węzły ciepłownicze z określeniem rodzaju węzła, mocy zainstalowanej (c.o., c.w.u.,
technologia, wentylacja), posiadanej automatyki pogodowej,
b. 1.1.3 kotłownie lokalne o mocy zainstalowanej powyżej 0,2 MW.
b.1.2. systemu gazowego - funkcjonowanie systemu gazowniczego z uwzględnieniem
wpływu na system nowych uwarunkowań (gazociągi wysokiego, średniego i niskiego
ciśnienia bez przyłączy). Przeprowadzenie inwentaryzacji sieci gazowniczej, stacji redukcyjno
pomiarowych oraz nowych odbiorców ze wskazaniem zaistniałych różnic
w stosunku do poprzedniego opracowania.
Inwentaryzacja systemu w postaci graficznej i cyfrowej.
Inwentaryzacją w formie cyfrowej obejmować powinna:
b. 1.2.1. gazociągi wysokiego i średniego ciśnienia z określeniem technologii wykonania,
średnicy, roku budowy,
b.1.2.2. gazociągi niskiego ciśnienia rozdzielcze z technologii wykonania, średnicy, roku
budowy,
b. 1.2.3 stacje redukcyjno - pomiarowe I i II stopnia z określeniem przepustowości, roku
budowy/modernizacji,
b.1.3. systemu elektroenergetycznego - funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego
z uwzględnieniem wpływu na system nowych uwarunkowań (sieć elektroenergetyczna
wysokich i średnich napięć). Przeprowadzenie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych WN
i SN, GPZ, stacji SN/nN oraz nowych odbiorców ze wskazaniem zaistniałych różnic
w stosunku do poprzedniego opracowania.
Inwentaryzacja systemu w postaci graficznej i cyfrowej.
Inwentaryzacja w formie cyfrowej obejmować powinna:
b. 1.3.1 stacje GPZ z określeniem poziomu napięcia, mocy zainstalowanych transformatorów,
b. 1.3.2 stacje SN/nN z określeniem poziomu napięcia, mocy zainstalowanych
transformatorów, rodzaju stacji,
b. 1.3.3 linie WN z określeniem relacji,
b. 1.3.4 linie SN z określeniem rodzaju (kablowa, napowietrzna).
b.2 aktualny bilans zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:
b.2.1 według rodzaju nośników energii,
b.2.2 według jednostek strukturalnych miasta,
b.2.3 według rodzaju odbiorców.
b.3 ustalenie rezerw przepustowości systemów oraz obszarów występowania lokalnych
ograniczeń w dostępie nośników energii.
b.4 obowiązujące taryfy opłat za ciepło, energię elektryczną i gaz.
b.5. ocena stanu technicznego istniejących nośników energii.
c) Ocenę przewidywanych zmian zapotrzebowania na nośniki energii do 2030 roku
c.l. charakterystyka terenów rozwojowych miasta w oparciu o Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom, aktualny miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie przez Urząd Miasta terenów
przeznaczonych pod inwestycje.
c.2. wariantowa prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w perspektywie średnio (okres pięcioletni) i długoterminowej (stan docelowy
- rok 2030), należy uwzględnić opracowanie aktualnej mapy prognozowanych potrzeb dla
wszystkich rodzajów mediów energetycznych.
c.3. ocena możliwości oraz sposobów pokrycia zapotrzebowania na ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe.
c.4. wariantowe propozycje zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
(ze szczególnym uwzględnieniem i wyodrębnieniem zapotrzebowania nośników energii dla
celów ogrzewania - w podziale na grupy odbiorców i jednostki urbanistyczne miasta), wraz
ze wstępną oceną nakładów inwestycyjnych, podaniem możliwych źródeł finansowania
i okresu realizacji oraz uwzględnieniem planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
w obszarze wytwarzania i przesyłu.
c.5. wybór optymalnego modelu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe.
c.6. działania i wymagania dotyczące uzbrojenia energetycznego wydzielonych obszarów
zabudowy, niezbędnych do realizacji wybranego modelu zaopatrzenia w nośniki energii.
c.7. ocena skutków ekonomicznych i ekologicznych dla wybranego modelu zaopatrzenia
w nośniki energii.
c.8. analiza wpływu wprowadzenia limitów CO2 na kondycję wytwórców ciepła
i energii elektrycznej oraz na rynek energii.
c.9. analiza planu rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie
z art. 62 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r., o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Plan powinien określać lokalizację i liczbę planowanych ogólnodostępnych
stacji ładowania, wraz z liczbą planowanych do zainstalowania punktów ładowania,
z uwzględnieniem mocy każdego z tych punktów oraz proponowany harmonogram budowy
ogólnodostępnych stacji ładowania.
Przy analizie zagadnień dotyczących rozwoju miasta wymagane jest uzyskanie pisemnych
uzgodnień z Urzędem Miasta oraz przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi na
terenie miasta.
d) Analiza możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz energii pozyskanej
z biogazu, odpadów komunalnych oraz osadu wtórnego z oczyszczalni ścieków
w perspektywie do 2030 roku, z podaniem czystych technologii produkcji energii z paliw
alternatywnych.
e) Analiza przedsięwzięć racjonalizujących wytwarzanie, przesył i użytkowanie ciepła, energii
elektrycznej oraz paliw gazowych z uwzględnieniem:
e.l. energooszczędnych technologii rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie wytwarzania,
dystrybucji i użytkownika nośników energii,
e.2. skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
e.3. zagospodarowania ciepła odpadowego i jego nadwyżek z instalacji przemysłowych,
e.4. realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
e.5. stymulowania rozwoju budownictwa energooszczędnego,
e.6. upowszechniania zasady indywidualnego rozliczania odbiorców za faktycznie zużytą
energię.
f) Określenie możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej
w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r., póz. 831 z późn. zm.).
g) Ocena bezpieczeństwa energetycznego w zakresie zaopatrzenia miasta Bytom
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z uwzględnieniem perspektywy do 2030 roku,
w kontekście prognozy rozwojowej miasta oraz globalnych uwarunkowań.
h) Analiza formalno - prawna proponowanych scenariuszy rozwojowych w świetle
obowiązujących przepisów polityki energetycznej Polski do 2030 roku, lokalnych
dokumentów strategicznych i planistycznych oraz dyrektyw Unii Europejskiej.
Analiza możliwości realizacji na obszarze miasta założeń do polityki energetycznej Unii
Europejskiej w zakresie:
h.l. 15 % udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej,
h.2. 20 % zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych,
h.3. 20 % oszczędności zużycia energii.
i) Wskazanie możliwości dofinansowania zadań związanych z gospodarką cieplną
i energetyczną z funduszy krajowych i unijnych.
j) Zakres współpracy z innymi gminami ze szczególnym uwzględnieniem podjęcia
współdziałania z Miastem Bytom. Wymagane jest przeprowadzenie uzgodnień z gminami
sąsiadującymi.
k) Propozycja rozwiązań organizacyjnych w Urzędzie Miasta dla realizacji celów
i zadań określonych w aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bytom.
I) System monitoringu realizacji celów i zadań określonych w aktualizacji projektu założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bytom.
ł) Podsumowanie, wnioski oraz zakres niezbędnych inwestycji i przedsięwzięć
gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne.

2. Zakres aktualizacji bazy danych:
Aktualizacją bazy zintegrowanego podejścia energetycznego dla jednostek gminnych
w Bytomiu oraz kwestionariuszy monitorujących zużycie i koszty energii w jednostkach
gminnych.
Aktualizacja winna obejmować w szczególności:
a) aktualizację obiektów miejskich,
b) stworzenie i aktualizację kart obiektów, w tym:
- aktualizacje lokalizacji obiektów,
- aktualizację wykorzystania energii w poszczególnych obiektach,
- aktualizację rankingów szkolnych, przedszkolnych, budynków użyteczności
publicznej działających w sposób ciągły - całodobowo oraz prowadzących swoja
działalność wybiórczo w porze dziennej lub nocnej,
- aktualizację możliwości raportowania przez miejskie jednostki organizacyjne zużycia
nośników energii do roku 2025.
3. Przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu
Upublicznienie informacji o opracowaniu ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom" oraz działania informacyjne
i promocyjne będą prowadzone przez cały okres opracowania aktualizacji w formie ulotek dla
mieszkańców oraz plakatów informacyjnych.
Wykonawca powinien:
a) zaprojektować i dostarczyć broszury informacyjne:
druk dwustronny
format: A5,
gramatura papieru co najmniej 170 g
objętość: 4 strony
ilość co najmniej 250 szt.
b) zaprojektować i dostarczyć Roll-up:
druk jednostronny
materiał: płótno
gramatura płótna co najmniej 318 g
profil: aluminiowy
dodatkowe wyposażenie: pokrowiec
format 100x200 em
ilość: 1 szt.
4. ,,Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla Gminy Bytom" winna być wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
Prawa oraz z aktualnymi krajowymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień
oraz opinii administracyjnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach i posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej, na której prezentowana będzie ,,Aktualizacja założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom".
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi
normami.
8. Wykonawca przekaże zamawiającemu oryginały wszystkich dokumentów, pozyskanych od
instytucji współpracujących z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
9. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem
opracowania, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz na
poprawienie ich jakości.
II. Wykonanie opracowania pn. .Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bytom" wraz z aktualizacją inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku węgla CO2 oraz
inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, pozwalających na ocenę gospodarki energią w
mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach. Niniejsze opracowanie stanowić
będzie podstawę do podjęcia przez Radę Miasta Bytom uchwały przyjmującej .Aktualizację
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom".
1. Zakres rzeczowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej winien zawierać w szczególności:
a. Ogólną strategię,
b. Cele strategiczne i szczegółowe,
c. Analizę stanu istniejącego w zakresie zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej -
stan obecny, w odniesieniu do obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
d. Ocenę efektów dotychczas podejmowanych działań. Należy uaktualnić cele strategiczne,
priorytety i zadania. Ocena postępów we wdrażaniu całego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
powinna być oparta o wartości wskaźników monitorowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej. Ewaluacja osiąganych celów powinna być ujęta na podstawie realizacji
poszczególnych zadań,
e. Identyfikacja obszarów problemowych,
f. Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie,
zaangażowane Strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na
monitoring i ocenę prowadzonych działań),
g. Działania zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty Planem Gospodarki
Niskoemisyjnej:
- długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,
- krótko/średnioterminowe działania/zadania,
(opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki)
2. .Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom" obejmować ma swym
zasięgiem obszar całej gminy i zostanie oparta na następujących założeniach:
- aktualizacja działań niskoemisyjnych i efektywne wykorzystanie zasobów, w tym poprawa
efektywności energetycznej, wykorzystanie OZE oraz działań mających na celu zmniejszenie
emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów na których
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu,
- aktualizacja działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych
energetycznie,
- aktualizacja działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników
energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne),
- aktualizacja współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/Iub odbiorcami
energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS),
- zapewnienia spójności .Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom"
z .Aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe", jak również z Programem ochrony powietrza oraz innymi planami i
strategiami obowiązującymi nie tylko na terenie miasta ale także w aglomeracji górnośląskiej.
3. Działania przewidziane w planie zostaną ujęte z uwzględnieniem analizy kosztów
i korzyści oraz wyników analizy wykonalności i analizy funkcjonalnej.
4. ,,Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom" musi uwzględniać
wszystkie projekty mające związek z przedmiotem opracowania, będące w trakcie realizacji
bądź i propozycje, które powstaną na podstawie analizy stanu obecnego gminy oraz na
podstawie analiz prowadzonych z udziałem przedstawicieli gminy i zainteresowanych stron,
a w szczególności przedsięwzięć proponowanych do dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej, ujętych przez gminę m.in. w ramach:
- Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych,
- Obszaru Strategicznej Interwencji,
- Programu kompleksowej likwidacji niskiej emisji.
5. W ,,Aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom" winien być wskazany
optymalny wariant realizacji działań uwzględniający korzyści środowiskowe, ekonomiczne
i społeczne oraz wariant zadań nie inwestycyjnych, takich jak planowanie miejskie,
zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej.
6. Działania powinny zostać zaktualizowane kompleksowo w nw. obszarach:
a) zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki
i urządzenia usługowe nie komunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne, zakłady
przemysłowe poza EU ETS fakultatywnie), dystrybucja ciepła,
b) zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny
i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,
c) gospodarka odpadami - w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (metan ze
składowisk),
d) produkcja energii - zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu,
z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS.
7. Aktualizacja Planu będzie prezentowała mierniki osiągnięcia celów, planowane źródła
finansowania oraz plan wdrażania, monitorowania, a także procedury weryfikacji
osiągniętych wyników.
8. Wskaźniki monitorowania:
- poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich,
- poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,
- udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
9. Zakres aktualizacji bazy danych:
Aktualizacja inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku węgla CO2 oraz inwentaryzacji emisji
gazów cieplarnianych, pozwalających na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej
poszczególnych sektorach i obiektach.
Aktualizacja obejmować powinna:
a. aktualizację inwentaryzacji bazowej w tym:
- przedsiębiorstwa ciepłownicze i energetyczne,
- właściciele kotłowni na terenie miasta,
- operatorzy systemu dystrybucyjnego na terenie miasta - system elektroenergetyczny i
system gazowniczy,
b. aktualizację emisji z obiektów gminnych,
c. aktualizację emisji z pozostałych obiektów:
- przedsiębiorstwa produkcyjne,
- budynki biurowe,
- budynki oświatowe,
- budynki służby zdrowia,
- obiekty handlowo-usługowe,
- budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne,
d. inwentaryzację oświetlenia publicznego w zakresie niezbędnym do sporządzenia
aktualizacji emisji związanej z użytkowaniem oświetlenia ulicznego,
e. aktualizację emisji wg uzyskanych informacji od zainteresowanych programem
właścicieli/użytkowników,
f. aktualizację pozostałych źródeł emisji,
g. aktualizację zużycia energii (elektryczna, cieplna, pozostałe nośniki energii) oraz wielkości
emisji gazów cieplarnianych,
h. aktualizację na terenie miasta obszarów problemowych pod względem emisji do powietrza
(na podstawie struktury źródeł emisji),
i. aktualizację bazy w formie aktywnego arkusza kalkulacyjnego z założeniami, wyliczeniami i
ich zestawionymi wynikami,
10. Przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych projektu
Upublicznienie informacji o opracowaniu .Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla
Gminy Bytom" oraz działania informacyjne i promocyjne będą prowadzone przez cały okres
opracowania aktualizacji w formie ulotek dla mieszkańców oraz plakatów informacyjnych.
Wykonawca powinien:
c) zaprojektować i dostarczyć broszury informacyjne:
druk dwustronny
format: A5,
gramatura papieru co najmniej 170 g
objętość: 4 strony
ilość co najmniej 250 szt.
d) zaprojektować i dostarczyć Roll-up:
druk jednostronny
materiał: płótno
- gramatura płótna co najmniej 318 g
profil: aluminiowy
dodatkowe wyposażenie: pokrowiec
- format 100x200 em
ilość: 1 szt.
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień
oraz opinii administracyjnych.
12. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach i posiedzeniach komisji Rady
Miejskiej oraz sesji Rady Miejskiej, na której prezentowana będzie .Aktualizacja Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bytom".
13. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi
normami.
14. Wykonawca przekaże zamawiającemu oryginały wszystkich dokumentów, pozyskanych
od instytucji współpracujących z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
15. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane
z wykonaniem opracowania, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie
prac oraz na poprawienie ich jakości.

Dokument nr: ZSE.7001.20.2019

Otwarcie ofert: 8.5 Otwarcie ofert nastąpi w dniu .22 października 2019 r. o godz. 12;15 w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, Wydział Inżynierii Środowiska
(pok. 342).
8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie: kwota, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwa i siedziba
Wykonawców, informacje dotyczące ceny ofert, terminu realizacji zamówienia, warunki
płatności oraz inne informacje oceniane w ramach kryterium oceny ofert.

Składanie ofert:
8.1 Oferta winna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej
w następujący sposób:
OFERTA
dot. konkursu ofert na:
1. Wykonanie dokumentacji pn.: , aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bytom"
2. Wykonanie dokumentacji pn. .Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Bytom"
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: 22 października 2019 r. do godz. 12;15
8.2 Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, bądź za
pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Bytomiu,
ul. Parkowa 2. Kancelaria Urzędu, pokój nr 128, do dnia 22 października 2019 r.
do godz. 12;00
8.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nie wpłynięcie oferty w terminie lub
niezgodnie z ww. opisem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4 Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może. zmienić, poprawić lub
uzupełnić ofertę, na zasadach i w sposób, w jaki jest składana oferta, z odpowiednim
dopiskiem: ,,ZMIANA OFERTY", ,,POPRAWA OFERTY" lub ,,UZUPEŁNIENIE OFERTY".

Ponadto, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawcy przysługuje prawo do
wycofania złożonej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wyznacza terminy wykonania aktualizacji bazy zintegrowanego podejścia
energetycznego dla jednostek gminnych w Bytomiu oraz kwestionariuszy monitorujących
zużycie i koszty energii w jednostkach gminnych do dnia 30 listopada
2019 r. oraz wykonania obydwu dokumentacji wraz z aktualizacją inwentaryzacji bazowej
emisji dwutlenku węgla CCL oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, pozwalających
na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach, jak
również opracowania prognoz oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej
ocenie oddziaływania na środowisko do dnia 30 września 2020 r.

Wymagania:
l ? Tryb udzjelenia zamówienia
Konkurs ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz
§ 16 ust. 1 pkt I Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 338/18 Prezydenta Bytomia z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia
i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu,
z późniejszą zmianą.
4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki:
4.1 Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
a) co najmniej cztery projekty założeń bądź aktualizacje założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta (gminy) o liczbie mieszkańców nie
mniejszej niż 100 tysięcy, które zostały przyjęte uchwałą rady miasta (gminy), w tym
co najmniej dwa projekty założeń bądź aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z przeprowadzoną strategiczną oceną
oddziaływania na środowisko obejmującą opracowanie prognozy oddziaływania na
środowisko,
b) co najmniej jednego opracowania - bazy danych bilansującej zapotrzebowanie i zużycie
nośników energii dla jednostek gminnych w co najmniej 100 obiektach użyteczności
publicznej dla miasta (gminy) o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tysięcy,
c) co najmniej jedną aktualizacje Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta (gminy)
o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tysięcy, które zostały przyjęte uchwałą rady
miasta (gminy),
d) co najmniej jednego opracowania - aktualizacji inwentaryzacji bazowej emisji dwutlenku
węgla CO2 oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, pozwalających na ocenę
gospodarki energią w mieście oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach dla miasta
(gminy) o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tysięcy,
e) Wykonawca winien również przedłożyć dowody, czy zostały wykonane należycie.
4.2 Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
4.2.1 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonywaniu,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. posiadającymi doświadczenie w
realizacji, w tym będącymi autorami lub współautorami minimum trzech aktualizacji założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe lub sporządzenia co
najmniej dwóch założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe, dla gminy (miasta) o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100 tysięcy,
4.2.2 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwiema
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w jego wykonywaniu,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, tj. posiadającymi doświadczenie w
realizacji, w tym będącymi autorami lub współautorami minimum dwóch aktualizacji Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla gminy (miasta) o liczbie mieszkańców nie mniejszej niż 100
tysięcy,
4.2.3 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedna
osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych i gazowych bez
ograniczeń uprawniające do projektowania lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej specjalności.
5. Wykaz wymaganych dokumentów
5.1 Wypełniony formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
5.2 Wykaz wykonanych dokumentacji, o których mowa w pkt 4.1 niniejszego Ogłoszenia,
wraz z podaniem nazwy wykonanej dokumentacji, dat wykonania, podmiotów, na rzecz
których dokumentacja została wykonana oraz załączeniem dowodów, czy opracowania
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi, wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dokumentacja została wykonana (wzór wykazu - załącznik nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia).
5.3 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku
w zakresie kwalifikacji wykonawcy, określonych w pkt 4.2 niniejszego Ogłoszenia (wzór
wykazu - załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia).
5.4 Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu co najmniej dwoma osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji cieplnych i gazowych bez ograniczeń
uprawniające do projektowania lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają
uprawnienia budowlane w tej specjalności.
5.5 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie
ogłoszono upadłości - w formie oryginału, kserokopii poświadczonej przez oferenta za
zgodność z oryginałem lub wydruku ze strony internetowej. Dokument/odpis powinien być
wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.
5.6 Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kserokopia
poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem, (jeżeli dotyczy).
6. Informacja o sposobie porozumiewania się i przekazywania korespondencji
6.1 Strony postępowania porozumiewają się i przekazują korespondencję:
a) pisemnie, na adres:
Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
w godzinach pracy urzędu, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.00.
b) elektronicznie, na adres: zs@um.bytom.pl
6.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w imieniu Zamawiającego
jest Adrianna Wolszleger oraz Katarzyna Ziemblicka, nr tel. 32 28 36 340.
7. Sposób przygotowania oferty
7.1 Wykonawca winien wypełnić formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
7.2 Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty winny być sporządzone w języku polskim.
7.3 Oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty winny być opatrzone podpisem
osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty
(np. pełnomocnictwo), w oryginale lub poświadczonej kopii, o ile nie wynika ono z innych
dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę.
7.4 Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane
i opieczętowane przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: ,,za zgodność
z oryginałem", z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.
7.5 Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego.
9. Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert
9.1 Spośród ofert podlegających ocenie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta
z najniższą ceną.
9.2 Doświadczenie Wykonawcy poświadczone referencjami lub innymi dokumentami
potwierdzającymi należyte wykonanie usług, o których mowa w pkt 4.2 niniejszego
Ogłoszenia.
9.3 Sposób oceny dokumentów będzie zgodny z formułą ,,SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA".
Uwagi:
- Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz uwzględniać ryzyka związane z wykonaniem niniejszego zamówienia.
- Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej
skład elementów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Wykonawca winien skalkulować oferowaną cenę uwzględniając 23% podatek VAT.
- Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
- Ocenie nie będą podlegały oferty złożone przez wykonawcę, który:
a) naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, a w szczególności, gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych.
b) z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał przedmiot
zamówienia, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Postępowanie prowadzi się na zasadach określonych w Instrukcji stanowiącej załącznik
nr 6 do Regulaminu udzielania zamówieri publicznych, stanowiącego załącznik do
zarządzenia nr 294/17 Prezydenta Bytomia z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, z późniejszą zmianą.
10.2 Postępowanie prowadzi się w języku polskim.
10.3 Przy realizacji zamówienia strony zobowiązane są do porozumiewania się (składania
dokumentów) w języku polskim, koszt ewentualnych tłumaczeń jest elementem realizacji
zamówienia.
10.4 Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego
postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
10.5 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
10.6 W przypadku oferty składanej przez osobę fizyczną konieczne jest złożenie wraz
z ofertą oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania.

Uwagi:
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Prezydent Miasta Bytomia
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Bytom:
Inspektor IOD: Halina Saługa
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2
e-mail: pi@um.bytom.pl
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1. W celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa,
2. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów
prawa.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa
w szczególności w celach archiwalnych;
4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych
przepisami prawa niezbędne.

Kontakt:
.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami, w imieniu Zamawiającego
jest Adrianna Wolszleger oraz Katarzyna Ziemblicka, nr tel. 32 28 36 340.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.